Mae'r erthyglau hyn bellach wedi'u harchifo ac ni fyddant yn cael eu diweddaru mwyach

Dr Ed Pope yn dal cranc yn ei law.

Mae astudiaeth newydd gan Brifysgol Abertawe wedi datgelu sut y gall crancod gwyrdd lywio eu ffordd drwy ddrysfa gymhleth a hyd yn oed gofio'r llwybr er mwyn iddynt ddod o hyd i fwyd.

Roedd y tîm o wyddonwyr, wedi'i arwain gan y biolegydd morol, Dr Ed Pope, a'r myfyriwr gradd meistr, Ross Davies, am weld a allai crancod gwyrdd ddysgu llwybr drysfa a ddyluniwyd yn bwrpasol er mwyn iddo ennill gwell dealltwriaeth o ddysgu gofodol mewn cramenogion.

Meddai Dr Pope: "Mae dysgu sut i fynd o le i le, a elwir yn 'ddysgu gofodol' gan wyddonwyr, yn allu pwysig ymysg anifeiliaid. Deallwn y gallu hwn yn eithaf da mewn sawl math o anifail, ond nid ydym yn ei ddeall gystal mewn creaduriaid morol megis crancod gan ei fod yn eithaf anodd eu dilyn hwy o fan i fan! Mae dysgu gofodol yn eithaf cymhleth felly gallwn ennill gwell dealltwriaeth o ba mor gyffredin y mae'r gallu hwn, a dysgu yn gyffredinol, ym myd yr anifeiliaid drwy ganfod sut mae'n gweithio ymysg cramenogion."

Profodd ymchwilwyr 12 cranc dros gyfnod o bedair wythnos, gan osod bwyd ym mhen draw'r ddrysfa ym mhob achos. Bu'n rhaid newid cyfeiriad bum gwaith ar hyd y llwybr a arweiniodd at ddiwedd y ddrysfa, ac roedd yn cynnwys tri llwybr pengaead. Dros y cyfnod o bedair wythnos, sylwodd y tîm ar welliant cyson ymysg y crancod o ran yr amser y gwnaethant ei gymryd i ddod o hyd i'r bwyd ym mhen draw'r ddrysfa ac, yn hollbwysig, o ran nifer y troeon anghywir y gwnaethant eu cymryd.

Er syndod mwy, pan ddychwelwyd y crancod i'r ddrysfa bythefnos yn ddiweddarach, ac nid oedd bwyd ar ddiwedd y llwybr y tro hwn, cyrhaeddant oll ddiwedd y ddrysfa mewn llai nag wyth munud – sy'n dangos yn amlwg eu bod wedi cofio'r llwybr.

Cymerodd crancod newydd, nad oeddent wedi bod yn y ddrysfa o'r blaen, lawer mwy o amser i gyrraedd diwedd y ddrysfa ac ni lwyddodd rhai ohonynt i gyrraedd diwedd y ddrysfa o gwbl yn ystod y cyfnod astudio un awr.

Wrth sylwi ar ganfyddiadau'r astudiaeth, a gyhoeddwyd yn Biology Letters, meddai Dr Pope: “Mae'r astudiaeth hon yn bwysig oherwydd ein bod yn gwybod bod gan bryfed, yn enwedig morgrug a gwenyn, rai galluoedd meddyliol trawiadol ond nid ydym wedi astudio'r galluoedd hyn ymysg eu cymheiriaid dyfrol. Nid yw'n syndod, i ryw raddau, fod crancod yn dangos galluoedd tebyg i rai pryfed ond braf yw gallu dangos hyn mewn ffordd sydd mor amlwg. Mae'r gwaith hwn yn agor y drws i arbrofion mwy soffistigedig sy'n ystyried sut y gallai amodau newidiol yn y moroedd effeithio ar allu crancod i ddysgu ac addasu i ddod o hyd i fwyd."

Ychwanegodd y cyd-awdur a'r arbenigwr ar newid yn yr hinsawdd, yr Athro Mary Gagen: "Gwyddwn fod cynifer o bethau'n newid yn ein moroedd oherwydd newid yn yr hinsawdd a achoswyd gan bobl. Mae'n hynod bwysig ennill dealltwriaeth sylfaenol o fywydau'r anifeiliaid y bydd newid yn ein moroedd yn y dyfodol yn effeithio arnynt mewn gwirionedd. Nid ydym yn sôn am yr anifeiliaid carismatig mawr yn unig; mae hyn yn golygu bod anifeiliaid fel crancod yn bwysig i'r gadwyn fwyd hefyd."

Rhannu'r stori