Cydweithrediad rhanbarthol rhwng iechyd, diwydiant, ac academia

A oes gennych chi syniad a allai gael effaith gadarnhaol ar y sectorau iechyd a gofal yng Nghymru? Neu a ydych chi wedi dod o hyd i ffordd glyfar o wella proses neu wasanaeth a allai wneud gwahaniaeth cadarnhaol i iechyd, cyfoeth, neu les pobl yng Nghymru?

Ydych chi'n sownd heb wybod beth i'w wneud â'ch syniad?

Os ydych, cyflwynwch eich syniad am y cyfle i gyflwyno, dangos neu gyflwyno eich syniad i banel o arweinwyr y GIG, diwydiant ac academaidd a all gefnogi datblygiad eich syniad.

Cyflwyno syniad ar-lein
arch asset Welsh

Beth yw Fforwm Arloesi ARCH?

Mae Fforwm Arloesi ARCH yn gydweithrediad rhanbarthol rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, Prifysgol Abertawe, a Chanolfan Technoleg Gofal Iechyd Accelerate. Mae’n blatfform sy’n cysylltu arloeswyr ag arbenigwyr meddygol, academaidd a diwydiant, a’i nod yw cyflymu arloesedd ar draws y sector iechyd a gofal yn Ne Orllewin Cymru.

Gwahoddir cyflwyniadau llwyddiannus i sesiwn banel 20 munud lle gallwch gynnig, cyflwyno, neu arddangos eich syniadau i banel amlddisgyblaethol o arbenigwyr, a ddilynir gan drafodaeth a Holi ac Ateb. Meddyliwch am ‘Dragon’s Den’ ond heb y Dreigiau. Mae’r Fforwm yn ‘lle diogel’ i feithrin meddwl arloesol ac ymestyn ffiniau, ac mae’r holl adborth yn adeiladol ac yn cael ei ddarparu yng ngwir ysbryd cydweithio rhanbarthol.

Mae'r slotiau amser yn 20 munud i gyd – 10 munud i gyflwyno/cyflwyno, a 10 munud o sesiwn holi-ac-ateb.

Bydd pob cyflwynydd yn cael adborth ysgrifenedig pwrpasol sy’n cynnwys cyngor ac arweiniad ar sut i wella neu ddatblygu’r arloesedd, gan amlygu unrhyw ystyriaethau posibl o ran gweithredu, llwybr i’r farchnad, a chyfeirio at fecanweithiau ariannu neu gymorth neu gydweithwyr.

Mae cyflwyniadau yn agored i bawb ac yn cael eu hannog gan y GIG, diwydiant, ac academia, naill ai fel unigolyn neu fel tîm.

Pwy sydd ar y panel?

Mae Fforwm Arloesi ARCH yn cael ei gadeirio ar sail rota gan:

 • Yr Athro Keith Lloyd - Deon Gweithredol Dirprwy Is-Ganghellor, Cyfadran Iechyd a Gwyddor Bywyd Prifysgol Abertawe
 • Dr Richard Evans - Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
 • Dr Phil Kloer - Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
 • Dr Leighton Phillips - Dirprwy Gyfarwyddwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Bydd uwch gydweithwyr ychwanegol o’r byrddau iechyd a’r brifysgol yn cael eu gwahodd i sesiynau panel o fewn eu meysydd arbenigedd a diddordebau uchel eu parch. Mae sesiynau panel yn cael eu cydlynu gan y Ganolfan Technoleg Gofal Iechyd gyda'r bwriad o gefnogi arloesiadau trwy'r rhaglen Accelerate, lle bo modd.

Meini prawf ar gyfer ceisiadau

Rhaid i'ch cais fodloni'r meini prawf hanfodol:

 • Wedi'i leoli yng Nghymru
 • Rhaid bodloni angen gofal iechyd
 • Fod o gefndir academia, diwydiant neu'r GIG.

Yn ogystal, mae'r rhain yn feini prawf dymunol i'ch cais gael:

 • Meddyliwch yn wahanol – byddwch yn greadigol
 • Bod o fewn rhanbarth De Orllewin Cymru
 • Dywedwch wrthym beth rydych am ei gyflawni o'ch sesiwn.

Sut i wneud cais

Cwblhewch a chyflwynwch y ffurflen gais ar-lein NEU lawrlwythwch y ffurflen gais a'i dychwelyd trwy e-bost i htc.accelerate@swansea.ac.uk.

Bydd y panel cyn-ddethol yn cyfarfod yn ail wythnos mis Chwefror a bydd yn ystyried yr holl gyflwyniadau cymwys. Bydd penderfyniadau’n cael eu cyhoeddi wedi hynny, a bydd pob cyflwyniad llwyddiannus yn cael ei hysbysu o’u gwahoddiad.

Cysylltir â chyflwyniadau llwyddiannus a chynigir cymorth yn arwain at, yn ystod, ac ar ôl eu sesiwn banel. Bydd ymgeiswyr aflwyddiannus yn cael eu hysbysu ac yn cael cynnig y cyfle i gwrdd â'r Ganolfan Technoleg Gofal Iechyd a phartneriaid Accelerate i drafod prosiect ar y cyd, os yw'n briodol.

Os cewch eich gwahodd i ymuno â sesiwn banel, chi sydd i benderfynu sut yr hoffech gyflwyno, cyflwyno, neu ddangos eich syniad – ond cofiwch, dim ond 20 munud sydd gennych i gyd. Os byddwch yn gor-redeg eich cyflwyniad, BYDD gennych lai o amser i gael cyngor pwysig gan y panel. Byddwn yn eich helpu i baratoi ymlaen llaw os oes angen.

Ein nod yw cynnal pedair sesiwn banel yn 2022 gydag amserlen o:

 • Mawrth
 • Mai
 • Gorffennaf
 • Medi

Mae’r broses gyflwyno’n gyflym ac yn hawdd, a gall cyflwynwyr drafod cymaint neu gyn lleied ag y dymunant. Fodd bynnag, mae cytundebau peidio â datgelu wedi'u llofnodi ymlaen llaw ar ran pob sefydliad i ganiatáu i gyflwynwyr drafod eu harloesedd yn gyfrinachol.

Os oes gennych syniad a allai wella’r sector iechyd a gofal yng Nghymru, dywedwch wrthym amdano a gadewch inni agor y drws ar gyfer eich arloesedd.