Myfyrwyr Ôl-raddedig

Gwneud Cais am Lety

Ein Llety

Mae gennym amrywiaeth o opsiynau llety a thai ar gael:

 • Campws y Bae – Rheolir llety y campws newydd i fyfyrwyr Peirianneg a Rheolaeth gan Cartrefi Myfyrwyr St. Modwen. Mae pob ystafell yn ystafell en suite, ac mae rhai fflatiau un a dwy ystafell wely ar gael.
 • Tŷ Beck – Mae amrywiaeth o lety ar gael, gan gynnwys ystafelloedd safonol, ystafelloedd en suite*, ystafelloedd i gyplau a fflatiau teuluol. Beck yw ein dewis mwyaf poblogaidd ymhlith myfyrwyr ôl-raddedig, myfyrwyr hŷn a myfyrwyr â theulu.
 • Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan - HSV – Ein llety rhataf, gyda fflatiau saith ystafell wely ar gael am 51 wythnos. Ystafelloedd safonol yn unig, ac mae'r fflatiau'n rhannu ystafell ymolchi a chyfleusterau cegin. Mae'r fflatiau i fyfyrwyr ôl-raddedig neu fyfyrwyr hŷn.
 • Campws Parc Singleton – Llety en suite* sy'n rhannu cegin ar y campws i fyfyrwyr ôl-raddedig a myfyrwyr hŷn.
 • SAS Lettings – Mae SAS yn rheoli ac yn hysbysebu tai a fflatiau sy'n eiddo i landlord yn yr ardal leol. 
 • Studentpad  – Cyfleuster chwilio am dŷ ar-lein lle gallwch weld tai a threfnu i'w gweld yn uniongyrchol gyda'r landlord.

En suite* – ystafelloedd ag ystafell ymolchi breifat. Mae'r ystafelloedd a'r ceginau yn y preswylfeydd wedi'u dodrefnu'n llawn. Gallwch weld beth sydd wedi'i gynnwys a beth y bydd angen i chi ddod ag ef gyda chi yn Paratoi at Gyrraedd.

Os ydych yn dod i Abertawe â chymorth asiant, efallai y bydd angen i chi siarad ag ef am eich cais am lety. Am ragor o wybodaeth, gweler Gwneud Cais am Lety.

Gwneud Cais a Chontractau

 • Caiff ystafelloedd yn ein preswylfeydd eu cynnig a’u derbyn am y flwyddyn academaidd gyfan, a rhaid i chi lofnodi contract cyfreithiol rwymol cyn symud i mewn.
 • Mae ein llyfryn Llety er Llwyddo 2017 yn rhoi gwybodaeth i chi am breswylfeydd y Brifysgol a beth i'w ddisgwyl gan lety myfyrwyr.
 • Unwaith i chi lofnodi contract a symud i mewn i'ch llety, rydych wedi ymrwymo i dalu'r ffioedd tan ddiwedd y denantiaeth.
 • Am yr holl wybodaeth am ein preswylfeydd, cliciwch yma.

*Dyrannu fflatiau i fyfyrwyr ôl-raddedig/hŷn

Caiff myfyrwyr hŷn eu categoreiddio fel myfyrwyr sy'n 21 oed neu'n hŷn, a byddant yn byw gyda myfyrwyr israddedig hŷn eraill. Lle bo'n bosib, rydym yn dyrannu grwpiau sydd mor agos at ei gilydd o ran oedran â phosib, a grwpiau sy'n astudio'r un cwrs.

Dyddiad Diwedd Tenantiaeth

 • Dylai myfyrwyr ôl-raddedig nodi dyddiad diwedd eu tenantiaeth, oherwydd bydd angen symud allan o’r llety erbyn 10am ar y dyddiad hwn.
 • Weithiau mae rhai myfyrwyr ôl-raddedig yn gwneud cais i aros am rai diwrnodau/wythnosau ychwanegol am resymau academaidd. Yn anffodus, ni allwn gynnig yr opsiwn hwn am ei fod yn ofynnol i ni sicrhau bod y llety wedi'i baratoi a'i fod yn barod pan fydd y myfyrwyr newydd yn cyrraedd.

