Cystadleuaeth Ysgolion Cynradd 2018

Fel rhan o ddathliadau Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas, gwahoddodd DylanED ddisgyblion ysgolion cynradd rhwng 8 ac 11 oed yn ardal Bae Abertawe i gymryd rhan mewn cystadleuaeth greadigol hwyl ac ymgysylltiol.

Mae'r gystadleuaeth - Fy Atgofion o'r Gwyliau -  yn seiliedig ar raglen radio Dylan Thomas o 1946, Holiday Memory - atgof Dylan Thomas o olygfeydd a seiniau gwyliau banc heulog gyda'i deulu ar flaendraeth bywiog Abertawe pan oedd yn fachgen bach. 

Gan ddilyn yn olion troed Dylan Thomas, fel rhan o'r gystadleuaeth bu'n rhaid i ddisgyblion gyflwyno stori fer, cerdd neu lun yn portreadu eu hatgofion anwylaf o wyliau. 

Rhoddwyd mewnwelediad cyfareddol i stori'r ysgrifennwr o Abertawe i'r ysgolion a gymerodd ran, gan roi syniad o sut beth oedd bod yn blentyn ar lan y môr yn y 1920au trwy berfformiadau animeiddiedig o'r darn gan yr actor Mark Montinaro a gweithdai'n seiliedig ar eiriau gyda Chydlynydd Diwrnod Dylan a'r bardd Mab Jones. Mae'n debyg bod y sesiynau hyn wedi rhoi'r ysbrydoliaeth berffaith!

Meddai Prif Feirniad y gystadleuaeth, Mab Jones, 'Derbyniwyd cannoedd o gynigion ac roedd aelodau eraill y panel beirniadu a minnau'n llawn edmygedd o'r ffordd yr aeth plant o'n hysgolion lleol ati i gymryd rhan yn y gweithgaredd a darlunio eu hatgofion o wyliau mewn ffordd mor fywiog. Er ein bod wedi cael amser gwych yn darllen straeon gwyliau llawn hiwmor a chael ein synnu gan y darluniadau prydferth, lliwgar, rhoddwyd tasg galed i ni o ran dewis grŵp o enillwyr!' 

DylanED 'My Holiday Memories competition winners 2018'

Enillwyr eleni yw:

Ysgol Gynradd Waunarlwydd
Lowri Burns
Caerwyn Richards
Matthew James
Nicole Mort

Ysgol Gymunedol Gors
Aleena Khurram
Libby Wittey

Enillydd cyffredinol y gystadleuaeth yw Nia Jones, 10 oed, o Ysgol Gynradd Waunarlwydd y llwyddodd ei ffordd ragorol o ailadrodd ei gwyliau llawn heulwen a gweithgarwch mewn carafán ym Mhorthcawl i ennill detholiad mawr o lyfrau ar gyfer llyfrgell yr ysgol. 

Dywedodd Kirsty Williams, Cydlynydd Llythrennedd yn Waunarlwydd, 'Mwynhaodd y plant yn fawr iawn gan ymgysylltu â chyflwyniad Holiday Memory Dylan Thomas. Roedd y gwaith a wnaethant o ganlyniad yn greadigol ac yn llawn dychymyg. Gwyddom fod plant Waunarlwydd yn rhai dawnus iawn, felly mae cael pump o enillwyr gwych yn y gystadleuaeth hon yn gyflawniad ardderchog ac yn amlygu’r talent sydd gan y disgyblion a’r ysgol.'

Dyweddon Ceri Raisbeck, Dirprwy Bennaeth yn Ysgol Gymunedol Gors, 'Mwynhaodd ein disgyblion CA2 Ysgol Gymunedol Gors ddysgu mwy am Dylan Thomas a chymryd rhan yn y gystadleuaeth Diwrnod Dylan. Roeddynt wrth eu bodd gyda’u llwyddiant a rhannodd eu cyfoedion eu llawenydd a’u llwyddiant hefyd. Fel ysgol, teimlwn fod y gystadleuaeth wedi bod yn brofiad hynod gadarnhaol ac yn un i edrych ymlaen ati eto.'

