darnau punnoedd

Sut i Dalu

Deposit Blaenllaw

• Mae blaendal o £350.00 yn daladwy ar ôl derbyn eich cynnig o lety a gofynnwn i chi dalu hwn drwy eich cyfrif llety gan y bydd hyn yn diogelu eich ystafell.
• Mae'n ofynnol adneuo blaendal o £350.00 o fewn 7 diwrnod i dderbyn y cynnig (bydd hyn yn newid i 3 diwrnod wedi i'r tymor ddechrau neu o fewn 2 wythnos o ddyddiad dechrau'r contract) i gadarnhau eich archeb. Ni ellir ad-dalu'r blaendal cadw os na fyddwch yn symud i'r llety.
• Dim ond os yw'r blaendal a gedwir wedi'i dalu y caiff allweddi eu rhoi.
• Dim ond pan fydd gennych gynnig diamod i astudio y byddwch yn derbyn cynnig o lety.
• Caiff y blaendal cadw ei ddidynnu o'ch tâl rhent o fis Mai.
• Yn anffodus, ni allwn sicrhau llety heb y llain gadw na ellir ei ad-dalu os byddwch yn methu â chymryd eich llety.

 

Talu am lety

Taliadau tymhorol-Bydd anfonebau'n cael eu hanfon at gyfrif e-bost myfyrwyr y Brifysgol 10 diwrnod cyn y dyddiad disgwyliedig.

Gallwch weld eich cyfrif ar-lein unrhyw bryd drwy eich cyfrif Prifysgol: https://intranet.swan.ac.uk/Login bydd eich balans ar gael 10 diwrnod cyn y dyddiad disgwyliedig.

Gosod ffyrdd i dalu blaendal:


• Ar gyfer deposit blanllaw, gofynnwn i chi dalu'r rhain trwy eich cyfrif llety yn unig.

Sut i dalu ffioedd eich llety:

Gallwch nawr dalu unrhyw amser drwy gyfrif mewnrwyd eich prifysgol.


• Gallwch wneud taliadau tymhorol drwy gerdyn credyd/debyd drwy gyfrif y fewnrwyd. (Dim tâl am gardiau credyd neu ddebyd)
• Rhaid cyflwyno debyd uniongyrchol tymhorol o leiaf 3 wythnos cyn dyddiad dyledus y taliad.
• Yn llawn ymlaen llawn drwy eich mewnrwyd neu gyfrif llety cyn i chi gyrraedd.

Bydd angen i chi dalu erbyn y dyddiadau a nodir yn eich cytundeb tenantiaeth. 
• Telir tâl gweinyddu o £50.00 ar gyfer taliadau hwyr. Os ydych yn cael problemau yn talu cysylltwch â ni cyn y dyddiad talu er mwyn osgoi'r taliadau ychwanegol hyn!
• Byddwch yn cael datganiad cyfrif 7 diwrnod cyn y dyddiad y disgwylir y taliad. 
• Bydd datganiadau bob amser yn cael eu hanfon at gyfeiriad e-bost Prifysgol, hyd yn oed os yw'r taliad wedi'i sefydlu gan riant/gwarcheidwad.

Cofio!

Os ydych yn credu nad ydych yn gallu talu am eich llety ar amser, siaradwch â ni cyn y dyddiad disgwyliedig a byddwn yn gallu eich cynghori ar yr hyn y mae angen i chi ei wneud i osgoi taliadau hwyr.

Am ragor o wybodaeth cyfeiriwch at ein polisi-rheoli dyledion

Cyllid Myfyrwyr

Cyllid myfyrwyr

Ddim yn siŵr sut i dalu am yn Brifysgol, neu sut y byddwch chi'n ymdopi yn ystod eich astudiaethau? Peidiwch â phoeni, mae amrywiaeth o gyllid a chymorth ar gael.