Myfyrwyr Tramor

Gweler ein Polisi Dyrannu am fanylion llawn cymhwysedd.

Myfyrwyr Ôl-raddedig Rhyngwladol ac Ewropeaidd

Gall fod yn anodd i fyfyrwyr tramor ymweld â Phreswylfeydd y Brifysgol, felly mae gennym adnoddau ar-lein i helpu.

Efallai nad ydych wedi byw yn y Deyrnas Unedig o'r blaen. Gall fod yn anodd addasu i rannu tŷ gyda phobl ddieithr, yn enwedig os ydych yn dod o wahanol gefndiroedd diwylliannol. Mae cyfaddawdu'n bwysig ar adegau er mwyn cyd-fyw'n hapus.

Nid yw rhannu llety prifysgol yn addas i bawb: mae rhai rheolau a rheoliadau i'w dilyn.

Mae'n well gan rai myfyrwyr fyw mewn tŷ preifat, ac mae gan y Brifysgol ei hasiantaeth gosod ei hun – gall SAS Lettings eich helpu i chwilio am dŷ, os dyma'r opsiwn a ddewiswch. Ewch i wefan SAS.

 • Rhoddir blaenoriaeth i fyfyrwyr ôl-raddedig rhyngwladol ar gyfer lleoedd ym mhreswylfeydd y Brifysgol
 • Mae pob myfyriwr ôl-raddedig rhyngwladol ac Ewropeaidd yn gymwys i wneud cais am lety'r Brifysgol
 • Dyrannu fflatiau i fyfyrwyr ôl-raddedig/hŷn
  • Caiff myfyrwyr hŷn eu categoreiddio fel myfyrwyr sy'n 21 oed neu'n hŷn, a byddant yn byw gyda myfyrwyr israddedig hŷn eraill. Lle bo'n bosib, rydym yn dyrannu grwpiau sydd mor agos at ei gilydd o ran oedran â phosib, ac sydd ar yr un flwyddyn o'u cwrs.

Myfyrwyr Ôl-raddedig

 • Bydd ystafelloedd ar gael ym mhreswylfeydd y Brifysgol i fyfyrwyr ôl-raddedig o'r Deyrnas Unedig ar bob safle o fewn y dewisiadau a nodir uchod.
 • Fel arall, bydd Gwasanaethau Llety Myfyrwyr (SAS Lettings) yn helpu myfyrwyr ôl-raddedig o'r Deyrnas Unedig i ddod o hyd i lety yn y sector preifat.

Cyfleusterau

Our residences at a glance CYMRAEG

Pryd byddaf yn cael fy nghynnig llety?

Wedi gwneud cais erbyn 30 Mehefin

Mae`r wybodaeth yma ar gyfer y mwyafrif o fyfyrwyr sydd yn ymgeisio ar gyfer cychwyn ym Medi.

Ar gyfer bwcio Llety haf cliciwch yma:

Pryd byddaf yn cael fy nghynnig llety?

 • Byddwch yn cael cynnig llety pan fo gennych Gynnig Diamod i astudio.
 • Peidiwch â derbyn y cynnig os nad ydych wedi cael unrhyw ddogfennau cyfreithiol perthnasol, megis eich llythyr Teitheb/CAS i astudio.
 • Unwaith y bydd gennych Gynnig Diamod i astudio, byddwch yn cael cynnig llety ar y dyddiadau canlynol:
Dyddiadau Cynigion 2018 (os gwneir cais bythefnos cyn hynny)
14 Mawrth 18 Ebrill 16 Mai
20 Mehefin 18 Gorffennaf 1 Awst
Caiff cynigion eu hanfon bron bob dydd ar ôl y diwrnod canlyniadau Safon Uwch* - 16/08/2018

*Diwrnod canlyniadau Safon Uwch yw ein dyddiad gwneud cais prysuraf. Peidiwch ag aros tan eich canlyniadau cyn gwneud cais! Ar yr adeg hon, rydym yn prosesu miloedd o geisiadau, felly byddwch yn amyneddgar!

