Gwybodaeth Rhieni

Canllaw i Brifysgol

Gall ymgeisio, derbyn, trefnu a pharatoi ar gyfer y brifysgol am y tro cyntaf ymddangos fel profiad brawychus . Rydym wedi llunio canllaw cyflym i helpu:

Eich dewis 1af o Brifysgol yw eich dewis cadarn. Enw eich 2il ddewis o Brifysgol yw eich dewis yswiriant. Ydych chi wedi`ch drysu gan rai o'r termau? Darllenwch y canllaw UCAS byr hwn. 

1. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud cais am unrhyw gyllid y gallech fod yn gymwys i'w gael.
2. Os yn bosibl, ymwelwch â ni ar un o'n diwrnodau agored ac ewch ar daith o amgylch y llety.
3.  Ymgeisiwch ar gyfer llety cyn gynted ag y bydd gennych eich rhif myfyriwr- mae hyn yn gymwys i fyfyrwyr sy'n dal naill ai cynnig amodol neu gynnig yswiriant i astudio. Peidiwch ag aros tan y diwrnod canlyniadau!

Gofynnwn i chi hefyd annog y myfyriwr i gwblhau'r holl brosesau eu hunain. Gall lawer o'r wybodaeth bwysig y mae angen iddynt fod yn ymwybodol ohoni gael ei cholli os byddwch yn gwneud cais, yn derbyn neu'n cwblhau gwybodaeth ar eu rhan.

Ar ol y flwyddyn gyntaf

Gall chwilio am lety ar ôl eich blwyddyn 1af ymddangos yn dasg frawychus, ond peidiwch â phoeni, fel yma yn Abertawe, rydym yn ffodus o gael cyflenwad digonol o lety o ansawdd da i fyfyrwyr a Chyngor Dinas a Sir Abertawe sydd â safonau uchel iawn mewn arolygu Llety preifat.

Mae sawl dewis ar gael i'n myfyrwyr sy'n dychwelyd. Gallwch wneud cais i:

Rheolir yr uchod gan y Gwasanaethau Preswyl

* Gall rhai cyfyngiadau fod yn berthnasol i roi blaenoriaeth i fyfyrwyr y Flwyddyn 1af. Ein polisi dyrannu. Adolygir hyn yn flynyddol.

Rheolir yr isod gan landlord preifat:

 • Edrychwch drwy ein cronfa ddata Studentpad lle byddwch yn dod o hyd i gannoedd o eiddo.

Meddyliwch cyn i chi rentu!

 • Peidiwch â thalu unrhyw ffioedd trefnu! Bydd rhai asiantaethau yn codi ffi na ellir ei had-dalu am eich llofnod ar gyfer eiddo.
 • Ydych chi wedi edrych ar fwy nag 1 eiddo i weld yr ystod o brisiau ac ansawdd?
 • Cymerwch amser i ystyried ble rydych chi am fyw a gyda phwy yr hoffech chi fyw.
 • Cofiwch unwaith y byddwch wedi llofnodi cytundeb llety (ac wedi talu blaendal), mae'n anodd iawn ac weithiau'n amhosibl canslo'r contract.
Gwybodaeth Gyffredinol

Fel rhiant neu warcheidwad, rydym am sicrhau fod gennych ddigon o wybodaeth i helpu i dywys eich mab/merch trwy ddechrau bywyd prifysgol.

Ar gyfer pob safle, mae llawer o wybodaeth ar gael, megis cyfeiriad post llawn, manylion yswiriant, llawlyfr preswylwyr a mwy. Ceir hefyd wybodaeth am ble mae myfyrwyr yn mynd i gael cymorth, cefnogaeth a chyngor. Cliciwch ar y safle isod i gael gwybodaeth benodol.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor o wybodaeth am:

Mae gennym amrywiaeth o fathau, prisiau a lleoliadau llety, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio beth sy'n bwysig o ran; lleoliad, cyllideb a hyd y cwrs i chi:


