Ymchwilydd PhD

Fy nheitl PhD yw Rôl rhwydweithiau cymorth cymdeithasol o ran llythrennedd iechyd dementia a phobl hŷn

Fy nghefndir

Yn wreiddiol, gweithiais fel radiograffydd therapi yn y DU ac Awstralia cyn cwblhau fy MA mewn Hybu Iechyd ym Mhrifysgol Brighton yn 2000. Yna gweithiais yn y sector gwirfoddol fel gweithiwr datblygu iechyd a hwylusydd iechyd a gofal cymdeithasol gan weithio ochr yn ochr â'r sector gwirfoddol ac iechyd a chydweithwyr awdurdod lleol am nifer o flynyddoedd. Yn ddiweddar, rwyf wedi gweithio yn y Rhwydwaith Datblygiad ac Ymchwil Pobl Hŷn a Heneiddio yn Abertawe fel cydlynydd y rhwydwaith. Datblygais ddiddordeb brwd mewn materion heneiddio a gweithgareddau ymchwil, yn enwedig cyfranogiad pobl hŷn yn y broses ymchwil.

Fy ymchwil

Dechreuais fy PhD ym mis Ionawr 2015 gan ganolbwyntio ar ‘rôl rhwydweithiau cymorth cymdeithasol ar lythrennedd dementia pobl hŷn’. Gall llythrennedd iechyd ddarparu cyfleoedd i roi grym i unigolion a chymunedau i reoli eu hiechyd eu hunain yn well a lleihau canlyniadau iechyd tlawd. Bwriad y PhD yma yw amcangyfrif statws llythrennedd iechyd dementia cyfredol yn y boblogaeth hŷn a nodi bylchau yn eu dealltwriaeth o ddementia. Yna gall hyn hysbysu ymarferwyr a llunwyr polisi yn well. Er enghraifft, gall eu hysbysu am anghenion unigolion a'u rhwydweithiau cymorth cymdeithasol ynghylch materion dementia ac o bosibl pa fath o ymyriadau a allai fod fwyaf addas ar gyfer addysg iechyd a hybu iechyd.

Goruchwylwyr

Yr Athro Vanessa Burholt, Yr Athro Norah Keating, Dr Martin Hyde

Llun O Carol Maddock