Beth yw Nanofeddygaeth?

Astudiaeth o nanotechnoleg mewn lleoliad gofal iechyd a gwyddor bywyd yw Nanomeddygaeth, gan weithio gyda mater a pheiriannau a'r raddfa nano o 1-100 nanometr (Biliwnfed o fetr). Mae'n ymwneud â chymhwyso biotechnoleg a pheirianneg uwch i feddygaeth.

Bydd ein MSc mewn Nanomeddygaeth yn eich galluogi i ddeall hanfodion nanotechnoleg a'i chymhwysiad i ofal iechyd. Mae’r canllaw cyflym hwn wedi’i gynllunio i roi blas i chi o’r byd hwn a’r llwybrau cyffrous y bydd ein MSc yn eu rhoi i chi eu harchwilio, gan wella eich sgiliau labordy a’ch cyflogadwyedd hirdymor.

Ein Straeon myfyrwyr

Eeshani Bendale
Llun Eeshani Bendale

"Yn ystod fy ngradd israddedig, roeddwn wedi penderfynu astudio Nanofeddygaeth gan mai dyna'r pwnc a daniodd fy niddordeb a'm chwilfrydedd fwyaf. Er hynny, roedd yn heriol iawn dod o hyd i gwrs a oedd yn darparu ar gyfer fy union anghenion. Roeddwn wrth fy modd pan wnes i ddod o hyd i MSc mewn Nanofeddygaeth a gynigir gan Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe ac yn hapusach fyth pan gefais fy nerbyn. Yn ystod fy nghwrs, cefais brofiad dysgu hynod werthfawr yn ogystal â boddhad o ddatblygu fy ngwybodaeth a sgiliau ymchwil. Roedd y tiwtoriaid wir yn gymwynasgar, a byddaf bob amser yn cofio’n hoffus ein holl drafodaethau academaidd yn ogystal â’n sgyrsiau cyfeillgar. Gallem fod wedi estyn allan atynt unrhyw bryd am unrhyw bryder neu unrhyw syniadau newydd oedd gennyf."

Darganfod mwy am stori myfyriwr Eeshani. 

Nanofeddygaeth ym maes Gofal Iechyd

Mae’r cynllun GIG yn amlygu’r llwybr i drawsnewid cyflenwi gwasanaethau a bodloni anghenion iechyd lleol yn well. Bydd astudio Nanofeddyginiaeth yn Abertawe yn rhoi’r sgiliau a’r hyder i chi ym maes arweinyddiaeth, rheoli, addysg ac ymchwil, tri o bedwar conglfaen o uwch ymarfer clinigol.

Bydd ein hymchwilwyr a'n hathrawon sy'n arwain y byd yn eich amlygu i ffarmacoleg, cynllunio cyffuriau, rheoli cleifion, bioddiogelwch yng nghyd-destun anatomeg a ffisioleg, clefydon dirywiol ac uwch beirianneg ar ffurf diagnosteg a delweddu.

Ymchwilydd yn defnyddio offer yn y Ganolfan NanoIechyd

Nanodiogelwch

Mae trosi llwyddiannus o nanoddeunyddiaeth i gymhwyso clinigol, llwybrau rheoleiddiol clir a dulliau arbrofi yn hanfodol o ran safon, diogelwch ac asesiadau effeithiolrwydd. Mae sbectrwm cyfan o randdeiliaid yn y diwydiant wedi arddel dulliau o’r fath, sy’n amlwg yn gydnaws a’n cwricwlwm MSc mewn Nanofeddygaeth. Felly, mae’r set sgiliau y mae’r cwrs yn ei ddysgu i chi yn ganolog i ragolygon cyflogadwyedd yn y sectorau biotech, cynllunio meddyginiaethau, dadansoddeg data a sefydliadau contract ymchwil a’r diwydiant fferyllol.  

Myfyriwr ar ficrosgop gyda delwedd o sleid ar y cyfrifiadur

Y Dyfodol ym maes Nanofeddygaeth a Nanotechnolegau

Mae egwyddorion Nanofeddygaeth wedi’u hymwreiddio mewn ymarfer presennol a bydd at y dyfodol. Mae pob agwedd ar ddarpariaeth gofal iechyd yn ddibynnol ar dechnoleg, o ddiagnosteg a delweddu, a ddarparu gwybodaeth sy’n hanfodol i strategaethau rheoli cleifion, i’r technolegau fydd yn seilwaith i ddatblygiad a chyflenwi.

Bydd yr MSc yn darparu gwybodaeth ddofn ledled spectrwm Nanofeddygaeth, a’i swyddogaeth yn narpariaeth gofal iechyd at y dyfodol, ac yn rhoi’r sail i chi wella eich gyrfa at y dyfodol.

Offer y Ganolfan NanoIechyd

Gyrfaoedd Nanofeddygaeth 

Mae nanotechnoleg a meddygaeth yn cael effaith gynyddol ar sawl agwedd ar ein bywydau bob dydd, gan ehangu cyfleoedd gyrfa mewn gwyddor bwyd, meddygol a pheirianneg. Mae ein cwricwlwm MSc Nanomeddygaeth sy'n canolbwyntio ar ddiwydiant yn galluogi ein graddedigion i ennill y sgiliau labordy trosglwyddadwy, beirniadol a meddal mewn cyfathrebu gwyddoniaeth sy'n angenrheidiol i ddilyn gyrfa ymchwil wyddonol neu glinigol. Mae ein graddedigion wedi mynd ymlaen i ddilyn gyrfaoedd llwyddiannus mewn diwydiant (biofferyllol a biotechnoleg), academia (PhDs) a galwedigaethau proffesiynol, fel y rhaglenni Meddygaeth Mynediad i Raddedigion ac Astudiaethau Cydymaith Meddygol.

Os ydych chi'n chwilio am ffordd i fynd â'ch gradd mewn biolegol, gwyddorau bywyd, peirianneg neu ffiseg i'r lefel nesaf i wella'ch sgiliau labordy a'ch rhagolygon gyrfa, gallai ein MSc mewn Nanomeddygaeth fod yr hyn rydych chi'n edrych amdano.

Archwiliwch Mwy ar Nanofeddygaeth

CYFLWYNIAD I NANOFEDDYGAETH

Bydd yr Athro Steve Conlan yn rhoi trosolwg byr o brif feysydd Nanofeddygaeth

Cliciwch yma i'w wylio

YMCHWIL AC ARLOESI YM MAES NANOFEDDYGAETH

Bydd Dr Gareth Healy yn trafod heriau a chyfleoedd ym maes Rheoli Ymchwil ac Arloesi

Cliciwch yma i'w wylio

PAM ASTUDIO NANOFEDDYGAETH YN ABERTAWE

Bydd Dr Ruth Godfrey yn amlinellu prif fuddion y cwrs gradd Nanofeddygaeth

Cliciwch yma i'w wylio

TECHNEQAU DADANSODDEG GEMEGOL YN MAES NANOFEDDYGAETH

Bydd Dr Ruth Godfrey yn esbonio sut mae cemeg ddadansoddol yn allweddol er mwyn datblygu Nanofeddygi

Cliciwch yma i'w wylio

NANOFEDDYGAETH 101

Bydd yr Athro Steve Conlan yn amlinellu prif feysydd ymchwil y cwrs gradd MSc mewn Nanofeddygaeth yn

Cliciwch yma i'w wylio