Materion Llety

Problemau llety?

Os cewch unrhyw broblemau yn eich llety, mae bob amser rhywun y gallwch droi ato am gymorth, am gyngor neu am gefnogaeth.

Yn y lle cyntaf, siaradwch â'ch: Cydlynydd Bywyd Preswyl neu Reolwr y Breswylfa.

Mae eich Cydlynydd ResNet, yn cynnal cymorthfeydd wythnosol i chi alw heibio am sgwrs.

SafleWhereDayFromTo
Pentref y Myfyrwyr Derbynfa Tŷ 40 Llun 2:00pm 3:00pm
Parc Singleton Derbynfa Preseli Mawrth 2:00pm 3:00pm
Campws y Bae Derbynfa'r Tŵr Mercher 3:00pm 4:00pm
Trosglwyddo i ystafell neu safle arall?

Os ydych yn gwneud hyn cyn i chi gyrraedd eich llety, lawrlwythwch a dychwelwch: Ffurflen Gais Newid Ystafell Cyn Cyrraedd

 • Yn ystod ychydig wythnosau cyntaf y tymor, bydd yn ymddangos bod llawer o ystafelloedd ar gael, ond maent wedi'u neilltuo drwy gontract ar gyfer myfyrwyr sydd wedi trefnu i gyrraedd yn hwyr.

Oherwydd y nifer o geisiadau ar ddechrau'r sesiwn, mae'n annhebygol y byddwn yn gallu trefnu pob cais ar unwaith. Lle bo modd, byddwn yn ceisio cydlynu newidiadau cyn gynted â phosib.

Cyfnewid Ystafelloedd

Mae gennym dudalen Facebook Cyfnewid Ystafelloedd. Postiwch yma, ac efallai y byddwch yn gallu cyfnewid ystafelloedd, a'r gost yw £5.00 yn unig. Gwnewch yn siŵr eich bod yn datgan os yw eich fflat yn un: Di-alcohol, Un Rhyw, Tawel, Myfyrwyr Hŷn neu Ôl-raddedig. Ewch i Facebook Room Swaps.

Cais am Drosglwyddo

Os na allwch ddod o hyd i rywun i gyfnewid ag ef, gallwch gwblhau'r ffurflen isod. Ac os bydd gennym unrhyw lety ar gael, byddwn yn eich trosglwyddo.

Bydd y rhestr drosglwyddo'n gweithio yn y drefn blaenoriaeth hon:

 • Dyddiad y cais
 • Angen Meddygol/Anabledd

Bydd angen i chi gwblhau: Ffurflen Cais Newid Ystafell

Sylwer bod ffi weinyddol o £50.00 am bob trosglwyddiad.

 • Gwiriwch eich e-byst yn rheolaidd. Caiff unrhyw ddiweddariadau eu hanfon at eich cyfrif e-bost yn y Brifysgol.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi cymaint o wybodaeth â phosib am eich cais er mwyn i ni allu cynnig y dewis mwyaf addas i chi.
 • Rhaid adnewyddu'r cais bob 14 diwrnod, neu bydd y cais yn darfod.
 • Ar ôl gwneud cynnig, bydd gennych 3 diwrnod i'w dderbyn cyn iddo gael ei ganslo.
 • Codir ffi weinyddol o £50 am bob cais llwyddiannus i drosglwyddo neu symud ystafell.
 • Efallai na fyddwn yn ystyried cais am drosglwyddiad os oes gennych unrhyw ddyledion.
Diweddu'ch astudiaethau?

Tynnu'n Ôl neu'n Gohirio Astudiaethau?

**Os ydych yn tynnu'n ôl o'r Brifysgol ac yn byw yn llety'r Brifysgol, ni fydd eich rhwymedigaeth ariannol yn dod i ben tan i chi gwblhau'r canlynol:

 • Trefniadau ffurfiol i dynnu'n ôl/gohirio gyda'ch Adran neu â'r Swyddfa Derbyn.
 • Cwblhau (Ff13) Ffurflen Gais Rhyddhau o Lety a'i dychwelyd i'r Gwasanaethau Preswyl.
 • Glanhau'ch ystafell a gwaredu'r holl sbwriel.
 • Dychwelyd HOLL allweddi'r llety i'r swyddfa safle berthnasol.

