Mae Gwasanaeth Lles Myfyrwyr yn darparu cymorth i fyfyrwyr cofrestredig ym Mhrifysgol Abertawe sy'n profi trallod o ganlyniad i broblemau seicolegol, emosiynol, neu iechyd meddwl. Rydym yn cydweithio ag amrywiaeth o bartneriaid, gan gynnwys y GIG, elusennau a gwasanaethau ac asiantaethau cymorth lleol i ddarparu gwasanaethau a chymorth i fyfyrwyr.

Mae'r Gwasanaeth Lles yn rhan o'r Grŵp o Wasanaethau Cymorth Cynhwysol i Fyfyrwyr, sy'n rhan o Wasanaethau Myfyrwyr Prifysgol Abertawe. Mae Prifysgol Abertawe'n gyfrifol am gasglu a phrosesu data personol, gan gynnwys data a ddiffinnir yn ddata sensitif. I'r perwyl hwn, Prifysgol Abertawe yw'r rheolydd data ac mae'n ymrwymedig i ddiogelu hawliau unigolion yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 y DU a Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol 2018 newydd. Mae gan Brifysgol Abertawe Swyddog Diogelu Data a gellir cysylltu â'r unigolyn hwnnw drwy e-bostio: dataprotection@abertawe.ac.uk.

Rydym yn rhoi ystyriaeth ddifrifol iawn i gadw, storio a defnyddio data personol. Yn y ddogfen hon, byddwch yn darllen esboniad o'r rhesymau pam mae'r Gwasanaeth Lles yn casglu data unigolion, sut rydym yn ei brosesu a'r camau a gymerwn i sicrhau diogelwch data ar bob cam.