Hoffem ddiolch i'r holl ysgolion a’r holl ddisgyblion a gymerodd ran a'u llongyfarch a gobeithiwn y byddwch yn creu rhagor o atgofion melys o wyliau yr haf hwn! 

Cystadleuaeth Adolygu Llyfr 2018

Ar 10 Mai, cyhoeddwyd enillwyr cystadleuaeth adolygu llyfrau DylanED ar gyfer 2018. Gwnaeth disgyblion a myfyrwyr o ysgolion a cholegau o bob cwr o Abertawe, yn ogystal ag israddedigion o Brifysgol Abertawe, gymryd rhan yng nghystadleuaeth 2018, gan lunio adolygiadau huawdl, ystyriol a theimladwy o’r llyfrau ar restr fer Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas ar gyfer 2018.

DylanED Book Review Winners 2018

Y bobl fuddugol oedd Georgia Fearn o Goleg Gŵyr; Maddy Davies o Ysgol y Preseli; Bethan David o Fryn Tawe; a Nina Peric o Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt. Enillwyr cystadleuaeth israddedigion Prifysgol Abertawe oedd Polly Manning a Nathan Phillips.

Yn y llun (l-r): Georgia Fearn (Gower College); Nina Peric (Bishopston Comprehensive); Kayo Chingonyi; Polly Manning, (Prifysgol Abertawe); Gwendoline Riley; Maddy Davies (Ysgol Y Preseli); Carmen Maria Machado; Bethan David (Ysgol Bryn Tawe); gyda Hannah Ellis.

Mewn digwyddiad arbennig a gynhaliwyd yn Creu Taliesin, Prifysgol Abertawe, casglodd yr enillwyr eu tlysau a chopi o’r chwe llyfr ar y rhestr fer gan Hannah Ellis, wyres Dylan Thomas, a ddywedodd, ‘Roedd y digwyddiad yn gyfle gwych i bobl ifanc Abertawe arddangos rhai adolygiadau o lyfrau a oedd wedi’u hysgrifennu’n ardderchog. Mewn ychydig o baragraffau byr, gwnaethant ddangos nid yn unig pa mor sylwgar ac ystyriol oeddent, ond hefyd eu bod yn ysgrifenwyr rhagorol. Gwerthfawrogwyd eu geiriau ystyriol yn fawr a chawsant eu canmol gan yr awduron ar y rhestr fer.’

Ariannwyd y digwyddiad gan Gyngor Abertawe, ac roedd yr Arglwydd Faer a’r Arglwydd Faeres yn bresennol.

Dywedodd Dr Elaine Canning, Cyfarwyddwr a Swyddog Gweithredol y Wobr: ‘Roeddem yn falch iawn â safon y ceisiadau a gawsom, a llongyfarchiadau mawr i’r holl enillwyr teilwng. Mae gennym gynlluniau uchelgeisiol i ddatblygu’r llinyn addysgol pwysig hwn o weithgareddau’r Wobr ymhellach, ac mae’n bleser gennym gyhoeddi y byddwn yn mynd â DylanED, ynghyd â mentrau newydd eraill, i gymoedd Abertawe yn yr hydref, diolch i nawdd gan Ymddiriedolaeth Rhys Davies. Mae gennym lawer mwy o leisiau creadigol ifanc i ddod o hyd iddynt.’

Yn y gystadleuaeth i ysgolion a cholegau (pobl ifanc rhwng 16 a 18 oed), cipiwyd y wobr gyntaf gan; Georgia Fearn o Goleg Gŵyr am ei hadolygiad o My Absolute Darling gan Gabriel Tallent. Nododd Georgia, ‘nid nofel dyfod i oed arferol mo hon. Mae’n holi a allwn fyth ddianc o blentyndod trawmatig’.

Cipiwyd yr ail wobr gan Maddy Davies Ysgol Y Preseli am ei hadolygiad o Her Body and Other Parties gan Carmen Maria Machado. Nododd Maddy, ‘nid yw’r casgliad hwn o storïau i’r gwangalon!’

Cafodd dau gais ganmoliaeth uchel hefyd.

