Perthnasol i fyfyrwyr sydd wedi ymrestru yn y Brifysgol yn swyddogol

Gofyn am ad-daliad

Os ydych wedi gordalu neu os yw'ch ffioedd dysgu wedi'u gostwng o ganlyniad i hysbysiad hwyr gan noddwr neu os ydych wedi gohirio neu dynnu yn ôl o'ch rhaglen, gallwch ofyn am ad-daliad o Swyddfa Arian y Brifysgol (wedi'i lleoli ar lawr gwaelod yr Adeilad Cyllid).

Blaendal myfyrwyr rhyngwladol

Mae'r blaendal myfyrwyr rhyngwladol o £2,000 dim ond yn ad-daladwy os yw myfyriwr yn cael gwrthod fisa i astudio'n llawn-amser yn y DU (rhaid cynhyrchu tystiolaeth ddogfennol) neu os yw myfyriwr yn methu â chwrdd â gofynion mynediad y Brifysgol.

Talu'r ad-daliad

Unwaith y penderfynir bod ad-daliad yn daladwy rhaid ad-dalu'r taliad dilynol i'r person a wnaeth y taliad gwreiddiol gan ddefnyddio'r un dull o dalu â'r taliad gwreiddiol yn unol â gofynion Deddfwriaeth Gwrth-wyngalchu Arian y DU.

Ad-daliad oherwydd Tynnu yn Ôl/Gohirio

Os ydych yn tynnu'n ôl o'ch rhaglen yn gynnar (neu'n Gohirio eich astudiaethau) gall cost eich ffioedd dysgu gael ei haddasu yn seiliedig ar y dyddiad olaf y buoch yn bresennol yn y Brifysgol (gweler yr adran sut y caiff eich ffioedd eu haddasu isod).Bydd swm y ffi a addasir yn dibynnu ar eich carfan, statws eich cwrs a ble yr ydych yn byw.

Sylwer:

 • Ni chaiff cais am ad-dalu ffioedd ei ystyried oni bai bod ffurflen dynnu yn ôl neu ohirio wedi'i chymeradwyo gan eich adran 'gartref'/y Gofrestrfa Academaidd a'i phrosesu gan y Swyddfa Cofnodion Myfyrwyr. Mae ffurflenni ar gael o'ch adran
 • Lle bo myfyriwr rhyngwladol yn ymrestru ond yn gohirio yn ystod pythefnos cyntaf y tymor, bydd y Brifysgol yn cadw £1000 o'r ffi a delir
 • Caiff gordaliad ffioedd dysgu o ganlyniad i Ohirio astudiaethau ei gario ymlaen yn awtomatig i'r Sesiwn Academaidd nesaf. Caiff y credyd ei ddefnyddio i dalu am unrhyw atebolrwydd ffioedd yr eid iddynt wrth ailddechrau astudiaethau. Gall myfyrwyr fodd bynnag gwneud cais ffurfiol am ad-daliad ar y pwynt gohirio
 • Os ydych yn ailddechrau eich astudiaethau ar ôl cyfnod o ohirio ar ddechrau'r flwyddyn Academaidd nesaf, byddwch yn atebol am gostau'r cwrs yn llawn am y flwyddyn honno
 • Os yw myfyriwr Rhyngwladol wedi'i (g)wahardd neu ei dynnu/thynnu yn ôl oherwydd 'diffyg presenoldeb’ caiff y dyddiad a gyflwynir i Asiantaeth Ffiniau'r DU ei ddefnyddio at ddiben ail-gyfrifo ffioedd

 

Sut y caiff eich ffioedd eu haddasu - 2018/19

Myfyrwyr Israddedig Cartref/yr UE

Os ydych yn tynnu'n ôl o'ch rhaglen yn gynnar (neu'n gohirio eich astudiaethau) caiff eich costau ffioedd dysgu eu haddasu pro-rata yn seiliedig ar y diwrnod diwethaf y buoch yn bresennol. Gweler y dadansoddiad isod yn seiliedig ar eich blwyddyn cohort

 • Ystyrir y Flwyddyn Academaidd yn gyfnod astudio 30 wythnos wedi'i rhannu'n dri thymor academaidd (ac eithrio cyrsiau ansafonol)
 • os ydych yn tynnu'n ôl o'ch rhaglen yn gynnar (neu'n Gohirio eich astudiaethau) cyn y 5 Hydref 2018, caiff costau eich ffioedd dysgu eu canslo yn gyfan gwbl
 • ar ôl hynny, cyfrifir atebolrwydd am ffioedd fesul tymor gydag isafswm o 25% yn daladwy yn Nhymor 1, 50% yn Nhymor 2 a 100% yn Nhymor 3
2017/182018/19
Dyddiad olaf y buoch yn bresennolAtebolrwydd ffiDyddiad olaf y buoch yn bresennolAtebolrwydd ffi
Term 1 (from 09/10/2017 to 15/12/2017) £2250 Term 1 (from 08/10/2018 to 14/12/2018) £2250
Term 2 (from 08/01/2018 to 23/03/2018) £4500 Term 2 (from 07/01/2019 to 12/04/2019) £4500
Term 3 (from 16/04/2018 to 15/06/2018) £9000 Term 3 (from 6/05/2019 to 14/06/2019) £9000
Myfyrwyr Rhyngwladol Israddedig

Os ydych yn tynnu'n ôl o'ch rhaglen yn gynnar (neu'n gohirio eich astudiaethau) caiff eich costau ffioedd dysgu eu haddasu pro-rata yn seiliedig ar y diwrnod diwethaf y buoch yn bresennol.