 Rhybudd

 • Mae'r cyfnod rhybudd chwe wythnos yn gymwys i fyfyrwyr sy'n tynnu'n ôl/gohirio'u hastudiaethau yn unig.
 • Gallwch aros yn eich ystafell, felly, am y cyfnod rhybudd chwe wythnos.
 • Mae'r cyfnod rhybudd yn dechrau ar ddydd Gwener y dyddiad neu ar ôl y dyddiad i chi ddychwelyd y ffurflen i'r Gwasanaethau Preswyl.
 • Os byddwch yn symud allan o'ch llety ac yn dychwelyd yr allweddi cyn diwedd y cyfnod chwe wythnos, byddwn yn ymdrechu i rentu'r ystafell i fyfyriwr arall.
 • SYLWER: Os na rowch wybod i'r Gwasanaethau Preswyl, efallai y bydd rhaid i chi dalu'r ffioedd dyledus yn llawn.
Eisiau symud allan o lety?

Eisiau symud allan o'ch llety?

Mae gan y Brifysgol y llety amgen hwnnw o fewn stoc llety'r Brifysgol; NI DDYLECH lofnodi unrhyw Gytundeb neu Gontract Tenantiaeth heb drafod eich sefyllfa gyda'r Swyddfa Llety yn gyntaf, a chael eich rhyddhau'n ffurfiol o'ch contract gyda’r Brifysgol.

Yr unig amgylchiadau eraill y gellir rhyddhau myfyriwr o'i gontract cyn ei ddyddiad diwedd yw:

 • Pan wneir trefniadau i fyfyriwr newydd gymryd yr ystafell.
 • OS gall y Brifysgol ddod o hyd i denant newydd addas, (nad yw'n byw yn llety'r Brifysgol ar hyn o bryd) i fabwysiadu gweddill y contract. Bydd Ffi Rhyddhau o Denantiaeth o £350.00 (2017) yn gymwys.

(Ff13) Ffurflen Gais Rhyddhau o Lety

Myfyrwyr ag anableddau a gofynion arbennig

Gwyliwch ein fideo am un o'n preswylwyr, David Smith, a'i brofiad o'r broses lety.

Mae David yn siarad am fyw mewn preswylfa a phwysigrwydd cynllunio ymlaen llaw i sicrhau bod y llety wedi'i gyfarparu i ddiwallu'ch anghenion. Ceir ffurflenni am gymorthdaliadau yn Y Storfa Ddogfennau.

Myfyrwyr ag Anableddau

Rydym yn ymrwymedig i alluogi mynediad ar gyfer pob myfyriwr. Gofynnwn i'r rheiny â gofynion penodol wneud cais mor gynnar â phosib.

Rhoir blaenoriaeth i fyfyrwyr ag anableddau yn ystod y broses ddyrannu, unwaith iddynt gysylltu â'r Swyddfa Anableddau.

Er mwyn rhoi’r sylw gorau posib i'ch cais, mae’r canlynol yn ofynnol:

 • Gwnewch eich cais erbyn 1 AwstGallwch wneud cais am lety os oes gennych gynnig Diamod, Amodol, Yswiriant neu Clirio gan y Brifysgol – cliciwch yma.
 • Dywedwch wrthym ba gefnogaeth sydd ei hangen arnoch adeg eich cais.
 • Os ydych yn gwneud cais ar ôl y dyddiad hwn, efallai yr hoffech ystyried gohirio'ch astudiaethau os nad oes llety priodol ar gael.
 • Dywedwch wrthym beth sydd ei angen arnoch, boed yn ystafell en suite, oergell ar gyfer meddyginiaeth, cyfleusterau wedi'u haddasu neu leoliad eich llety.
 • Gwybodaeth a ddarperir wrth wneud cais ac argymhellion gan weithiwr meddygol proffesiynol ar gyfer addasiadau yn unig y gellir eu hystyried wrth ddyrannu ystafelloedd.