Bethan David o Fryn Tawe  am ei hadolygiad o First Love gan Gwendoline Riley. Dywedodd Bethan ei bod wedi’i ‘tharo gan y tywalltiad clinigol ei naws gan Neve o ran pa mor wenwynig oedd ei pherthynas’. Nina Peric o Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt am ei hadolygiad o’s First Love gan Gwendoline Riley. Disgrifiodd Nina allu Riley i gipio calon y darllenydd a deffro pob math o emosiynau: hapusrwydd, tristwch, dicter a llawenydd.

Yn y gystadleuaeth i israddedigion Prifysgol Abertawe, cyflwynwyd y ceisiadau buddugol gan Polly Manning am ei hadolygiad o Her Body and Other Parties gan Carmen Maria Machado; a Nathan Phillips am ei adolygiad o First Love. (Yn anffodus, nid oedd Nathan yn gallu mynychu’r digwyddiad.)

Cystadleuaeth Adolygu Llyfr 2017

Mewn Partneriaeth â Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas 2017, gwahoddwyd ysgolion, colegau a grwpiau ieuenctid lleol i adolygu un o'r llyfrau ar y rhestr fer ar gyfer Cystadleuaeth Adolygu Llyfr DylanED 2017.

Ddydd Mercher, 10 Mai, mewn digwyddiad a gynhaliwyd gan Ddinas a Sir Abertawe yn Neuadd y Dref Abertawe, cyhoeddwyd yr enillwyr. Casglodd y tri eu tlws a chopïau o'r chwe llyfr ar y rhestr fer gan Hannah Ellis, wyres Dylan Thomas.

Dyfarnwyd y wobr gyntaf i Emily Reed o Goleg Gŵyr am ei hadolygiad o The Essex Serpent gan Sarah Perry. Ysgrifennodd Emily bod naratif y nofel "yn llawn disgrifiadau hardd a rhamantaidd o natur, gan greu awyrgylch barddonol bron fel breuddwyd, ond dal i fod yn nhirwedd Prydain oes Fictoria." 

Yn yr ail safle roedd Willow Hovvels o Ysgol Gyfun Penyrheol, a adolygodd The Essex Serpent gan Sarah Perry hefyd. Meddai Willow mai'r hyn a oedd yn amlwg iddi hi drwy gydol y llyfr oedd arddull ysgrifennu Sarah Perry, ac nad oedd hi wedi darllen llyfr gan awdur arall a oedd yn creu'r un awyrgylch ag yr oedd Sarah wedi'i grefftio mor berffaith. 

Daeth Jacob Lane o Ysgol Gymunedol Llangatwg yn drydydd am ei adolygiad o Cain gan Luke Kennard. Dywedodd Jacob fod casgliad o farddoniaeth Luke "yn cynnal cydbwysedd gwych rhwng hiwmor, coegni a difrifoldeb ac yn archwilio materion anuniongred a phwysig." Dywedodd Jacob hefyd fod casgliad Luke wedi "ennyn ei ddiddordeb mewn llenyddiaeth a barddoniaeth.

 

Cystadleuaeth Ysgol Gynradd 2017

'Sut mae Dylan yn fy Ysbrydoli I'

Gwahoddwyd plant ysgol gynradd 8-11 oed drwy eu hysgolion i gymryd rhan yn ein cystadleuaeth DylanED i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas, sy'n cael ei ddathlu ar 14 Mai bob blwyddyn.

Gallai'r cynigion gynnwys darluniadaucerddistraeon byrionmodelau – unrhyw beth creadigol wedi'i ysbrydoli gan Dylan Thomas!

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi mai enillydd y gystadleuaeth Sut mae Dylan yn fy Ysbrydoli I oedd Dylan Price, sy'n 10 oed, o Ysgol Gynradd Danygraig. Ysbrydolwyd llun Dylan gan gerdd Dylan Thomas, The Hunchback in the Park.

Bydd llun Dylan yn ymddangos ar hafan gwefan Prifysgol Abertawe ar Ddiwrnod Dylan, a bydd Dylan yn cael nifer o nwyddau, yn ogystal ag ennill llyfrau ar gyfer llyfrgell ei ysgol.