Beth Yw Cadarnhad Derbyn i Astudio (CAS)?

Bydd angen rhif Cadarnhad Derbyn i Astudio ar fyfyrwyr rhyngwladol sy’n gwneud cais am Fisa Myfyrwyr Haen 4.Mae’r rhif hwn yn cadarnhau i Fisâu a Mewnfudo’r DU (UKVI) eich bod wedi cael eich derbyn i astudio mewn prifysgol ddilys yn y DU. Unwaith y byddwch wedi bodloni nifer o amodau, gan gynnwys derbyn cynnig diamod, anfonir datganiad Cadarnhad Derbyn i Astudio atoch a fydd yn cadarnhau eich rhif CAS.

Sicrhau Eich Cadarnhad Derbyn i Astudio (CAS)

Cwestiynau Cyffredin

Pryd byddaf yn derbyn fy Nghadarnhad Derbyn i Astudio?

Gallwn ddechrau gweithio ar eich datganiad Cadarnhad Derbyn i Astudio unwaith y byddwch wedi cyflwyno'r holl wybodaeth hanfodol yn unol â'r cyfarwyddiadau uchod. Gallai gymryd hyd at 10 diwrnod i gyflwyno datganiadau Cadarnhad Derbyn i Astudio. Fodd bynnag, rydym yn ymdrechu i'w hanfon yn gynt na hynny, ac mae myfyrwyr yn eu derbyn yn gynt na'r dyddiad hwn yn y rhan fwyaf o achosion. Fe'ch anogir yn gryf i ddarparu'r dogfennau angenrheidiol cyn gynted â phosibl.

A fyddaf yn derbyn Cadarnhad Derbyn i Astudio ar y cyd?

Gellir anfon Cadarnhad Derbyn i Astudio ar y cyd at fyfyrwyr, sy’n gysylltiedig â chwrs Saesneg cyn-sesiynol sengl a chwrs gradd. Fodd bynnag, myfyrwyr sy'n astudio ar gyrsiau cyn-sesiynol Lefel 2 neu Lefel 3 yn unig sy'n gymwys. Dyma'r meini prawf:

Rhaglen Lefel 2 deg wythnos

  • Ymgeiswyr sydd ag IELTS o 0.5 islaw'r gofyniad cyffredinol, a ddim mwy na 0.5 yn is na gofynion unrhyw gydrannau (ond ni all unrhyw sgôr fod yn llai na 5.5).

Rhaglen Lefel 3 Wyth wythnos

  • Mae ymgeiswyr sydd ag IELTS o 0.5 islaw'r gofyniad cyffredinol, yn bodloni'r gofyniad am gydrannau ar gyfer ysgrifennu, a ddim mwy na 0.5 yn is na gofynion unrhyw gydrannau eraill (ond ni all unrhyw sgôr fod yn llai na 5.5).
Beth yw'r dyddiad cau?

Nid oes dyddiad cau penodol ar gyfer cyflwyno datganiadau Cadarnhad Derbyn i Astudio. Bydd y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno dogfennau yn dibynnu ar ddyddiad cau cofrestru olaf eich cwrs, yn ogystal â'r amserau prosesu fisâu yn y wlad yr ydych yn gwneud cais am fisa ynddi. Gellir dod o hyd i'r amserau prosesu fisâu yma:
https://www.gov.uk/visa-processing-times

Fodd bynnag, rydym yn eich annog yn gryf i anfon y dogfennau angenrheidiol cyn gynted â phosibl. Mae hyn er mwyn osgoi unrhyw oedi, a rhoi digon o amser i ni brosesu eich cais. Sylwer y gall datganiad Cadarnhad Derbyn i Astudio gymryd hyd at 10 diwrnod gwaith o'r diwrnod y caiff pob dogfen angenrheidiol ei chyflwyno.

Sut ydw i'n gwneud cais am fisa?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r broses gwneud cais am fisa, cysylltwch ag International@CampusLife. Maen nhw'n ymgynghorwyr sydd wedi hyfforddi ym maes mewnfudo, a ddylent allu eich cynorthwyo.

Ymholiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â derbyn eich datganiad Cadarnhad Derbyn i Astudio, anfonwch e-bost at cas.admissions@abertawe.ac.uk.

MYFYRWYRRHYNGWLADOL @BYWYDCAMPWS

Mae ein hymgynghorwyr hyfforddedig ym maes mewnfudo wrth law i'ch helpu drwy'r broses gwneud cais am fisa.

Gallant hefyd eich helpu gydag unrhyw ymholiadau a allai fod gennych ynglŷn â bod yn fyfyriwr rhyngwladol yn y DU.