Rydym yn dyrannu o fis Chwefror bob blwyddyn ar gyfer myfyrwyr â chynnig diamod. Unwaith i'r ystafelloedd gael eu dyrannu, ni allwn brosesu gwybodaeth ychwanegol na ddarparwyd adeg y cais.

Enghreifftiau o'r cyfleusterau yn y preswylfeydd:

Enghreifftiau o'r cyfleusterau yn y preswylfeydd:

 PenmaenHortonCaswellLanglandOxwichPreseliKilveyRhossili
Ystafelloedd Gwely wedi'u Haddasu 21 0 1 1 0 0 0 1
Cegin wedi’i Haddasu 14 0 1 1 0 0 0 0
Ystafell Ymolchi wedi’i Haddasu 14 0 1 1 0 0 0 0
Sedd yn y Gawod Y N Y N N N N N
Larymau Tân sy’n Fflachio     Y Y   N N N
Larymau sy'n Dirgrynu* Y Y Y Y Y Y Y Y
Matiau Trawiad** Y Y Y Y Y Y Y Y
Oergell Fach* Y Y Y Y Y Y Y Y
Basn Golchi Dwylo Y Y Y Y Y Y Y Y
Ystafelloedd i Ofalwyr Y Y Y Y Y Y Y Y

* Gellir benthyg offer o'r Swyddfa Llety ar gais.

** Fel yr uchod, fodd bynnag, mae angen amser priodol arnom i drefnu llinell ffôn mewn rhai preswylfeydd er mwyn i’r Deialwr Awtomatig ffonio’n allanol.

Er mwyn cael cyfarpar a/neu wneud addasiadau rhesymol, efallai y bydd angen adroddiad Therapydd Galwedigaethol arnom i bennu pa offer yn union fydd eu hangen.

Angen cyfarpar neu addasiadau yn yr ystafell?

Angen cyfarpar neu addasiadau yn yr ystafell?

Er mwyn cael cyfarpar a/neu wneud addasiadau rhesymol, efallai y bydd angen adroddiad Therapydd Galwedigaethol arnom i bennu pa offer yn union fydd eu hangen o leiaf chwe wythnos cyn cyrraedd.

Mae'r canlynol yn ein Llety: ystafelloedd priodol ar y llawr gwaelod yn y rhan fwyaf o breswylfeydd, a gellir gwneud trefniadau ar gyfer myfyrwyr sydd â nam ar eu clyw.

Ystafelloedd wedi'u haddasu ar gyfer:

 • Defnyddwyr cadair olwyn a myfyrwyr â phroblemau symudedd
 • Myfyrwyr â nam ar eu clyw
 • Myfyrwyr â nam ar eu golwg
 • Ystafell drws nesaf i ofalwyr
 • Larymau a monitorau trawiad

Rhaid i unrhyw fyfyrwyr ag anawsterau symudedd a'r rhai sy'n byw mewn llety wedi'i addasu gwblhau Cynllun Personol Dianc mewn Argyfwng (PEEP), fel yr enghraifft hon: Cynllun Personol Dianc mewn Argyfwng.

Gall myfyrwyr sydd wedi cofrestru gyda'r Swyddfa Anableddau dreulio'u holl amser yn y Brifysgol mewn llety preswyl, os caiff hyn ei argymell ar sail feddygol.

Gwasanaethau ychwanegol sydd ar gael:

Gwasanaeth Teleofal – Sefydlwyd y gwasanaeth hwn er mwyn cynorthwyo myfyrwyr sydd â chyflwr meddygol a allai effeithio ar eu gallu i fyw'n annibynnol ym mhreswylfeydd y Brifysgol. Gwneir hyn drwy gyfuniad o linell ffôn 24 awr i'r Ganolfan Fonitro a thechnoleg o'r radd flaenaf. 