 • Ystyrir y Flwyddyn Academaidd yn gyfnod astudio 30 wythnos wedi'i rhannu'n dri thymor academaidd (ac eithrio cyrsiau ansafonol)
 • Os ydych yn tynnu'n ôl o'ch rhaglen yn gynnar (neu'n gohirio eich astudiaethau) cyn y 5 Hydref 2018, codir ffi o £1000 yn unig
 • ar ôl hynny, cyfrifir atebolrwydd am ffioedd ar sail pro-rata fesul wythnos gydag isafswm o 25% yn daladwy yn Nhymor 1 ac isafswm o 50% yn Nhymor 2
 • Mae ffioedd cwrs llawn yn daladwy os yw'r diwrnod olaf y buoch yn bresennol wedi'i gofnodi ar ôl diwrnod olaf tymor y Pasg
Myfyrwyr Ôl-raddedig Cartef/Rhyngwladol

Os ydych yn tynnu'n ôl o'ch rhaglen yn gynnar (neu'n gohirio eich astudiaethau) caiff eich costau ffioedd dysgu eu haddasu pro-rata yn seiliedig ar y diwrnod diwethaf y buoch yn bresennol.

Ymchwil:

 • Ystyrir y Flwyddyn Academaidd yn gyfnod o 12 mis
 • os ydych yn gadael eich rhaglen yn gynnar byddwch yn talu 1/12fed o gyfanswm y ffi hyd at y dyddiad olaf y buoch yn bresennol
 • os ydych yn fyfyriwr Cartref/y DU ac yn tynnu'n ôl o'ch rhaglen yn gynnar (neu'n Gohirio eich astudiaethau) cyn y 5 Hydref 2018, caiff costau eich ffioedd dysgu eu canslo yn gyfan gwbl
 • Codir isafswm o £1000 ar fyfyrwyr rhyngwladol ym mhob achos
 • rhaid talu misoedd rhannol fel misoedd llawn
 • Mae'r ffioedd llawn yn daladwy ar ôl y 9fed mis ymrestru

Myfyrwyr a Addysgir:

Os ydych yn tynnu'n ôl o'ch rhaglen yn gynnar (neu'n gohirio eich astudiaethau) caiff eich costau ffioedd dysgu eu haddasu pro-rata* yn seiliedig ar y diwrnod diwethaf y buoch yn bresennol.

 • Ystyrir y Flwyddyn Academaidd yn gyfnod astudio 30 wythnos ar gyfer elfen eich rhaglen a Addysgir (Rhan 1) yn ogystal â 60 credyd ar gyfer eich Traethawd Hir (Rhan 2)
 • caiff ffioedd eu haddasu ar sail pro-rata yn wythnosol ar gyfer Rhan 1 (llai costau'r traethawd hir); gweler enghreifftiau isod ar gyfer pob band ffioedd
 • os ydych yn fyfyriwr Cartref/y DU ac yn tynnu'n ôl o'ch rhaglen yn gynnar (neu'n Gohirio eich astudiaethau) cyn y 5 Hydref 2018, caiff costau eich ffioedd dysgu eu canslo yn gyfan gwbl
 • Codir isafswm o £1000 ar fyfyrwyr rhyngwladol ym mhob achos
 • mae costau llawn Rhan 1 yn daladwy os yw'r diwrnod olaf y buoch yn bresennol wedi'i gofnodi ar ôl diwrnod olaf tymor y Pasg
 • mae ffioedd Cwrs llawn (Rhan 1 a 2) yn daladwy os ydych yn tynnu'n ôl/gohirio ar ôl cwblhau Rhan 1 ac rydych wedi dechrau eich Traethawd Hir

*Fformwla a ddefnyddir ar gyfer cyfrifiadau yn ystod cyfnod 'a addysgir' rhaglen: 2/3 x ffi lawn x nifer yr wythnosau/30

Y broses apelio

Os ydych yn tynnu yn ôl o'ch rhaglen yn gynnar (neu'n Gohirio eich astudiaethau) yn ystod 4 wythnos gyntaf tymor cyntaf Sesiwn Academaidd ac rydych yn anghytuno â'r swm a godir arnoch oherwydd amgylchiadau esgusodol a fu'n golygu bod rhaid i chi adael eich rhaglen yn gynnar, mae'r hawl gennych i apelio. Mae ffurflenni apelio ar gael yma  

Anfonwch y ffurflen wedi'i chwblhau ynghyd â'r holl dystiolaeth ategol at yr Adran Cyllid Myfyrwyr, Cofnodion Myfyrwyr, Abaty Singleton, Abertawe, SA2 8PP.

Caiff eich apêl ei hystyried gan banel Apeliadau ym mis Tachwedd a byddwch yn cael gwybod am y canlyniad mewn ysgrifen.