• Gwneud cais am lety
• Dewis llety
• Ffioedd llety
• Beth sy'n digwydd nesaf!
• Cynllunio ar gyfer Prifysgol
Gwybodaeth parcio
• Gwybodaeth deithio gyda Traveline Abertawe
• Ffurflenni, dogfennau, Rheoliadau a pholisïau
• Cofrestru, cyrraedd a sefydlu

 

Gwarchod Data

Gwasanaethau preswyl a diogelu data

Mae llawer o rieni/warcheidwaid yn talu'r ffioedd llety. Fodd bynnag, mae'r cytundeb cyfreithiol rhwng y gwasanaethau preswyl a'ch mab neu'ch merch. Felly, oherwydd rheoliadau diogelu data, dim ond yn uniongyrchol gyda nhw y gallwn drafod y manylion.

Nid mater o ddim eisiau siarad â chi yw hyn, ond mae gofyniad cyfreithiol arnom i lynu wrth ganllawiau ar y wybodaeth y gallwn ei rhoi i chi. Byddwn yn hapus i siarad â chi am unrhyw ymholiadau cyffredinol, ond ni allwn ni fynd i fanylion penodol oni bai bod yna amgylchiadau eithriadol sy'n rhwystro'ch mab neu'ch merch rhag gysylltu â ni. Hefyd, rhaid i ni gael caniatâd ysgrifenedig eich mab neu ferch i ni wneud hynny.

Bydd unrhyw anfonebau preswyliaeth (ffioedd llety) yn cael eu hanfon yn uniongyrchol i gyfeiriad e-bost Prifysgol eich mab neu'ch merch. Os bydd angen i chi wybod y manylion, bydd angen i chi ofyn i'ch mab neu'ch merch i'w hanfon atoch. Mae hyn yn wir hefyd am unrhyw broblemau a allai fod ganddynt. Ni allwn gyfathrebu â 3ydd parti a byddwn bob amser yn ymateb i'r myfyriwr yn uniongyrchol os byddwn yn derbyn unrhyw ohebiaeth.

Wyddech chi?

Pryd i ymgeisio am lety?
 • Cyn gynted ag y bydd gennych rif myfyriwr, gallwch wneud cais am lety.
 • Mae ceisiadau fel arfer yn agor ym mis Chwefror.
 • Rydym yn derbyn ceisiadau am lety hyd yn oed os mai Abertawe yw eich dewis yswiriant.
 • Ni fyddwn yn dyrannu llety i chi nes bod eich cynnig i astudio wedi cael ei dderbyn.
 • Nid ydym yn gofyn am flaendal oni bai eich bod wedi'i neilltuo a'ch bod yn dymuno derbyn eich cynnig o lety.

Ewch i'n tudalen ymgeisio am lety i gael rhagor o wybodaeth.

Rydym yn derbyn ceisiadau am lety hyd yn oed os mai Abertawe yw eich dewis yswiriant, ac nid ydym yn gofyn am flaendal oni bai eich bod wedi eich neilltuo a'ch bod yn dymuno derbyn eich cynnig o lety.

 

Ynglŷn â`n gwarant

Mae lle preswyl yn cael ei warantu i bob myfyriwr israddedig amser llawn newydd sydd:

 • wedi derbyn cynnig pendant i astudio ar gwrs gradd amser llawn yn Abertawe &
 • wedi gwneud cais am lety erbyn 30ain o Fehefin

Golyga hyn, er mwyn gwarantu lle preswyl, rhaid i chi fod yn astudio'n llawn amser, yn bodloni telerau eich cynnig o Abertawe, ac yn gwneud cais am lety erbyn 30 Mehefin.

Dyrennir ceisiadau sy'n cyrraedd ar ôl 30 Mehefin fesul dyddiad yr un pryd â myfyrwyr yswiriant a chlirio.

Mae rhai preswylfeydd yn boblogaidd iawn ac wedi'u tanysgrifio'n drwm. Felly, nid ydym yn gwarantu lle mewn preswylfa benodol.

