Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Y COLEG YN YMESTYN YN EHANGACH I DDYLANWADU AR BOLISI

Mae’r Coleg bob amser wedi ffafrio ymchwil gymhwysol ac ymgysylltu, yn ogystal ag ysgoloriaeth draddodiadol. Er enghraifft, roedd deddfwriaeth Llywodraeth Cymru ar hawliau plant wedi’i drafftio’n rhannol gan ein hacademyddion. Dyma rai enghreifftiau eraill o effaith ymchwil:

 • IP Wales, sef menter Eiddo Deallusol gwerth £3.5m a gydnabyddir gan WIPO fel enghraifft flaenllaw o gymorth busnes mewn economi wybodaeth sydd wedi bod ar waith yn y Coleg ers 2002.
 • Mae’r Adran Astudiaethau Proffesiynol yn cynnal cysylltiadau agos â’r proffesiwn yng Nghymru ac mewn mannau eraill.
 • Mae Sefydliad Morgludiant Rhyngwladol a Chyfraith Fasnach yn rhan o hyfforddiant cyfraith fasnach arbenigol ar gyfer cyfreithwyr y Ddinas ac eraill, gartref a thramor. Mae hefyd yn cydweithio’n agos â chyrff megis Comisiwn y Gyfraith wrth hyrwyddo a llywio diwygiadau i’r gyfraith fasnach.
 • Mae cyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Hywel Dda yn aelod o Banel Ymgynghorol Comisiynydd y Gymraeg.
 • Mae aelod uwch o Sefydliad Morgludiant Rhyngwladol a Chyfraith Fasnach yn aelod o BIMCO.

Mae unigolion yn y Coleg hefyd wedi bod yn rhan o nifer o brosiectau eraill, gan amrywio o hyrwyddo ymwybyddiaeth o eiddo deallusol yng Nghymru (drwy IP Wales Cymru) i roi cyhoeddusrwydd i oblygiadau cyfreithiol newid yn yr hinsawdd a chreu arferion ailsefydlu contract ac adferiad yn y dull Americanaidd.

Mae aelodau o’r Coleg wedi cynghori’r Swyddfa Gartref, Pwyllgor Dethol Tŷ’r Cyffredin ar Faterion Cyfansoddiadol, Comisiwn Griffiths ar ddyled ormodol yn y DU, Cyfraith Gyhoeddus Cymru a’r Gymdeithas Hawliau Dynol, Awdurdod Datblygu Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Save the Children, Cymdeithas y Gyfraith, Cymdeithas Cyfraith Forol Prydain a Phwyllgor Ymgynghorol DETR ar Gonfensiwn Rhyngwladol Atal Llongau.

Mae’r Ganolfan Cyfiawnder Troseddol a Throseddeg yn perthyn i Ganolfan Troseddau a Chyfiawnder Cymdeithasol Cymru, gan uno troseddegwyr o wyth prifysgol yng Nghymru a hyrwyddo cynadleddau i ymarferwyr a chynulleidfaoedd polisi penodol. Mae hefyd wedi briffio aelodau Cynulliad Cymru ar gyfiawnder ieuenctid a gwaith ym maes rhyw.

Mae gan y ganolfan aelodau mewn sefydliadau rhyngwladol megis y Conférence Permanente Européenne de la Probation a chyrff y DU, megis:

 • Panel Ymgynghori ac Achredu Gwasanaethau Cywirol y Weinyddiaeth Gyfiawnder
 • Grŵp Cyfeirio Academaidd ar gyfer y Rhaglen Ymgysylltu â Throseddwyr
 • Corff Ymgynghorol Cenedlaethol yr Alban dros Reoli Troseddwyr
 • Fforwm Cyfiawnder Troseddol Cymru
 • Panel Datblygu Ymarfer Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Cymru
 • Panel Ymgynghori ar Gyfiawnder Ieuenctid Cymru, a
 • Phanel Dosbarthiad Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Cymru a Lloegr