Mae Prifysgol yn fuddsoddiad mawr, felly efallai y bydd angen i chi gael benthyciad myfyrwyr gan un o'r sefydliadau cyllid myfyrwyr rhanbarthol.
Maent yn eich cynghori i wneud cais erbyn mis Mai. Holwch y sefydliad am derfynau amser.
Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian ychwanegol gan sefydliadau eraill hefyd.
Efallai y byddwch yn gallu benthyg arian i helpu i dalu am ffioedd dysgu prifysgol neu goleg ac i helpu gyda chostau byw.
Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud cais am unrhyw arian y gallech fod yn gymwys i'w gael.
I gael rhagor o wybodaeth gweler gwybodaeth y Llywodraeth am gyllid myfyrwyr neu arweiniad Prifysgol Abertawe i ffioedd a chyllid.

I fyfyrwyr sydd heb dderbyn eu benthyciad neu sy'n profi caledi ariannol, mae Cyngor a chymorth ar gael gan Money@CampusLife

Talu am eich llety ym Mhrifysgol Abertawe

Mi fedrwch dalu eich deposit a`ch holl daliadau ar gyfer y Brifysgol drwy eich cyfrif llety

darnau punnoedd
Dyddiadau Ffioedd Llety yn ddyledus

Bydd anfonebau'n cael eu hanfon at y myfyriwr drwy eu cyfrif e-bost Prifysgol 7 diwrnod cyn y dyddiad cau.

 

Invoices will be sent to the student via their university email account 7 Days prior to the due date.

TymTaliad yn ddyledus ErbynWythnosAm wythnosau
1 17 Hydref 2019 14 20/09/2019  - 27/12/2019
2 23 Ionawr 2019  13 27/12/2019 - 27/03/2020
3 7 Mai 2019 13 29/03/2020 - 26/06/2020
4 2 o Orffennaf 2019* 11 26/06/2020 - 13/09/2020
*4 Tymor o daliadau ar gyfer contractau yn estyn hyd at Fedi 


Tymor

Taliad sy'n ddyledus gan

Wythnos

Am wythnosau

1 17 Hydref 2018 14 20/09/2018-27/12/2018 2 23 Ionawr 2019 13 27/12/2018-27/03/2019 3 9 Mai 2019 13 29/03/2019-26/06/2019 4 2 o Orffennaf 2019 * 11 26/06/2019-13/09/2019 * tymor 4 taliad ar gyfer contractau yn ymestyn hyd at fis Medi Sylwer Mae'r dyddiad dyledus i dalu yn cynnwys rhent llety ac unrhyw daliadau ychwanegol a dynnwyd.

GWYBODAETH bwysig am daliadau.

1.A mae'n ofynnol cadw blaendal o £350.00 o fewn 7 diwrnod i'r dyddiad cynnig i gadarnhau eich archeb. Ni ellir ad-dalu'r blaendal cadw os na fyddwch yn symud i'r llety. 
2.Once rydych wedi cyrraedd, caiff y blaendal a gedwir ei gredydu tuag at eich taliad rhent ym mis Mai (neu os ydych yn fyfyriwr rhan-blwyddyn, y telerau olaf rhent).
3.statements i gyfeiriad e-bost Prifysgol y myfyrwyr, hyd yn oed os yw rhiant/gwarcheidwad yn pennu'r taliad. 
4.Payments rhaid i chi ddod i law erbyn y dyddiad priodol ac maent yn parhau i fod yn gyfrifoldeb y person a enwir uchod, os nad ydych yn gallu gwneud taliad, cysylltwch â chyllid llety cyn y dyddiad cau.
5.Invoices i gyfrif e-bost Prifysgol y myfyrwyr 7 diwrnod cyn y disgwyl a byddant yn cynnwys ffioedd llety ac unrhyw daliadau eraill a ychwanegir at y cyfrif.
6.the bydd anfoneb yn nodi os ydych wedi sefydlu debyd uniongyrchol, os nad oes gennych ddebyd uniongyrchol wedi'i sefydlu, byddwch yn cael cyfarwyddiadau ar sut i dalu eich ffioedd. Gwiriwch yr anfoneb yn ofalus.
Bydd 7.Payments a dderbynnir ar ôl y dyddiadau priodol yn cynnwys tâl talu hwyr o £50.00 yn awtomatig. 
8.Please gweler Rheoliadau preswyliaeth i gael manylion llawn am ein polisi rheoli dyledion.
9.Once Mae'r denantiaeth yn dechrau bydd pob cyfathrebiad gyda chi ynghylch eich llety ar gael drwy eich e-bost ' @swansea ac.uk '.