Gwasanaeth Lles

Mae'r Gwasanaeth Lles yn rhan o Wasanaethau i Fyfyrwyr.

Rôl y Gwasanaeth Lles ym Mhrifysgol Abertawe

Yn fras, ein gorchwyl ni yw darparu amrywiaeth o wasanaethau sy'n diwyllio lles myfyrwyr trwy:

  • Cefnogi myfyrwyr i ddatblygu adnoddau mewnol ac y moddau i hyrwyddo eu lles eu hunan tra astudio ym Mhrifysgol Abertawe trwy amrywiaeth o ddulliau therapiwtig
  • Gweithio gyda myfyrwyr ble mae'u hunaniaethau ac amgylchiadau'n achosi heriau yn y byd academaidd ac mae'n ofynnol iddyn nhw gael cymorth dysgu ychwanegol a/neu teilwredig
  • Cynnig cyngor a chymorth ffurfiol ac anffurfiol i staff o fewn amgylcheddau academaidd a dysgu y sefydliad sy'n ymgorffori'n ddyfnach yr agenda lles myfyrwyr
  • Yn cydweithio gyda'r myfyrwr, dyn ni'n cysylltu ag y cymuned ehangach er mwyn canfod cymorth ychwanegol y gallen yn manteisio arno

Buasai'n gwneud anghymwynas â'n myfyrwyr os mai'r cyfan a wnawn yw eu cysgodi rhag yr heriau hyn. Cenhadaeth y Gwasanaeth Lles yw darparu gwasanaeth sy'n galluogi i fyfyrwyr sydd am gyflawni twf academaidd a phersonol drwy ystod o ymyriadau seicolegol cadarnhaol wneud hynny. Rydym yn sicrhau hyn drwy ein staff proffesiynol amlddisgyblaethol a chanolbwyntio ar ddatblygu adnoddau i ymdopi â phwysau newidiol bywyd myfyriwr.

Wrth wraidd ein hathroniaeth mae darparu ystod o ymyriadau wedi'u canoli ar alluogi i fyfyrwyr ddatblygu mwy o gyfrifoldeb am eu lles eu hunain. Nid gwasanaeth iechyd meddwl statudol na brys ydym ni. Os oes angen gwasanaethau felly arnoch, cysylltwch â'ch meddyg teulu neu ewch drwy lwybr cyfeirio priodol arall cyn defnyddio ein gwasanaeth.

Ein ffocws yw:

  • Cefnogi myfyrwyr unigol sy'n profi neu sydd wedi profi trallod neu anhawster oherwydd anawsterau emosiynol a/neu iechyd meddwl lle maent am ddatblygu ffyrdd o ddygymod a rheoli'u teimladau yn yr hirdymor neu waredu'r broblem.

  • Cefnogi myfyrwyr sy'n profi anawsterau iechyd meddwl sy'n hysbys neu'n ymddangos i ddatblygu perthynas adeiladol â'u hadran academaidd a/neu wasanaeth iechyd meddwl perthnasol, lle gellir deall eu hanawsterau a gwneud addasiadau rhesymol a/neu ddarparu triniaeth yn unol â hynny. Gall hyn hefyd estyn i gefnogi myfyrwyr i ddatblygu sgiliau perthnasoedd a chymdeithasol gwell, magu hyder ac annibyniaeth.

Mae ein gwasanaethau am ddim ac yn gyfrinachol* i'r holl fyfyrwyr cofrestredig. Rydym yn rhan o'r Gwasanaethau Cymorth Cynhwysol i Fyfyrwyr, ond rydym yn gweithio mewn adeilad gwahanol, sef Tŷ Horton. Mae gennym staff gwrywaidd a benywaidd ar gael ac mae'r staff yn trin pawb sy'n defnyddio'r gwasanaeth â challineb, parch ac urddas ar bob adeg.

Mae'r gwasanaeth yn agored i bawb o bob cefndir. Ein nod yw darparu gwasanaeth sy'n cefnogi unigolion o bob nodwedd warchodedig yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010 (oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd a chred, rhyw a thueddfryd rhywiol).

Brain trees

Cwnsela

Ystod o ddulliau, therapïau, a sgiliau a fydd yn eich helpu i deimlo bod rhywun yn gwrando arnoch.