Safbwyntiau Abertawe

Dyfodol Addysg Uwch Ryngwladol a Rhyngwladoli

Dyfodol Addysg Uwch Ryngwladol a Rhyngwladoli

Mae addysg uwch ryngwladol bob amser wedi wynebu heriau o ran patrymau galw a darpariaeth sy'n newid, disgwyliadau uwch myfyrwyr, anghenion newidiol cyflogwyr a rheoliadau a rheolaethau mewnfudo mwyfwy caeth gan y llywodraeth. Mae'r Athro Judith Lamie PhD, Dirprwy Is-ganghellor Rhyngwladol, yn rhannu ei barn ar y dirwedd newidiol i addysg uwch ryngwladol.

Darllen mwy

Crynodeb o'r Newyddion

Tanau gwyllt

Newid hinsawdd yn cynyddu'r siawns o danau gwyllt ond gall pobl leihau'r risg

Mae ymchwil newydd yn amlygu bod risg tanau gwyllt yn cynyddu'n fyd-eang o ganlyniad i newid yn yr hinsawdd, a bod hynny'n digwydd yn gyflymach na rhagamcanion modelau o'r hinsawdd

Darllen mwy
Anialwch Gobhi

Gallai bacteria a ddarganfuwyd yn Asia frwydro yn erbyn ymwrthedd i wrthfiotigau

Mae arbenigwyr o Brifysgol Abertawe wedi helpu i nodi sawl rhywogaeth newydd o facteria sy'n tyfu ym mhridd cras Asia a allai wneud cyfraniad allweddol at y frwydr yn erbyn ymwrthedd i wrthfiotigau.

Darllen mwy
VoxPol

Abertawe i arwain ymchwil rhyngwladol ar eithafiaeth wleidyddol ar-lein

Bydd Prifysgol Abertawe'n gwneud cyfraniad blaenllaw at rwydwaith ymchwil rhyngwladol, a sefydlwyd yn 2014 drwy gyllid gan yr Undeb Ewropeaidd (UE), sy'n astudio eithafiaeth a therfysgaeth ar-lein ac ymatebion iddynt.

Darllen mwy
Diogelwch ar-lein

Y Brifysgol yn lansio animeiddiad gyda'r nod o gadw plant yn ddiogel ar-lein

Bydd animeiddiad newydd ac argymhellion adroddiad, a ddatblygwyd gan brosiect diogelwch ar-lein DRAGON-S Prifysgol Abertawe, yn darparu adnoddau hanfodol i gynorthwyo â hyfforddiant rhag meithrin perthnasoedd rhywiol amhriodol â phlant ar-lein.

Darllen mwy

Uchafbwyntiau Ymchwil

Model cyfrifiadurol o gar Bloodhound

Modelu cyfrifiadurol ar gyfer y diwydiant awyrofod a diwydiannau eraill

I helpu gyda'r datblygiad mewn modelu cyfrifiadurol, mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Abertawe, dan arweiniad yr Athro Oubay Hassan, wedi datblygu FLITE, sef system gridiau distrwythur sy'n cynnwys gallu i greu rhwyllau'n awtomatig ar gyfer geometregau mympwyol er mwyn modelu llifoedd aerodynamig cywasgadwy

Darllen mwy
Deallusrwydd Artiffisial

Deallusrwydd Artiffisial: heriau a chyfleoedd sy'n dod i'r amlwg

Mae'r Athro Yogesh K Dwivedi ar flaen y gad wrth ymchwilio i faes deallusrwydd artiffisial, gan weithio gyda diwydiant, y byd academaidd a'r sector cyhoeddus i ddeall yn well y cyfleoedd, yr heriau a'r agenda ymchwil sy’n deillio o dwf deallusrwydd artiffisial yn ein cymdeithas.

Darllen mwy
Bachgen yn edrych ar gynrhon

Sut y gallai ysbytai garu cynrhon cyn bo hir

Mae'r Athro Yamni Nigam wedi ymroi i flynyddoedd o ymchwil i gynrhon meddyginiaethol, gan groesawu pob cyfle i chwalu'r stigma drwy annog cymunedau a sefydliadau i 'garu cynrhon'.