Rydym yn dyrannu llety ar sail:

 • Myfyrwyr â gofynion ychwanegol/anableddau
 • Categori'r myfyriwr
 • Dyddiad y cais
 • Dyddiad y derbyniwyd y cynnig astudio

Golyga hyn, os byddwch yn gwneud cais erbyn 30 Mehefin ac mae gennych Gynnig Diamod i astudio erbyn 20 Awst, gwarentir llety i chi.

Sylwer bod y warant yn gymwys i'r myfyrwyr canlynol yn unig:

 • Yn gwneud cais am ystafelloedd sengl yn unig

Nid yw llety wedi'i addasu, fflatiau na llety teuluol yn berthnasol i'r warant hon.
Nid ydym yn gwarantu unrhyw breswylfa na champws penodol i fyfyrwyr. Golyga'r warant y byddwn yn cynnig llety i chi ac yn ceisio dyrannu mor agos at eich dewis llety â phosib.

Ar ôl 30 Mehefin

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn gwneud cais ar ôl 30 Mehefin?

Dyddiadau Cynnig
Mae fel arfer yn cymryd 5-10 niwrnod i ddyrannu llety ar ôl y diwrnod canlyniadau Safon Uwch - 16/08/2018

*Diwrnod canlyniadau Safon Uwch yw ein dyddiad gwneud cais prysuraf. Peidiwch ag aros tan eich canlyniadau cyn gwneud cais! Ar yr adeg hon, rydym yn prosesu miloedd o geisiadau, felly byddwch yn amyneddgar!

 • Byddwch yn cael cynnig llety pan fo gennych Gynnig Diamod i astudio.
 • Peidiwch â derbyn y cynnig os nad ydych wedi cael unrhyw ddogfennau cyfreithiol perthnasol, megis eich llythyr Teitheb/CAS i astudio.

Caiff unrhyw geisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn eu dosbarthu'n geisiadau hwyr, ac ni fyddant yn destun ein Gwarant Llety.

Os oes gennych Gynnig Diamod i astudio erbyn 24 Awst, dylech ddisgwyl clywed oddi wrthym erbyn 3 Medi.

Os na fyddwn yn gallu darparu llety i ymgeiswyr hwyr, byddwn yn cynnal Ffair Lety, lle caiff myfyrwyr gymorth i ddod o hyd i lety yn y sector preifat.

Rydym yn dyrannu llety ar sail:

 • Myfyrwyr â gofynion ychwanegol/anableddau
 • Categori'r myfyriwr
 • Dyddiad y cais
 • Dyddiad y derbyniwyd y cynnig astudio

Heb dderbyn cynnig?

Peidiwch â phoeni os nad ydych yn derbyn cynnig yn syth, efallai bydd rhywfaint o oedi :

 • Wrth i ni aros i chi droi yn 18 oed.
 • Wrth aros i’ch statws academaidd gael ei 'dderbyn'. 
 • Wrth i ni eich gosod yn y 'ffit' gorau i`ch dewis. Os ydych yn ceisio am ystafell 'gyfyngedig' efallai y byddwn yn dal eich cais yn ôl i weld a allwn gynnig yr ystafell a ofynnoch amdani, nid yw hyn yn golygu na fyddwch yn derbyn cynnig neu y byddwch o dan anfantais mewn unrhyw ffordd. 
 • Wrth i ni aros hefyd i gynigion a wnaethpwyd (yn barod) derfynu. 

Rydym yn dyrannu llety yn seiliedig ar:

 • Gategori’r myfyriwr - Diamod ac yna amodol yna Yswiriant a Chlirio
 • O fewn y categori uchod - rydym wedyn yn dyrannu myfyrwyr gydag anghenion ychwanegol/ Anableddau  
 • Dyddiad y cais - rydym yn dyrannu myfyrwyr diamod  ac amodol a ymgeisiodd cyn Mehefin y 30ain yn gyntaf ac yna’r holl gategoriau eraill.
 • Dyddiad y derbyniwyd y cynnig i astudio`r cwrs 

Cliciwch yma i weld (4) Enghraifft o Denantiaeth y Brifysgol

Ar ôl 10 Awst

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn gwneud cais ar ôl 10 Awst?

