Deddf Diogelu Data

Mae Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas Abertawe yn deall pwysigrwydd diogelu unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir ganddynt gan awduron a chyhoeddwyr, ac unrhyw un sy’n ymwneud â’r Wobr.

GDPR:  Beth yw e?

Rheoliad yw’r GDPR a ddefnyddir gan Senedd Ewrop, Cyngor yr Undeb Ewropeaidd a’r Comisiwn Ewropeaidd i wella ac uno diogelu data i bob unigolyn o fewn yr Undeb Ewropeaidd.

Beth ydym ni’n ei wneud i gydymffurfio?

  • Parhau i adolygu systemau a phrosesau sy’n rheoli data
  • Ymgynghoriad gyda Swyddog Diogelwch Data i arolygu cydymffurfiaeth data

Sut y defnyddiwn eich data

Pan fyddwch yn cyflwyno cais i Wobr Ryngwladol Dylan Thomas Prifysgol Abertawe, bydd eich enw, cyfeiriad e-bost, tadogaeth, a manylion cyswllt eraill sydd ei angen gan y Wobr yn cael ei ddefnyddio at ddibenion gweithrediadau rheolaidd y Wobr.  Ni fyddwn yn defnyddio eich manylion cyswllt at ddibenion marchnata oni bai eich bod wedi cytuno’n benodol i dderbyn y mathau hyn o gyfathrebiadau.

Mae gennym arferion yn eu lle i sicrhau bod camau yn cael eu cymryd i gynnal diogelwch, cywirdeb, a phreifatrwydd y data personol sydd wedi’i gasglu a’i brosesu.

I ddysgu mwy, gweler Datganiad Preifatrwydd Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Abertawe