Ymchwilydd yn edrych i ficrosgôp.

Mae Prifysgol Abertawe wedi sicrhau mwy o lefydd ar ei rhaglen Meddygaeth Mynediad i Raddedigion lwyddiannus fel rhan o fuddsoddiad gan y llywodraeth i gynyddu nifer y meddygon a hyfforddwyd yng Nghymru ar gyfer Cymru.

Bydd y 25 o lefydd ychwanegol yn dod â nifer y myfyrwyr cartref ar y cwrs i 142.

Rhaglen GEM Abertawe sy'n darparu'r llwybr cyflymaf ar gyfer hyfforddi meddygon yng Nghymru, gyda myfyrwyr yn graddio ymhen pedair blynedd ar ôl dilyn cwricwlwm sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu'r ffordd y mae clinigwyr yn mynd at gleifion a sut mae cleifion yn cyflwyno i feddygon. Mae myfyrwyr yn dysgu yn yr amgylchedd clinigol o ychydig wythnosau cyntaf y rhaglen.

Mae’r rhaglen arloesol hon wedi arwain at yr Ysgol Feddygaeth yn cael ei gosod ymhlith y pump uchaf ar gyfer meddygaeth yn y Guardian University Guide 2022.

Pennaeth Meddygaeth Mynediad i Raddedigion yn Abertawe yw’r Athro Kamila Hawthorne MBE. Dywedodd ei bod yn falch iawn bod y niferoedd wedi cynyddu eto eleni.

Meddai: “Mae’r penderfyniad hwn yn brawf gwirioneddol o lwyddiant ein rhaglen GEM ac ansawdd uchel yr addysgu rydym yn ei ddarparu, ochr yn ochr â’n cydweithwyr yn y GIG. Gwyddom fod Cymru’n parhau i fod yn brin iawn o feddygon ac mae sicrhau mwy o lefydd yn golygu y byddwn yn rhoi hwb i’w groesawu i’r gweithlu meddygol dros yr ychydig flynyddoedd nesaf.

“Mae ein ffigurau’n dangos bod 68 y cant o’n cymeriant eleni o Gymru, a’n gobaith yw y bydd y ddau ohonyn nhw’n mwynhau eu hastudiaethau meddygol gyda ni ac yn penderfynu aros yng Nghymru am eu bywydau proffesiynol.”

Cyhoeddwyd cymeriant ychwanegol Abertawe gan y Gweinidog Iechyd Eluned Morgan. Meddai: “Mae’n bleser gennym ddyfarnu 25 lle arall i Brifysgol Abertawe ar gyfer eu rhaglen GEM arloesol, yn dilyn ymlaen o’r 25 o lefydd a roddwyd yn 2021.

“Mae’r rhaglen yn helpu i gyflymu hyfforddiant meddygon yng Nghymru a bydd yn ein helpu i gyflawni ein nod ehangach o sicrhau bod ein system gofal iechyd yn parhau i ddarparu’r hyn sydd ei angen arnom.”

Mae Ross Davey yn fyfyriwr GEM, o Gasnewydd. Mae’n dweud ei bod yn hawdd gweld pam fod llwyddiant y rhaglen wedi’i gydnabod: “Mae strwythur y cwrs yn helpu myfyrwyr i brosesu ac adalw cysyniadau clinigol craidd tra'n cadw dynoliaeth o feddygaeth a enillwyd trwy ryngweithio eithriadol o gynnar â chleifion.

“Hefyd, mae’r gymhareb myfyrwyr-staff yn rhyfeddol - yn y bôn rydym yn cael addysgu un-i-un ar gyfer ein datblygiad sgiliau clinigol a gall myfyrwyr drefnu tiwtorialau pwrpasol yn hawdd i atgyfnerthu’r cynnwys a addysgir.”

Erbyn hyn mae Ross yn ei flwyddyn olaf o’i astudiaethau meddygol yn dilyn cwblhau cwrs BSc mewn Biocemeg Feddygol yn Abertawe. Ychwanegodd: “Mae'r cyfleoedd dysgu allgyrsiol a gefais yn ystod fy astudiaethau wedi bod yn enfawr ac maent oll wedi gwella fy theori a dealltwriaeth glinigol. Rwy’n cymeradwyo staff y gyfadran yn fawr am eu hymdrechion i greu cwrs mor wych.”

Rhannu'r stori