Gydag amrywiaeth eang o opsiynau llety, bydd digon o ddewis gennych wrth benderfynu ble i ymgartrefu ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae llety yn chwarae rhan bwysig mewn bywyd myfyriwr, ac mae byw mewn llety prifysgol yn ychwanegu elfen unigryw at eich profiad. Mae ein preswylfeydd croesawgar a diogel yn cael eu cynnal yn dda ac yn darparu mynediad at gyfleusterau gwych, sy'n eich helpu i ymgartrefu ym mywyd prifysgol.

Gallwch ddewis eich cartref o opsiynau ar draws Campws Parc Singleton, Campws y Bae, Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan, Tŷ Beck ac oddi ar y campws drwy SAS Lettings. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am bob opsiwn isod i weld beth sydd orau i chi.

Rydyn ni’n cynnig llety dynodedig, llety ar gyfer siaradwyr Cymraeg yn unig, yn ogystal ag ystafelloedd hygyrch ac ystafelloedd a addaswyd ar gyfer myfyrwyr â gofynion arbennig. Bydd ein tîm llety’n eich cefnogi drwy’r broses cyflwyno cais er mwyn gwneud y dewis gorau ar gyfer eich anghenion.

Campws Y Bae

Mae Campws y Bae yn gartref Peirianneg, yr Ysgol Reolaeth a'r Ffowndri Gyfrifiadol. Serch hynny mae llety yma ar gael i fyfyrwyr ar unrhyw gwrs, ac mae gwasanaethau bws rheolaidd ac uniongyrchol rhwng y campysau.

Campws y Bae yw un o'r unig gampysau prifysgol yn y Deyrnas Unedig â mynediad uniongyrchol i'r traeth a'i bromenâd glan môr ei hun.

Mathau o lety ar Gampws y Bae – ystafelloedd pâr o welyau, en suite, en suite premiwm, hygyrch i gadeiriau olwyn a fflatiau 1 neu 2 ystafell wely.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am fyw ar Gampws y Bae.

Campws Parc Singleton

Campws Parc Singleton sy’n gartref i’r Ysgol Diwylliant a Chyfathrebu, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Yr Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol, yr Ysgol Seicoleg, Ysgol y Biowyddorau, Daearyddiaeth,  Ffiseg, Yr Ysgol Feddygaeth, ac Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton. . Gall myfyrwyr sy'n astudio unrhyw bwnc fyw ar Gampws Parc Singleton a cheir gwasanaeth bws rheolaidd ac uniongyrchol rhwng y campysau.

Mae holl breswylfeydd Campws Parc Singleton o fewn pellter cerdded i'r parc, Pentref Chwaraeon Bae Abertawe, Ysbyty Singleton a Bae Abertawe.

Mae Campws Singleton yn cynnig ystafelloedd en suite a rhai safonol, fflatiau hunanarlwyo ac arlwyo'n rhannol yn ogystal ag opsiynau bwyta y telir amdanynt ymlaen llaw.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am fyw ar Gampws Parc Singleton.

Tŷ Beck

Mae Tŷ Beck yn cynnwys 6 thŷ tref Fictoraidd mawr yn ogystal â chymysgedd o lety a rennir a llety sengl sy'n cynnig llety o ansawdd i deuluoedd, parau a myfyrwyr aeddfed.

Mae yn ardal Uplands Abertawe, sef 1.5 milltir o Gampws Parc Singleton ac mae gan Dŷ Beck siopau, bariau, caffis, banciau, bwytai i gyd o fewn pellter cerdded. Mae maes parcio am ddim gan Dŷ Beck hefyd.

Mae Tŷ Beck yn safle bach a chyfeillgar sy'n opsiwn poblogaidd a fforddiadwy ar gyfer myfyrwyr aeddfed, myfyrwyr ôl-raddedig, teuluoedd, parau a myfyrwyr rhyngwladol.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am fyw yn Nhŷ Beck.

Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan

Gelwir Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan hefyd yn HSV neu 'Y Pentref'. Mae'r safle preswyl oddi ar y campws hwn yn boblogaidd gyda myfyrwyr sy’n chwilio am lety rhad a chymdeithasol.

Mae'n ddwy filltir o Gampws Parc Singleton, ac mae preswylwyr Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan gyda thenantiaethau dros 13 wythnos yn derbyn tocyn bws am ddim ar gyfer y flwyddyn academaidd (sy'n costio £300 fel arfer). Mae gwasanaethau bysus yn teithio'n rheolaidd i'r ddau gampws ac i ganol y ddinas. Mae HSV hefyd yn cynnig parcio ceir 24 awr y dydd am hyd eich tenantiaeth, felly mae'n ddewis gwych os ydych yn bwriadu dod â char.

Mae HSV yn cynnig llety hunanarlwyo gyda chyfleusterau ystafell ymolchi a chegin a rennir a WiFi am ddim.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am Bentref Myfyrwyr Hendrefoelan.