 

Dyddiadau Cynnig
Mae fel arfer yn cymryd 10-14 diwrnod i ddyrannu cais ar ôl y diwrnod canlyniadau Safon Uwch - 16/08/2018

*Diwrnod canlyniadau Safon Uwch yw ein dyddiad gwneud cais prysuraf. Peidiwch ag aros tan eich canlyniadau cyn gwneud cais! Ar yr adeg hon, rydym yn prosesu miloedd o geisiadau, felly byddwch yn amyneddgar!

 • Byddwch yn cael cynnig llety pan fo gennych Gynnig Diamod i astudio.
 • Peidiwch â derbyn y cynnig os nad ydych wedi cael unrhyw ddogfennau cyfreithiol perthnasol, megis eich llythyr Teitheb/CAS i astudio.

Caiff unrhyw geisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn eu dosbarthu'n geisiadau hwyr, ac NI FYDDANT yn destun ein Gwarant Llety.

 • Bob blwyddyn rydym yn rhoi llety i fyfyrwyr Clirio sy'n gwneud cais yn gynnar yn ein llety ni. Os, am unrhyw reswm, na allwn roi llety i'r holl fyfyrwyr Clirio, byddwn yn cynnal Digwyddiad Tai (y cewch wybod amdano yn nes at yr amser).

Rydym yn dyrannu llety ar sail:

 • Myfyrwyr â gofynion ychwanegol/anableddau
 • Categori'r myfyriwr
 • Dyddiad y cais
 • Dyddiad y derbyniwyd y cynnig astudio

Gwybodaeth Bwysig!

 

Dyddiadau Pwysig!
Dyddiadau Tymhorau 2017/2018
Dyddiadau Tymhorau 2018/2019
Diwrnod canlyniadau Safon Uwch yw: Dydd Iau, 16 Awst 2018.
Diwrnod canlyniadau Safon Uwch yw ein dyddiad gwneud cais prysuraf. Peidiwch ag aros tan eich canlyniadau cyn gwneud cais! Ar yr adeg hon, rydym yn prosesu miloedd o geisiadau, felly byddwch yn amyneddgar!
Cynigion Llety
1. Gwiriwch statws eich Cyfrif Llety yn rheolaidd. Dylai nodi 'Proseswyd' pan fyddwch wedi gwneud cais.
2. You can log in to your accommodation account anytime to check the status of your application by clicking here.
3. Byddwch yn cael cynnig llety pan fo gennych Gynnig Diamod i astudio.
4. Peidiwch â derbyn y cynnig os nad ydych wedi cael unrhyw ddogfennau cyfreithiol perthnasol, megis eich llythyr Teitheb/CAS i astudio.
Derbyn y Cynnig
1. Cyn dechrau'r flwyddyn academaidd - os na fyddwch yn derbyn y cynnig o fewn saith niwrnod, bydd y cynnig yn dod i ben, a chaiff eich ystafell ei chynnig i fyfyriwr arall ac ni fyddwch yn cael cynnig arall.
2. Ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd neu o fewn pythefnos i'r dyddiad dechrau - bydd gennych dri diwrnod i dderbyn y Denantiaeth.
For more information on accommodation allocations, please see policyRegulations & Brochures
For information on paying your Fees and the Reservation Deposit please click here.

Dywedwch wrthym sut y gallwn wella'n gwybodaeth!

Rydym yn angerddol iawn am ddarparu cymaint o wybodaeth â phosib i wneud eich siwrnai i'r Brifysgol mor hawdd â phosib. Er na allwn newid popeth, gallwn newid rhai pethau. Ceisiwn wneud hyn mor gyflym ac effeithiol â phosib ac rydym yn diweddaru ein gwefan a'n cyfathrebiadau yn dilyn ymholiadau ac adborth.

Anfonwch unrhyw sylwadau, awgrymiadau neu adborth atom am sut rydych yn meddwl y gallwn wella ein gwasanaethau: cliciwch yma i roi eich adborth i ni.

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano?

Gwiriwch ein A-Y o wybodaeth, lle gallwch ddod o hyd i adnoddau megis: