Mae'r erthyglau hyn bellach wedi'u harchifo ac ni fyddant yn cael eu diweddaru mwyach

Dyluniad microadeiledd: Mae dyluniadau microadeiledd unigryw Innoture yn fach (llai nag 1mm) ac yn tarfu ar gleifion cyn lleied â phosib

Mae micronodwyddau'n fân nodwyddau, wedi'u mesur mewn miliynfedau metr (μm), a'u nod yw cyflwyno meddyginiaethau drwy'r croen. Mae dyluniadau microadeiledd unigryw Innoture yn fach (llai nag 1mm) ac yn tarfu ar gleifion cyn lleied â phosib.

Mae ffordd newydd chwyldroadol o roi brechlynnau drwy glytiau micronodwydd yn cael ei phrofi ym Mhrifysgol Abertawe, diolch i gyllid gwerth £200,000 gan yr UE a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.

Oherwydd pandemig COVID-19, mae brys ychwanegol i chwilio am frechlynnau a ffyrdd newydd o'u cyflwyno.

Innoture, cwmni blaenllaw o'r DU sy'n arbenigo mewn rhoi meddyginiaethau drwy'r croen, sy'n cynnal y gwaith ymchwil pwysig hwn. Mae hon yn garreg filltir sylweddol i Innoture, gan roi rhagor o hygrededd i system arloesol y cwmni o gyflwyno triniaeth drawsdermig y genhedlaeth nesaf.

Gallai'r dechnoleg arloesol wneud gwahaniaeth ystyron i wella iechyd cleifion a'r cyhoedd yng Nghymru a'r tu hwnt.

Mae Innoture wedi gweithio gyda Phrifysgol Abertawe ers 2012. Mae adran Ymchwilio a Datblygu'r cwmni wedi'i lleoli yn Sefydliad Gwyddor Bywyd y Brifysgol, lle cynhaliwyd gwaith ymchwil mewn cydweithrediad â Chanolfan NanoIechyd y Brifysgol.

Gall nodwyddau hypodermig traddodiadol fod yn frawychus ac yn boenus i blant ac oedolion. Gallai micronodwyddau wella ufudd-dod cleifion ac arwain at ganlyniadau iechyd gwell.

Mae micronodwyddau'n fân nodwyddau, wedi'u mesur mewn miliynfedau metr (μm), a'u nod yw cyflwyno meddyginiaethau drwy'r croen. Maent yn debycach i glytiau trawsdermig, megis y rhai a ddefnyddir i gyflwyno nicotin er mwyn helpu pobl i roi'r gorau i ysmygu, nag i nodwyddau hypodermig.

Bydd yr ymchwil yn datblygu ac yn profi technoleg ar gyfer cyflwyno dos o frechlyn drwy'r croen. Bydd hefyd yn profi proses waredu syml a diogel, a fyddai'n caniatáu i'r clytiau gael eu gosod gartref.

Meddai Dr Michael Graz, Prif Swyddog Gwyddonol Innoture:

“Yn sgil y pandemig coronafeirws, mae datblygwyr a gwneuthurwyr brechlynnau'n wynebu her fawr i ddatblygu ac atgyfnerthu eu rhaglenni'n gyflym wrth i'r galw am nodwyddau, ffiolau gwydr, yn ogystal â chyflenwadau ar gyfer triniaethau eraill, gynyddu. Felly, mae'n hollbwysig bod y gymuned iechyd yn y DU – ac yn rhyngwladol – yn ystyried dulliau cyflwyno eraill.”

Ychwanegodd:

“Gallai ein system o gyflwyno triniaeth drwy'r croen wella profiad cleifion a lleihau'r baich yn sylweddol ar y GIG a systemau gofal iechyd eraill. Mae’r clwtyn yn ddi-boen ac yn tarfu ar y claf cyn lleied â phosib wrth iddo ei osod ei hun.

“Ar adeg pan fo angen hunanynysu, gellir gosod y clwtyn yn hwylus gartref dan gyfarwyddyd gweithiwr gofal iechyd proffesiynol, gan leihau'r angen i bobl fynd i glinig. Yn ogystal, o ran gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, mae'n cwtogi amseroedd ymgynghori neu apwyntiadau a gallai gael gwared ar yr angen am storio ar dymheredd cyson.”

Mae gwaith ymchwil yn y cyfleusterau saernïo micronodwyddau a phrofi triniaethau drwy'r croen yn y Ganolfan NanoIechyd yn ategu llu o dechnolegau micronodwyddo.

Meddai'r Athro Owen Guy, Pennaeth Cemeg a Chyfarwyddwr Canolfan NanoIechyd Prifysgol Abertawe:

“Mae defnyddio clytiau micronodwydd i gyflwyno brechlyn yn ffordd gyffrous o ddatblygu technoleg clytiau trawsdermig Innoture.”

Ychwanegodd Dr Sanjiv Sharma, Uwch-ddarlithydd Peirianneg Fecanyddol ym Mhrifysgol Abertawe:

“Gallai'r prosiect hwn ddarparu dull chwyldroadol o gyflwyno brechiadau yn y dyfodol. Fel partner hirdymor Innoture, rydym yn edrych ymlaen at gefnogi'r fenter gyffrous hon.”

Daw'r dyfarniad gwerth £200,000 ar gyfer y gwaith ymchwil gan Lywodraeth Cymru drwy SMARTCymru: rhaglen Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop 2014 i 2020 ar gyfer Gorllewin Cymru a'r Cymoedd. Mae'r rhaglen yn helpu busnesau i ddatblygu, gweithredu a masnacheiddio cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau newydd.

Rhannu'r stori