Rydym yma i'ch cefnogi yn eich llety ar bob cam o'r ffordd

Pobl yn cofrestru yn ystod Diwrnod Agored 

Cefnogaeth sydd ar gael

Mae symud i rywle newydd yn gyffrous, ond gall fod yn anodd hefyd wrth i chi ymgyfarwyddo, felly gellir tawelu eich meddwl bod rhwydwaith cefnogaeth llawn i fyfyrwyr sy'n byw yn llety'r Brifysgol. Mae ein tîm ymroddedig yma i'ch cefnogi chi.

Mae ein Cydlynydd Bywyd Preswyl a'n Cynorthwywyr Bywyd Preswyl ar gael i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau yn ystod eich amser yn ein preswylfeydd.

Os hoffech chi gael rhagor o gefnogaeth, mae croeso i chi gysylltu â'r Gwasanaethau Preswyl.

Y Tîm Bywyd Preswyl (ResLife)

Nod y tîm Bywyd Preswyl yw sicrhau y gall pob myfyriwr sy'n byw mewn preswylfa elwa o'r profiad gorau posib ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae’r tîm yma i wrando ar eich pryderon, i’ch cyfeirio at wasanaethau cymorth perthnasol a threfnu ystod o weithgareddau a digwyddiadau i’ch helpu i deimlo’n gartrefol ac yn rhan o’r gymuned myfyrwyr.

Mae ein Cydlynydd a’n cynorthwywyr Bywyd Preswyl yma i’ch helpu gyda phob ymholiad sy’n ymwneud â llety. Darllenwch fwy yma.

Mae Arian@BywydCampws yn darparu cyngor ac arweiniad ynghylch yr holl faterion ariannol sy'n berthnasol i fyfyrwyr. I nifer o fyfyrwyr, dechrau yn y brifysgol fydd y tro cyntaf iddynt orfod rheoli eu harian eu hunain. Bydd goresgyn yr her hon yn llwyddiannus yn helpu i sicrhau bod myfyrwyr yn cyrraedd eu potensial llawn wrth astudio ac yn cyfrannu at greu profiad cadarnhaol i fyfyrwyr.

Rydym yn helpu Arian@BywydCampws i gefnogi myfyrwyr sydd wedi bod mewn gofal ac yn gweithio'n agos i sicrhau y ceir y cymorth angenrheidiol i ddiwallu eu hanghenion llety, megis llety drwy gydol y flwyddyn.

Gallwn hefyd gynnig, lle y bo'n bosib, ddewis llawn o amrywiaeth helaeth o gategorïau ystafelloedd y Gwasanaethau Preswyl, megis llety sy'n cynnig gwerth am arian neu leoliad cyfleus, pa bynnag lety sydd fwyaf addas ar gyfer eu gofynion unigol.

Mae MyfyrwyrRhyngwladol@BywydCampws yn darparu gwybodaeth a chyngor ar faterion anacademaidd, gan gynnwys gwasanaethau a chyngor ar fewnfudo i'r holl fyfyrwyr rhyngwladol (o'r tu allan i'r DU) a'u dibynyddion.

Mae Llesiant@BywydCampws yn rhoi cyngor a chyfarwyddyd i fyfyrwyr ar amrywiaeth o faterion llesiant, gan gynnwys hiraeth am gartref, ysgytwad diwylliannol, profedigaeth, bwlio, aflonyddu, perthnasoedd yn chwalu, a llawer mwy. Mae gan bawb brofiad gwahanol fel myfyriwr pan maent yn dechrau mewn prifysgol. Sylwer ein bod yn pryderu cymaint ynghylch llesiant myfyrwyr ag yr ydym ynghylch eu hastudiaethau academaidd a'u perfformiad.

Mae'r tîm lles ar gyfer myfyrwyr sy'n cael anawsterau ac y mae angen cymorth arnynt. Gall y gwasanaeth hwn eich helpu i gael mynediad at y gwasanaethau cywir i'ch cefnogi chi a'ch lles pan fydd eu hangen arnoch fwyaf.

Os oes gennych anabledd, cyflwr meddygol neu anhawster dysgu penodol, cysylltwch ag Anableddau am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael i sicrhau y gallwch elwa o'r un cyfleoedd â phawb arall. Dyma ragor o wybodaeth am yr opsiynau llety a'r addasiadau sydd ar gael i fyfyrwyr ag anableddau.

 

Cynrychiolwyr Neuadd y Myfyrwyr

Mae system Cynrychiolwyr Neuadd y Myfyrwyr yn bartneriaeth rhwng Undeb y Myfyrwyr a'r Gwasanaethau Preswyl. Rydym yn awyddus i weithio gyda'n myfyrwyr, clywed llais ein myfyrwyr a chefnogi ein myfyrwyr gyda chefnogaeth gan gymheiriaid i wneud newid o fewn preswylfeydd.

Bydd Cynrychiolwyr Neuadd y Myfyrwyr yn gweithio'n agos gydag aelodau staff allweddol yr RS a'r UG ac yn cael eu cefnogi yn eu rolau i wrando ar eu cyfoedion, newid llais, gwella ymgysylltiad a chefnogaeth gyda digwyddiadau. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud newid, mae cefnogi eich cymuned myfyrwyr o fewn preswylfeydd a dysgu sgiliau newydd yn berthnasol heddiw.
Dysgu mwy