Darllen mwy

Cofrestrwch i dderbyn y rhifyn diweddaraf o MOMENTUM yn syth i'ch mewnflwch

Drwy lenwi'r ffurflen hon rydych yn cydsynio i dderbyn MOMENTUM drwy e-bost. Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen dad-danysgrifio ar waelod e-bost. I gael rhagor o wybodaeth darllenwch ein polisi preifatrwydd.

Dan y chwyddwydr...

Dr Aimee Grant

Ymchwilydd Gyrfa Gynnar

Mae Dr Aimee Grant yn Uwch-ddarlithydd yn y Ganolfan Llaethiad, Bwydo Babanod ac Ymchwil Drawsfudol (LIFT) sy’n gweithio i ddeall profiadau pobl awtistig o iechyd atgenhedlol, o’r mislif i’r menopos.

Darllen mwy
Comisiwm

Canolfan Ymchwil

Mae'r Ysgol Reolaeth yn gartref i Gomisiwn Bevan, melin drafod sy'n gweithio i ddehongli a dadansoddi materion sy'n ymwneud ag iechyd yng Nghymru, ac i roi cyngor yn eu cylch

Darllen mwy
Rochelle Embling

Ymchwilydd ôl-raddedig

Mae Rochelle Embling yn fyfyriwr PhD yn yr Adran Seicoleg sy’n ymchwilio i effeithiau ffactorau allanol ar arferion bwyta a’u perthnasedd i iechyd.

Darllen mwy

Barn Arbenigwyr

Dr Ian Mabbett

Ynni glân:ymchwil chwyldroadol i gynhyrchu, storio a defnyddio ynni adnewyddadwy

Yn y podlediad hwn yn ein cyfres Archwilio Problemau Byd-eang, mae Dr Ian Mabbett yn siarad am SUNRISE, sef prosiect sy'n anelu at ddatblygu deunyddiau newydd ar gyfer creu, storio a defnyddio ynni sy'n cael eu hintegreiddio mewn adeiladau.

Gwrandewch yn awr
Dyn hŷn

Disgwylir i COVID ac argyfwng costau byw wrthdaro y gaeaf hwn

Yn yr erthygl hon o The Conversation, mae Dr Simon Williams yn ystyried sut y bydd yr argyfwng costau byw yn gwaethygu effaith y pandemig y gaeaf hwn os na fydd y llywodraeth yn cymryd camau.

Darllen mwy

Cydweithrediadau Ymchwil

Sut gall dur yn ein hadeiladau gynhyrchu ynni glân – cydweithrediad newydd rhwng y Brifysgol a Tata Steel

Sut gall dur yn ein hadeiladau gynhyrchu ynni glân – cydweithrediad â Tata Steel

Paneli solar mewn toeau sy'n wyrddach, yn ysgafnach, yn rhatach ac yn fwy hyblyg, ac y gellir eu hargraffu ar y dur a ddefnyddir mewn adeiladau, yw ffocws cydweithrediad ymchwil tair blynedd newydd rhwng arbenigwyr Abertawe a Tata Steel UK.

Darllen mwy
Y Dywysoges Nourah bint Prifysgol Abdulrahman

Mae Prifysgol Abertawe'n cydweithio â'r brifysgol menywod fwyaf yn y byd

Mae Prifysgol Abertawe wedi llofnodi memorandwm cyd-ddealltwriaeth â'r brifysgol fwyaf i fenywod yn y byd er mwyn darparu rhaglen ar y cyd a fydd yn grymuso ysgolheigion benywaidd ifanc o Saudi Arabia yn y sector ynni.

Darllen mwy
ROCKWOOL Limited

Ymchwil cipio carbon yn helpu diwydiant i leihau allyriadau carbon

Fel rhan o drefniant cydweithio rhwng ymchwilwyr yn y Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni (ESRI) ym Mhrifysgol Abertawe a’r cynhyrchydd inswleiddio ROCKWOOL Limited, bydd uned arddangos newydd ar gyfer carbon deuocsid yn cael ei gosod ar safle gweithgynhyrchu’r cwmni ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn ne Cymru.

Darllen mwy