Mae ein gofynion iaith Saesneg wedi'u rhestru fel sgoriau IELTS, ond derbynnir y profion Saesneg canlynol hefyd os cymerir hwy o fewn y cyfnod a nodir cyn dechrau'r rhaglen yn Abertawe.

Os cymeroch y prawf y tu allan i'r cyfnod dilysrwydd, efallai y bydd yn bosib eich derbyn os ydych wedi cyflawni astudiaethau pellach neu waith trwy gyfrwng y Saesneg ers cymryd y prawf. Gweler isod am fanylion llawn.

Os ydych wedi gwneud cais am raglen radd neu ôl-raddedig, byddwn yn derbyn IELTS (Academaidd) a gymerwyd mewn UNRHYW ganolfan, nid y rhai a gymeradwyir gan Fisâu a Mewnfudo y Deyrnas Unedig (UKVI) yn unig. Os ydych wedi gwneud cais, fodd bynnag, am raglen sy'n is na lefel gradd neu raglen Hyfforddiant Iaith Saesneg, efallai y bydd angen prawf a gymeradwyir gan UKVI, a elwir yn SELT (Prawf Iaith Saesneg Diogel).

**Gweler isod amlinelliad o’n gofynion ar gyfer 4 cydran Dysgu Iaith (Gwrando, Darllen, Siarad ac Ysgrifennu) ar gyfer IELTS, TOEFL ibt, PTE Saesneg Academaidd a Thystysgrif Caergrawnt.

 

Cymhwyster

Cyfwerth â IELTS 6.0

Cyfwerth â IELTS 6.5

Cyfwerth â IELTS 7.0

Cyfnod Dilysrwydd

IELTS Academaidd (UKVI a rhai nad ydynt yn UKVI)*
Ar gyfer lefel cwrs gradd ac uwch

6.0

6.5

7.0

2 flynedd a hanner

IELTS Academaidd (UKVI)*
Ar gyfer cyrsiau islaw lefel gradd

6.0

6.5

7.0

2 flynedd cyn cyflwyno CAS

Pearson PTE Cartref – B1
Ar gyfer cyrsiau Sylfaen a chyn-sesiynol perthnasol yn unig

Dd/B - CEFR B1 yn unig

Dd/B - CEFR B1 yn unig

Dd/B - CEFR B1 yn unig

2 flynedd cyn cyflwyno CAS 

Prawf Gwasanaethau Hyfforddiant Iaith Saesneg (ELTS) Abertawe (SWELT)

6.0

6.5

7

2 flynedd

Saesneg Caergrawnt: Cyntaf, Uwch a Rhuglder er 2015*

169

176

185

10 mlynedd

Caergrawnt: Tystysgrif Gyntaf mewn Saesneg cyn 2015

O leiaf 67 yn gyffredinol

O leiaf 75 yn gyffredinol

Amherthnasol

10 mlynedd

Caergrawnt: Tystysgrif Saesneg Uwch cyn 2015

O leiaf 52 yn gyffredinol

O leiaf 58 yn gyffredinol 

O leiaf 67 yn gyffredinol

10 mlynedd

Caergrawnt: Tystysgrif Rhuglder Saesneg cyn 2015

C

C

C

10 mlynedd

TGAU Saesneg Iaith neu IGCSE Saesneg Iaith (iaith gyntaf neu ail iaith)

Gradd C 

Gradd C 

Gradd C 

10 mlynedd

Safon Uwch Iaith a/neu Lenyddiaeth Saesneg

Gradd D

 

 

10 mlynedd

AS Iaith a/neu Lenyddiaeth Saesneg

Gradd C 

 

 

10 mlynedd

Asesiad Iaith Saesneg INTO

169

176

185

10 mlynedd 

Tystysgrif Gadael Iwerddon Saesneg

HL Gradd B3

 

 

10 mlynedd

Bagloriaeth Ryngwladol Iaith a/neu Lenyddiaeth Saesneg

Lefel 5 safonol; lefel 4 uwch

Lefel 5 safonol; lefel 5 uwch

-

10 mlynedd

Prawf Saesneg Pearson (Cyffredinol)

Llwyddo lefel 4

Llwyddo lefel 4

Llwyddo lefel 5

2 flynedd a hanner

Prawf Saesneg Pearson (Academaidd)*

56

62

67

2 flynedd a hanner

TOEFL (IBT)*

79

88

96

2 flynedd a hanner

CaMLA: Tystysgrif Hyfedredd mewn Saesneg (ECPE)

650

650

650

2 flynedd a hanner

Euroexam @ lefel academaidd C1

Pasio

Pasio

Rhagoriaeth

2 flynedd a hanner

 

 IELTSTOEFL iBT

PTE Saesneg
Academaidd

Thystysgrif
Caergrawnt

Gwrando 5.5 17 51 162
Darllen 5.5 18 51 162
Siarad 5.5 20 51 162
Ysgrifennu 5.5 17 51 162
         
Gwrando 6.0 19 56 169
Darllen 6.0 20 56 169
Siarad 6.0 22 56 169
Ysgrifennu 6.0 20 56 169
         
Gwrando 6.5 21 62 176
Darllen 6.5 22 62 176
Siarad 6.5 23 62 176
Ysgrifennu 6.5 22 62 176
         
Gwrando 7.0 22 67 185
Darllen 7.0 24 67 185
Siarad 7.0 25 67 185
Ysgrifennu 7.0 24 67 185

 

BETH OS YW FY MHRAWF NEU GYMHWYSTER Y TU HWNT I’R CYFNOD DILYSRWYDD?

Rhaid i’r holl brofion a chymwysterau fod wedi eu hennill o fewn nifer penodol o flynyddoedd cyn dechrau eich cwrs gyda ni. Os ydych yn meddu ar un o’r profion neu gymwysterau cymeradwy a restrir uchod sy’n bodloni gofynion safonol y rhaglen, ond enillwyd y tu hwnt i’r cyfnod dilysrwydd, gall fod yn bosib eich derbyn o hyd os ydych wedi parhau i astudio neu weithio drwy gyfrwng y Saesneg ers sefyll y prawf.

Er enghraifft:

  • Os ydych wedi cwblhau blwyddyn astudio 1 yn llwyddiannus ar lefel uwchradd, israddedig neu ôl-raddedig yn Saesneg yn ystod y 10 mlynedd ers dyddiad dechrau’r rhaglen – darparwch lythyr, trawsgrifiad neu dystysgrif gan yr ysgol neu goleg sy’n cadarnhau bod yr astudio drwy gyfrwng y Saesneg;
  • Os ydych wedi gweithio mewn Gwlad sy’n Siarad Saesneg yn Bennaf am gyfnod sylweddol o amser ers cwblhau eich prawf neu gymhwyster Saesneg cymeradwy – darparwch CV manwl sy’n nodi natur y gwaith;
  • Os ydych wedi gweithio mewn unrhyw wlad arall drwy gyfrwng y Saesneg am gyfnod sylweddol o amser ers cwblhau eich prawf neu gymhwyster Saesneg cymeradwy, efallai y bydd hi’n bosib eich eithrio rhag prawf Saesneg arall – a wnewch chi gynnwys geirda gan eich cyflogwr sy’n cadarnhau eich bod wedi gweithio’n ffurfiol drwy gyfrwng y Saesneg gan ddefnyddio’r ffurflen isod fel y gallwn gynnal asesiad:

 English Language Employer Reference Form (Ffurflen Adroddiad Canolwr Iaith Saesneg i Gyflogwyr)