Mae Prifysgol Abertawe yn ymrwymedig i gynnal ymchwil i’r safonau uchaf posibl o ran uniondeb, ac mae hyn yn cynnwys cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth diogelu data berthnasol: Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) a Deddf Diogelu Data 2018 y DU (DPA).

Mae’r Rheoliad yn llywodraethu’r ffordd y mae sefydliadau’n defnyddio data personol, sef: gwybodaeth am unigolyn y gellir adnabod unigolyn ohoni. Yn gyffredinol mae hyn yn cynnwys enw a chyfeiriad. Nid yw’n cynnwys data dienw lle bo’r wybodaeth adnabyddadwy wedi’i dileu.

O dan y Rheoliad, ceir “categorïau arbennig” sy’n cynnwys rhagor o ddata personol sensitif y mae angen ei ddiogelu’n fwy. Mae hyn yn cynnwys data am iechyd a gwybodaeth am gefndir ethnig.

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn esbonio sut y bydd Prifysgol Abertawe yn prosesu ac yn defnyddio data categori arbennig a gesglir gennych fel rhan o brosiect ymchwil, a’ch hawliau o dan y ddeddfwriaeth diogelu data.

Hysbysiad Preifatrwydd Ymchwil