Taflen Wybodaeth Gwasanaeth Teleofal

Am ragor o wybodaeth, gweler:

Polisi a Gweithdrefnau'r Swyddfa Anableddau

Cynllun Personol Dianc mewn Argyfwng

Holidaur Anghenion

Ffurflen Cymeradwyo Cynllun Dianc mewn Argyfwng

Ffurflen Gweithdrefn ar gyfer darparu Cynllun Personol Dianc mewn argyfwng

Am ragor o gymorth, cyngor neu gefnogaeth, cysylltwch ag Anableddau@BywydCampws drwy ffonio +44 (0)1792 602000

Myfyrwyr â Phrofiad o Ddarparu Gofal

Rydym yn cynorthwyo Arian@BywydCampws i gefnogi myfyrwyr sy'n dod o gefndir gofal ac yn gweithio'n agos i sicrhau'r gefnogaeth ofynnol o ran diwallu eu hanghenion llety, megis llety trwy gydol y flwyddyn.

Rydym yn cynnig hefyd, lle bo'n bosib, dewis llawn o ystod eang y Gwasanaethau Preswyl o gategorïau ystafelloedd, megis llety gwerth da neu leoliad cyfleus, beth bynnag yw'r llety mwyaf addas ar gyfer y gofynion unigol.

Sylwer, er mwyn gwarantu llety trwy gydol y flwyddyn, efallai y bydd angen i’r Gwasanaethau Preswyl ofyn iddynt newid ystafell neu breswylfa y tu allan i'r flwyddyn academaidd.

Gwybodaeth bellach:

 • Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch am y cymorth sydd ar gael i chi, gwnewch ymholiadau drwy Arian@BywydCampws.
 • I ddychwelyd i dudalen y Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr, sy’n amlygu’r ystod lawn o gymorth sydd ar gael i Bobl Ifanc â Phrofiad o Ddarparu Gofal, dilynwch y ddolen hon.

Rhwydwaith Cymorth

Mae rhwydwaith cymorth llawn i fyfyrwyr.

Mae ein Cydlynwyr Bywyd Preswyl a'n Cynorthwywyr Bywyd Preswyl yma i'ch cynorthwyo ag unrhyw faterion llety.

 • Mae Llesiant@BywydCampws yn darparu cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr ar ystod o faterion llesiant, gan gynnwys hiraeth, ysgytwad diwylliannol, profedigaeth, bwlio, methiant perthynas a llawer mwy. Mae gan bawb brofiad gwahanol fel myfyriwr pan maent yn dechrau mewn prifysgol. Sylwer ein bod yn pryderu cymaint ynghylch llesiant myfyrwyr ag yr ydym ynghylch eu hastudiaethau academaidd a'u perfformiad.
 • Mae Arian@BywydCampws yn darparu cyngor ac arweiniad ynghylch yr holl faterion ariannol sy'n berthnasol i fyfyrwyr. I nifer o fyfyrwyr, dechrau yn y brifysgol fydd y tro cyntaf iddynt orfod rheoli eu harian eu hunain. Bydd goresgyn yr her hon yn llwyddiannus yn helpu i sicrhau bod myfyrwyr yn cyrraedd eu potensial llawn wrth astudio ac yn cyfrannu at greu profiad cadarnhaol i fyfyrwyr.
 • Mae MyfyrwyrRhyngwladol@BywydCampws yn darparu gwybodaeth a chyngor ar faterion anacademaidd, gan gynnwys gwasanaethau a chyngor ar fewnfudo i'r holl fyfyrwyr rhyngwladol (o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig) a'u dibynyddion.
 • Mae Llesiant@BywydCampws ar gyfer myfyrwyr sy'n cael anawsterau ac y mae angen cymorth arnynt. Gallant eich cyfeirio at y math o wasanaeth neu gymorth y byddai mwyaf buddiol i chi.
 • Os oes gennych anabledd, cyflwr meddygol neu anhawster dysgu penodol, cysylltwch ag Anableddau@BywydCampws am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael i sicrhau y gallwch elwa o'r un cyfleoedd â phawb arall.