Mae ein gofynion iaith Saesneg wedi'u rhestru fel sgoriau IELTS, ond byddwn yn derbyn Saesneg yn y cymwysterau gadael ysgol canlynol.

Os enilloch y cymhwyster y tu allan i'r cyfnod dilysrwydd, efallai y bydd yn bosib eich derbyn os ydych wedi cyflawni astudiaethau pellach neu waith trwy gyfrwng y Saesneg ers cymryd y prawf. Gweler isod am fanylion llawn:

Cymhwyster

Gradd Ofynnol

Cyfnod Dilysrwydd

Awstria: Matura/Reifeprüfung

Gradd 2 yn yr adrannau ysgrifenedig a llafar

10 mlynedd

Gwlad Belg: Diploma Uwchradd

80%

10 mlynedd

Gweriniaeth Tsiec: Maturita

2

10 mlynedd

Denmarc: Studentereksamen

7

10 mlynedd

Estonia: Riigieksamitunnistus (Arholiad y Wladwriaeth)

70%

10 mlynedd

Y Ffindir: Ylioppilastutkintotdistus/Studentexamensbetyg Saesneg A

5

10 mlynedd

Ffrainc: Bagloriaeth Ffrainc - Saesneg

13

10 mlynedd

Ffrainc: Baccalaureate l'Option Internationale - Saesneg

12

10 mlynedd

Yr Almaen: Abitur

10

10 mlynedd

Hwngari: Arholiad gadael yr ysgol (Érettségi bizonyítvány / prawf Saesneg Matura)

10 mlynedd 

Latvia: Atestats

8

10 mlynedd

Lithuania: Brandos Atestatas

70%

10 mlynedd

Malta: Tystysgrif Addysg Uwch

C

10 mlynedd

Yr Iseldiroedd: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

7

10 mlynedd

Norwy: Tystysgrif Gadael Ysgolion Uwchradd Uwch

4

10 mlynedd

Gwlad Pwyl: arholiad Saesneg estynedig Matura

70% 

10 mlynedd 

Romania: Diploma du Bacalaureat

B2

10 mlynedd

Slofacia: Vysedcenie o Maturitnej Skuse Saesneg

2

10 mlynedd

Sweden: Fullständig Slutbetyg från Gymnasieskolan

12

10 mlynedd

Y Swistir: Maturitatzeugnis Certificat de Maturité Attestato de Maturità

5

10 mlynedd

 

 

BETH OS YW FY MHRAWF NEU GYMHWYSTER Y TU HWNT I’R CYFNOD DILYSRWYDD?

Rhaid i’r holl brofion a chymwysterau fod wedi eu hennill o fewn nifer penodol o flynyddoedd cyn dechrau eich cwrs gyda ni. Os ydych yn meddu ar un o’r profion neu gymwysterau cymeradwy a restrir uchod sy’n bodloni gofynion safonol y rhaglen, ond enillwyd y tu hwnt i’r cyfnod dilysrwydd, gall fod yn bosib eich derbyn o hyd os ydych wedi parhau i astudio neu weithio drwy gyfrwng y Saesneg ers sefyll y prawf.

Er enghraifft:

  • Os ydych wedi cwblhau blwyddyn astudio 1 yn llwyddiannus ar lefel uwchradd, israddedig neu ôl-raddedig yn Saesneg yn ystod y 10 mlynedd ers dyddiad dechrau’r rhaglen – darparwch lythyr, trawsgrifiad neu dystysgrif gan yr ysgol neu goleg sy’n cadarnhau bod yr astudio drwy gyfrwng y Saesneg;
  • Os ydych wedi gweithio mewn Gwlad sy’n Siarad Saesneg yn Bennaf am gyfnod sylweddol o amser ers cwblhau eich prawf neu gymhwyster Saesneg cymeradwy – darparwch CV manwl sy’n nodi natur y gwaith;
  • Os ydych wedi gweithio drwy gyfrwng y Saesneg mewn unrhyw wlad arall am gryn dipyn o amser ers cwblhau eich cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy, efallai y bydd yn bosibl eich eithrio rhag sefyll prawf Saesneg.

    Rhowch eirda i ni gan eich cyflogwr yn cadarnhau eich bod wedi gweithio'n ffurfiol yn Saesneg. Rhaid i eirda roi enghreifftiau penodol o sut rydych chi'n defnyddio pedair elfen yr Iaith Saesneg (Darllen, Ysgrifennu, Gwrando a Siarad) yn eich gweithle bob dydd.Dylai eich canolwr fod yn  rheolwr llinell i chi neu'n gyfrifol am y cwmni/sefydliad. Ni allwn dderbyn geirdaon gan ffrindiau nac aelodau o'r teulu.  Os ydych wedi gweithio mewn sawl rôl ers cwblhau eich cymhwyster Iaith Saesneg derbyniol, efallai y gofynnir i chi ddarparu geirda gan bob un o'r sefydliadau lle rydych chi wedi gweithio.Dylai'r geirdaon gynnwys stamp cyflogwr a chyfeiriad e-bost swyddogol cyflogwr. Ni dderbynnir geirdaon o gyfrifon Hotmail neu Gmail y canolwr.

    Caiff geirdaon eu hasesu fesul achos.  Nid yw darparu geirda yn gwarantu eithriad o brawf Saesneg.

English-language-employer-reference-form-welsh (Ffurflen Adroddiad Canolwr Iaith Saesneg i Gyflogwyr)