I gael rhagor o wybodaeth gweler y broses gwarant a dyraniadau.

Os daw cais i law ar ôl canlyniadau lefel 'A', neu fod myfyrwyr yn dod drwy clirio, gwerthfawrogwn nad oes llawer o amser tan ddechrau'r tymor, a gall gymryd ychydig wythnosau i brosesu eich cais. Dyma ychydig o bethau y gallwch eu gwneud i baratoi. Gwiriwch ein tudalennau ar sut i baratoi i gyrraedd. Bydd hyn yn eich helpu i gynllunio.

Ein A-Y o wybodaeth

Mae gennym lu o wybodaeth ar ein gwefan gan gynnwys:

Pa gymorth sydd ar gael?

Mae rhwydwaith cefnogi llawn ar gyfer myfyrwyr:

Ein cyd-drefnydd bywyd preswyl a'ch cefnogaeth bywyd preswyl. Yma i'ch cefnogi gydag unrhyw faterion llety.

 • Mae Llesiant@BywydCampws yn cynnig cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr ar amrywiaeth o faterion lles, gan gynnwys salwch cartref, sioc diwylliant, profedigaeth, bwlio, aflonyddu, chwalu perthynas a llawer mwy. Mae gan bawb brofiad gwahanol fel myfyriwr pan fyddant yn dechrau yn y brifysgol. Byddwch yn sicr ein bod yr un mor bryderus am les myfyrwyr ag yr ydym ni am eu hastudiaethau academaidd a'u perfformiad.
 • Mae arian@BywydCampws yn darparu cyngor ac arweiniad ar holl faterion yn ymwneud ag arian myfyrwyr. I lawer o fyfyrwyr, dechrau'r Brifysgol fydd y tro cyntaf y byddant wedi rheoli eu harian eu hunain. Bydd bodloni'r her hon yn llwyddiannus yn helpu i sicrhau bod myfyrwyr yn cyflawni hyd eithaf eu gallu tra byddant yn astudio ac yn cyfrannu at brofiad cadarnhaol i fyfyrwyr
 • Mae International@BywydCampws yn darparu gwybodaeth a chyngor ar faterion nad ydynt yn rhai academaidd, gan gynnwys cyngor a gwasanaethau mewnfudo i'r holl fyfyrwyr rhyngwladol (heb fod yn y DU) a'u dibynyddion.
 • Lles@BywydCampws i fyfyrwyr sy'n cael anawsterau ac sydd angen cymorth. Gallant eich cyfeirio at ba fath o wasanaeth neu gymorth fyddai fwyaf buddiol.
 • Anabledd@BywydCampws os oes gennych anabledd, cyflwr meddygol neu anhawster dysgu penodol, cysylltwch ag anabledd@CampusLife i gael gwybod mwy am y cymorth sydd ar gael i sicrhau eich bod yn cael yr un cyfleoedd â phawb arall.

Dywedwch wrthym sut y gallwn wella'n gwybodaeth!

Rydym yn angerddol iawn am ddarparu cymaint o wybodaeth â phosib i wneud eich siwrnai i'r Brifysgol mor hawdd â phosib. Er na allwn newid popeth, gallwn newid rhai pethau. Ceisiwn wneud hyn mor gyflym ac effeithiol â phosib ac rydym yn diweddaru ein gwefan a'n cyfathrebiadau yn dilyn ymholiadau ac adborth.

Anfonwch unrhyw sylwadau, awgrymiadau neu adborth atom am sut rydych yn meddwl y gallwn wella ein gwasanaethau: cliciwch yma i roi eich adborth i ni.

Cyfathrebu`n glir

Rydym yn frwdfrydig ynghylch darparu gwybodaeth glir drwy gydol y broses llety. Rydym yn diweddaru ein gwefan a'n dulliau cyfathrebu yn rheolaidd yn dilyn ymholiadau ac adborth. Os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau, byddem yn wir yn gwerthfawrogi eich adborth: Cliciwch yma i roi eich adborth cyfathrebu i ni