Cyngor cyfreithiol

Bydd preswylwyr Abertawe'n gallu elwa o sesiynau cyngor cyfreithiol cyfrinachol am ddim ym mis Gorffennaf.

Bydd arbenigwyr a myfyrwyr o Ysgol y Gyfraith Prifysgol Abertawe'n cynnal sesiynau galw heibio yng Nghapel Mount Zion ym Môn-y-maen rhwng 11am a 2pm bob dydd Llun drwy gydol mis Gorffennaf.

Yno, bydd pobl yn gallu ceisio cyngor cyfreithiol cychwynnol am ddim ar amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys:

  • Tai
  • Perthnasoedd yn chwalu
  • Budd-daliadau lles
  • Cyflogaeth
  • Gwahaniaethu
  • Mewnfudo

Nid oes angen i chi drefnu apwyntiad ymlaen llaw.

Mae Clinig y Gyfraith Abertawe, sydd wedi ennill sawl gwobr, o fudd i'r gymuned leol drwy gynnig cyngor cychwynnol am ddim ar broblemau lleol, yn ogystal â rhoi'r cyfle i fyfyrwyr o Brifysgol Abertawe weithio ochr yn ochr â chyfreithwyr wrth eu gwaith i gynghori cleientiaid go iawn.

Ni all Clinig y Gyfraith gynorthwyo gydag unrhyw faterion sy'n ymwneud â chyfraith trosedd, ysgrifennu ewyllys, treth na dyled.

Nid yw Clinig y Gyfraith Abertawe wedi'i reoleiddio gan yr SRA (Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr) ac nid yw'n honni ei fod yn bractis cyfreithwyr. Mae pob myfyriwr y gyfraith yn derbyn hyfforddiant trylwyr ac yn cydymffurfio â'r protocol pro bono.

Meddai'r Athro Richard Owen, cyfarwyddwr Clinig y Gyfraith Abertawe: “Mae Clinig y Gyfraith Abertawe'n falch o gynnal y sesiynau cyngor cyfrinachol hyn ym Môn-y-maen. Dyma ffordd newydd o arfer y gyfraith – ein nod yw rhoi cyngor ar unwaith i gleientiaid unigol ynghylch eu problemau, yn ogystal â dechrau deialog dan arweiniad y gymuned leol i weld pa gyfraniad gallwn ni ei wneud wrth eu helpu i wynebu eu heriau yn y dyfodol, ochr yn ochr â'n partneriaid.”

Meddai'r Parchedig Chris Lewis, gweinidog yng Nghapel Mount Zion a chadeirydd Banc Bwyd Eastside: “Rwy'n meddwl bod helpu pobl yn eu cynefin eu hunain yn werthfawr. Rwyf o'r un bryd â'r Athro Owen yn hyn o beth ac rwy'n croesawu'r datblygiad diweddaraf hwn yn ein cydweithrediad dros sawl blwyddyn.”

Cynhelir sesiynau galw heibio mis Gorffennaf yn y cyfeiriad canlynol: Capel Mount Zion, Stryd Mansel, Bôn-y-maen, Abertawe SA1 7JR

I gael rhagor o wybodaeth neu i gysylltu â Chlinig y Gyfraith Abertawe:

Ewch i'r wefan

E-bostiwch

Ffoniwch: 01792 295387

Dilynwch @SwanLawClinic ar Twitter

Rhannu'r stori