Sefydlodd Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 fframwaith cyfreithiol er mwyn cyflwyno dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau ymddygiad o safbwynt y Gymraeg. Ar 1 Ebrill 2018 cafodd Cynllun Iaith Gymraeg gynt y Brifysgol ei ddisodli gan Safonau'r Gymraeg.

Mae hawliau gan fyfyrwyr ac aelodau'r cyhoedd i ddefnyddio'r Gymraeg wrth ddod i gysylltiad â'r Brifysgol.

Mae'r dyletswyddau a amlinellir yn y Safonau yn golygu na ddylai sefydliadau drin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg, ac yn pennu gofynion ar gyfer hybu a hwyluso'r defnyddio'r Gymraeg (gan ei gwneud yn haws i bobl ei defnyddio yn eu bywydau bob dydd).

Mae dyletswydd statudol ar Gomisiynydd y Gymraeg i fonitro cydymffurfiaeth sefydliadau â Rheoliadau Safonau'r Gymraeg, ac ymchwilio i gwynion a thor-gydymffurfiaeth.  Mae gan y Comisiynydd y pŵer i osod camau gorfodi, dyfarniadau llys sirol a dirwyon.

Cwmpas y Safonau

Mae Safonau'r Gymraeg yn rhoi sylw i ystod eang o weithgareddau, ond nid ydynt yn berthnasol ar bob achlusur.

Mae'r safonau darparu gwasanaethau (sef y Safonau ar gyfer y rhan fwyaf o ryngweithio'r Brifysgol o ddydd i ddydd) ond yn berthnasol i'r fath raddau bod y gweithgaredd neu'r gwasanaeth a ddarperir yn ymwneud â: 

Derbyn a dewis myfyrwyr

 Derbyn a dewis myfyrwyr

 Derbyn a dewis myfyrwyr

 Gwasanaeth gyrfaoedd

Mewnrwyd myfyrwyr, safleoedd dysgu rhithwir a safleoedd porth dysgu

Asesu neu arholi myfyrwyr

 

Dyrannu tiwtor personol

 

Llety myfyrwyr, llyfrgelloedd a chanolfannau'r celfyddydau

 

Cwynion

Gwybodaeth a roddir i fyfyrwyr a darpar-fyfyrwyr am y corff

 

Seremonïau graddio a gwobrwyo

 

Dyfarnu grantiau a darparu cymorth ariannol

 

 Darlithoedd cyhoeddus

 Cyfleoedd dysgu

Galwadau i brif rif ffôn (neu rifau ffôn), rhifau llinellau cymorth, rhifau canolfan alwadau a systemau ffôn awtomataidd

Arwyddion ar adeiladau'r corff