Printed PV

Y Her

Helpu i arafu a dadwneud yr argyfwng ynni, achub yr amgylchedd a mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

Mae adeiladau’n gyfrifol am tua 40% o’r ynni a ddefnyddir yn y DU ac am yr allyriadau carbon cysylltiedig. Mae grŵp ymchwil Ffotofoltaïg Argraffedig (PV) yr Athro Trystan Watson yn datblygu amrywiaeth o dechnolegau celloedd solar a thechnegau prosesu a fydd yn caniatáu gweithgynhyrchu ffotofoltaïg haen denau ac effeithlonrwydd uchel ar raddfa gan ddefnyddio deunydd rhad y mae llawer ohonynt ar y ddaear. Mae’r technolegau hyn yn canolbwyntio ar ddadgarboneiddio gwres a phŵer mewn adeiladau, er budd preswylwyr a pherchnogion, y gymdeithas ehangach a’r isadeiledd ynni.

Y Dull

Mae grŵp ymchwil Trystan yn gweithio i ddeall sefydlogrwydd a hyd oes y dyfeisiau hyn, drwy nodweddu eu dulliau diraddiad a dod o hyd i ffyrdd o wella hyd oes. Mae’r grŵp yn ‘agnostig o ran technoleg’, sy’n golygu eu bod nhw’n gweithio gyda’r technolegau ffotofoltaidd mwyaf addawol i ddod o hyd i ffyrdd o’u gweithgynhyrchu ar raddfa. Ar hyn o bryd, mae’r ymchwil yn canolbwyntio ar bedair technoleg wahanol:

  • perofsgitiau,
  • CZTS (copr, sinc, tun, sylffwr),
  • ffotofoltäig organig a
  • chelloedd solar wedi’u sensiteiddio â lliw.

Sefydliadau ymglymedig

Tata Steel

Gan ddefnyddio cyfleusterau gweithgynhyrchu peilot o’r radd flaenaf SPECIFIC a chydweithio â busnesau lleol, mae’r grŵp yn gweithio i bennu’r dulliau coll sy’n gysylltiedig â graddfeydd uwch, lleihau amserlenni gweithgynhyrchu a sicrhau bod yr amrywiaeth ehangaf bosib o is-haenau ar gael drwy adeiladu dyfeisiau ar haenau o wydr a broseswyd a metal neu blastig rhôl i rôl. 

Yr Effaith

Mae’r ymchwil yn datblygu technoleg sy’n atgyfnerthu’r cysyniad o Adeiladau Gweithredol, lle bydd adeiladau’n creu, yn storio ac yn rhyddhau eu gwres a’u trydan eu hunain o ynni solar. Mae’r gwaith PV yn canolbwyntio ar greu technoleg ar raddfa fawr, o’r labordy i arddangosiadau mewn adeiladau ar raddfa lawn. Yn ogystal ag arddangos y technolegau hyn, mae ein dangoswyr yn cael eu defnyddio i fonitro a datblygu systemau dan amodau realistig ac mewn gwahanol ffyrdd o ddefnyddio adeiladau. Mae’r ymchwil hefyd yn ymchwilio i gymwysiadau eraill y dechnoleg hon, megis Perofsgît ar gyfer Awyrofod.

Cysylltwch â ni am Ymchwil

Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth o bobl a sefydliadau i gynnal ymchwil ar y cyd, i wireddu syniadau, i wella cynnyrch, ac i helpu i newid y byd.

01792 606060

Cysylltwch â ni i gael gwybod sut y gallwn ni weithio gyda chi.

Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig (CU)

Themâu Ymchwil Prifysgol Abertawe