Polisïau i Gefnogi'r Gymraeg

Prifysgol Ddwyieithog

Mae Prifysgol Abertawe yn un ddwyieithog. Yn unol â’i Chynllun Iaith Gymraeg stadudol, mae’n mynd ati i hyrwyddo a chefnogi defnyddio’r Gymraeg ar lefelau academaidd, proffesiynol a chymdeithasol.  

Mae’r dudalen hon yn manylu ar ein gwaith polisi. Cofiwch fod tudalennau eraill gennym sy’n eich helpu i weithio’n ddwyieithog a chael cymorth fel myfyriwr neu aelod staff

Swyddogion Iaith a Hyrwyddo’r Gymraeg y Brifysgol yw Nia Besley ac Emily Hammett. Gan rannu swydd (mae’r ddwy ohonynt yn rhan-amser), maen nhw’n gweithio i hyrwyddo cyfleoedd i ddefnyddio Cymraeg ar y campws a thu hwnt, ac yn rhoi cyngor a phennu strategaethau ar gyfer cydymffurfio â chynllun iaith Gymraeg y Brifysgol. 

Safonau'r Gymraeg

Mae Prifysgol Abertawe bellach yn gweithredu Safonau'r Gymraeg.

Ceir dogfennau cyfreithiol Safonau'r Gymraeg ar y dde, sef Rheoliadau Safonau'r Gymraeg a Hysbysiad Cydymffurfio Prifysgol Abertawe.

Ceir gwybodaeth bellach am sut i gyflwyno cwyn, sylwadau neu ganmoliaeth ar y dudalen hon.

Ceir gwybodaeth bellach am weithdrefn monitro Safonau'r Gymraeg fan hyn.

Ceir gwybodaeth a chanllawiau yma am Safonau'r Gymraeg : canllaw ar gyfer staff

Gallwch gysylltu â nhw trwy ebostio swyddfaiaithgymraeg@abertawe.ac.uk neu ffonio 01792 606743.

Staff Allweddol Eraill

Yr Uned Gyfieithu

Yr uned gyfieithu: mae’r tîm o bedwar o staff (3 swydd llawn amser) yn darparu ar gyfer holl anghenion cyfieithu’r Brifysgol - yn ysgrifenedig ac ar lafar mewn cyfarfodydd. Mwy o wybodaeth yma.

Yr Athro Iwan Davies yw’r Dirprwy Is-Ganghellor  sydd â chyfrifoldeb am y Gymraeg  yn y Brifysgol. Mae’n aelod o’r uwch-dîm rheoli, ac yn gadeirydd ar y Pwyllgor Strategaeth ar yr Iaith Gymraeg a’r Grŵp Gwasanaethau Cymraeg. 

Academi Hywel Teifi

Dyma ganolfan sy’n gartref i astudio’r iaith Gymraeg a’i llenyddiaeth ac yn arwain gyda’r gwaith o hybu a datblygu addysg gyfrwng Gymraeg ar draws pob pwnc yn y Brifysgol. Cyfarwyddwr yr Academi yw’r Dr Gwenno Ffrancon. Hefyd yn rhan o’r Academi mae adran y Gymraeg dan arweiniad Yr Athro Tudur Hallam, a chanolfan Cymraeg i Oedolion De-orllewin Cymru, dan gyfarwyddiaeth Aled Davies. Mae’r Academi hefyd yn gartref i gangen Abertawe o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 

Pwyllgorau'r Brifysgol

Pwyllgor Strategaeth yr Iaith Gymraeg

Pwyllgor Strategaeth yr Iaith Gymraeg yw’r prif bwyllgor sy’n goruchwylio datblygiad dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg a’r defnydd o’r Gymraeg yn y Brifysgol. Mae’n cynnwys cynrychiolaeth eang o staff academaidd y Brifysgol, ac yn cwrdd unwaith bob tymor o dan gadeiryddiaeth yr Athro Iwan Davies, y Dirprwy Is-ganghellor sydd â chyfrifoldeb dros y Gymraeg. Mae’r Pwyllgor yn adrodd yn uniongyrchol i Senedd y Brifysgol. 

Grŵp Gwasanaethau Cymraeg

Mae’r Grŵp Gwasanaethau Cymraeg yn cadw golwg ar weithrediad y Cynllun Iaith Gymraeg ac yn ystyried sut i ddatblygu a hyrwyddo gwasanaethau Cymraeg o fewn y Brifysgol. Cadeirir y cyfarfodydd (bydd 5 neu 6 bob blwyddyn) gan Yr Athro Iwan Davies, Dirprwy Is-Ganghellor. Cynhelir pob cyfarfod yn ddwyieithog. Os oes gyda chi ddiddordeb cyfrannu at waith y grŵp neu ddod yn aelod, cysylltwch â’r Swyddfa Iaith.