Ffioedd Dysgu

Ar gyfer myfyrwyr unigol, mae'r weithdrefn hon yn manylu ar y trefniadau talu ffioedd a'r cosbau gallent eu hwynebu os na chaiff ffioedd eu talu erbyn y dyddiad pan fyddant yn ddyledus. Nod y weithdrefn hon yw sicrhau bod pob myfyriwr yn derbyn triniaeth deg a chyfartal o ran talu ffioedd.

 

  • Os na chaiff ffioedd eu talu, ni fydd y Brifysgol yn dyfarnu graddau, diplomâu a dogfennau cwblhau cwrs.
  • Ni chaiff y myfyriwr ei gofrestru i barhau ar raglenni
  • Ni chaiff ei gofrestru ar gyfer arholiadau diwedd semester, neu gellir gwrthod darparu canlyniadau arholiad
  • Mae'r myfyriwr yn parhau'n gyfrifol am dalu ffioedd dysgu nes bod ei noddwr yn talu'r holl symiau sy'n ddyledus yn llawn
  • Os cymerir camau cyfreithiol, bydd y myfyriwr yn wynebu costau ychwanegol
  • Os caiff eich cyfrif ei drosglwyddo i asiantaeth casglu dyledion gymeradwy'r Brifysgol i gymryd camau cyfreithiol, bydd rhaid talu'r holl symiau sy'n ddyledus yn llawn ar unwaith

 

 

Mae'r weithdrefn hon yn  berthnasol i bob myfyriwr - gan gynnwys myfyrwyr rhan-amser, amser llawn, israddedig, ôl-raddedig, cartref, yr UE a thramor, sy'n astudio ar unrhyw gampws.

Diffinnir myfyrwyr fel unigolion sydd wedi'u cofrestru yn y Brifysgol i ddilyn rhaglen astudio, waeth a yw'n arwain at ddyfarniad ai peidio. Os bydd dyledion heb eu talu ar fyfyriwr adeg gadael y Brifysgol, bydd y Brifysgol yn cymryd camau i adennill y ddyled.

Mae myfyrwyr yn gyfrifol am sicrhau bod yr holl ffioedd maent yn gyfrifol amdanynt yn ystod eu cyfnod astudio yn y Brifysgol yn cael eu talu'n brydlon. Hyd yn oed os yw noddwr wedi cytuno i dalu ar ran myfyriwr, y myfyriwr sy'n gyfrifol am y ddyled nes iddi gael ei thalu.

Os na chaiff ffioedd dysgu eu talu, cymerir camau i adennill y ddyled. Gall y rhain gynnwys datgofrestru'r myfyriwr, ei atal rhag cofrestru mewn blynyddoedd dilynol, gwrthod mynediad at ei radd a'i atal rhag mynd i'r seremoni raddio, gan dderbyn ei ddyfarniad yn ei absenoldeb.