CYMERWCH EICH CAMAU CYNTAF A CHOFRESTRU I REDEG

Mae gennym nifer cyfyngedig o godau mynediad am ddim ac am ddisgownt ar gael i fyfyrwyr, staff a chyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe. Cysylltwch â'n tîm codi arian heddiw a hawliwch eich côd. Bydd y tîm yn cysylltu â chanllaw cam wrth gam ar sut i gymryd rhan a dod yn rhan o 'Dîm Abertawe’. Gyda'n gilydd, byddwn ni'n 'Cymryd Camau Breision dros Iechyd Meddwl'.  I fynegi diddordeb mewn rhedeg dros Dîm Abertawe a hawliwch eich diddordeb yma.

RHEDEG AR GYFER TÎM ABERTAWE?

Ymunwch â ni nawr i gefnogi iechyd meddwl gwell i bawb, o fannau diogel i nyrsys dan hyfforddiant i atal hunanladdiad ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Ebostiwch giving@swansea.ac.uk  i dderbyn eich canllaw cam wrth gam i gofrestru a rhedeg ar gyfer Tîm Abertawe.

Elusen gofrestredig no. 1138342

O'r camau cyntaf i'r llinell derfyn, gadewch i ni gymryd camau breision.

Lysegnnad Swyddogol

Camau Breision Dros Iechyd Meddwl from SwanseaUni on Vimeo.

Ymchwil

Llun dwylo yn dal calon i fynny

IECHYD MEDDWL PLANT A PHOBL IFANC

Mae'r Athro Ann John a'i thîm o ymchwilwyr yn Yr Ysgol Feddygaeth yn archwilio iechyd meddwl pobl ifanc, yn ogystal â ffyrdd o atal hunanladdiad a hunan-niwed.

"Mae'n teimlo y gallwn wneud gwahaniaeth - mewn ffordd wahanol iawn ond yr un mor bwysig - â fy niwrnodau mewn gofal clinigol uniongyrchol".

Drwy gefnogi'r ymchwil feddygol bwysig hon, gallwch ein helpu i achub bywydau am flynyddoedd i ddod.

Cymorth i Fyfyrwyr

Llun person yn rhedeg

CYMORTH I FYFYRWYR

Mae problemau iechyd meddwl ar gynnydd ymysg pobl ifanc. Ar ôl byw drwy bandemig, mae ein myfyrwyr bellach yn wynebu argyfwng costau byw. Yn yr amserau ansicr hyn, mae'n fwy heriol nag erioed addasu i fywyd yn y brifysgol a'r heriau sy'n gysylltiedig â hynny.  Mae ein Gwasanaeth Lles yn cynnig cymorth rhagorol i'n myfyrwyr, ond rydym bob amser yn ceisio gwneud mwy.

Bydd cefnogi lles ein myfyrwyr yn rhoi'r dechrau gorau posib iddynt ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

GWEITHLU GWYDN AR GYFER Y GIG

Llun o enfys

GWEITHLU GWYDN AR GYFER Y GIG

Mae'r proffesiwn nyrsio mewn argyfwng; mae prinder staff ac mae llawer o nyrsys yn teimlo bod diogelwch cleifion mewn perygl.

Bydd yr Hyb yn rhoi cyfle i fyfyrwyr drafod eu profiadau â'u cyd-fyfyrwyr nyrsio, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, a nyrsys profiadol sydd wedi bod yn eu sefyllfa hwy.

Bydd y sgiliau y mae ein myfyrwyr nyrsio yn eu hennill o'u hastudiaethau, a'r cymorth y maent yn ei gael gan yr Hyb yn sicrhau eich bod chi a'ch perthnasau'n derbyn y gofal gorau posib, o wardiau esgor i gartrefi gofal a phopeth rhyngddynt.

Hanner Marathon Abertawe 2023

Roedd Prifysgol Abertawe yn falch o noddi’r hanner marathon eleni, lle gwnaeth 5000 o redwyr o bedwar ban byd gymryd rhan, gan gynnwys 100 o staff, myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr fel rhan o Dîm Abertawe! Rydym ni mor falch o'n rhedwyr, a gododd cyfanswm anhygoel o £18,000 ar gyfer ein hymgyrch Camau Breision dros Iechyd Meddwl a fydd yn ein helpu ni i barhau â'n hymchwil i iechyd meddwl plant a phobl ifanc, cefnogi lles ein myfyrwyr a chynnig hyb cymorth hanfodol i nyrsys dan hyfforddiant.

Dyn yn gwennu wrth rhedeg yr Hanner Marthon Abertawe
Fenyw yn gwennu wrth rhedeg yr Hanner Marathon Abertawe 2023

CAMAU BREISION DROS IECHYD MEDDWL

Diolch i bawb a wnaeth gefnogi ymgyrch Camau Breision Hanner Marathon Abertawe 2023!

Gallwch barhau i gefnogi'r ymgyrch wych hon drwy roi rhodd yma

Rydym yn edrych ymlaen at eich diweddaru ar effaith eich cefnogaeth a'ch gweld chi yn 2024!

Mae pob taith yn dechrau gydag un cam.

P'un a ydych chi'n athletwr elît, yn rhedeg hanner marathon am y tro cyntaf neu'n rhedeg er mwyn pleser, mae Hanner Marathon Abertawe Prifysgol Abertawe yn berffaith i bawb, beth bynnag eich gallu. Beth am redeg a'n helpu i godi arian hollbwysig i'n hymgyrch  - Prifysgol Abertawe'n Cymryd Camau Breision dros Iechyd Meddwl.

Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn cymryd camau breision dros les gwell, ac yn credu na ddylai neb sy'n cael trafferth â'i iechyd meddwl ddioddef ar ei ben ei hun.

Ymunwch â ni  nawr i gefnogi iechyd meddwl gwell i bawb, o atal hunanladdiad ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, i weithlu mwy gwydn i'r GIG ac atgyfeiriadau ymarfer corff i fyfyrwyr dan bwysau.

Fel elusen gofrestredig, rydym yn cyfeirio llawer o'n rhoddion at ymchwil o safon fyd-eang a chymorth i fyfyrwyr. Drwy fuddsoddi yn y meysydd hyn, rydym yn gwneud darganfyddiadau arloesol ym maes iechyd a chynaliadwyedd wrth sicrhau bod ein myfyrwyr yn gallu rhagori yn y brifysgol, beth bynnag eu cefndir neu eu hamgylchiadau personol. 

Effaith

Yn 2022, roedd rhoddion gan gyn-fyfyrwyr a chyfeillion yn cefnogi prosiectau mewn gwir angen. Diolch - Elusen gofrestredig rhif 1138342