Yr Her

Gall cyfranogiad neu ymddygiad amhriodol ar ran rhieni mewn chwaraeon ieuenctid ddylanwadu ar brofiadau chwaraeon plant mewn ffordd negyddol a gall gyfrannu at eu hatal rhag cyfranogi. Yn anffodus, gellir gweld digwyddiadau o ymddygiad drwg rhieni ar-lein ac ar y cyfryngau cymdeithasol. Gan fod gan chwaraeon y potensial i ddylanwadu’n gadarnhaol ar iechyd corfforol, seicolegol a chymdeithasol plant, mae’n bwysig helpu plant i fwynhau chwaraeon a pharhau i gyfranogi.

Camilla in lecture

Y Dull

Mae Dr Camilla Knight a’i thîm wedi bod yn gweithio gyda rhieni, sefydliadau chwaraeon a thimau ledled y byd, ynghyd ag Uned Diogelu Plant mewn Chwaraeon yr NSPCC, i archwilio’r ffactorau unigol, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol sy’n dylanwadu ar ymddygiad rhieni mewn chwaraeon.

Yr Effaith

 • Mae ymchwil Dr Knight wedi annog newid byd-eang yn y ffordd mae rhieni a gweithwyr proffesiynol mewn chwaraeon ieuenctid yn gweithio gyda’i gilydd, gan wella perthnasoedd a rhyngweithiadau.
 • Mabwysiadwyd argymhellion gan sefydliadau chwaraeon lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Mae’r rhain yn cynnwys:
  • Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe,
  • Academi Tennis Abertawe,
  • Chwaraeon Cymru,
  • Undeb Rygbi Cymru,
  • Undeb Rygbi a Phêl-droed,
  • British Cycling,
  • Uned Diogelu Plant mewn Chwaraeon yr NSPCC,
  • Active for Life yng Nghanada,
  • Canada Soccer,
  • a Sport New Zealand.
 • Mewn cydweithrediad â’r Uned Diogelu Plant mewn Chwaraeon, mae gwaith Dr Knight wedi tanategu ymgyrch genedlaethol ar y cyfryngau cymdeithasol “Wythnos Rhieni mewn Chwaraeon”, sydd wedi hwyluso polisi ac ymarfer cenedlaethol a rhyngwladol ac mae wedi cyfrannu at ddechrau ymgysylltu â rhieni pobl ifanc sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon. Mae’r ymgyrch hon wedi dylanwadu’n gadarnhaol ar ymgysylltu â thros 20,000 o rieni a’u plant ledled y byd dros y tair blynedd diwethaf.

Themâu Ymchwil Prifysgol Abertawe