Yn sgîl eu partneriaeth strategol barhaus, mae Tata Steel a Phrifysgol Abertawe wedi sefydlu nifer o hybiau ymchwil a chanolfannau rhagoriaeth gan gynnwys:

Sustain

SUSTAIN

Mae Tata Steel yn rhan o Hyb Ymchwil Gweithgynhyrchu’r Dyfodol SUSTAIN, rhaglen ymchwil saith mlynedd o hyd sy’n ceisio creu dur gwyrddach, glanach, clyfarach trwy wireddu cadwyni cyflenwi sy’n niwtral o ran carbon ac yn effeithlon o ran adnoddau, ac atebion gwydn ar gyfer trafnidiaeth, ynni ac adeiladu. Mae Tata Steel yn gweithio gyda Phrifysgol Abertawe a phartneriaid academaidd eraill a rhai o fyd diwydiant er mwyn:

  • lleihau’r defnydd net o garbon a’r ynni sydd ei angen trwy gydol y broses o greu dur
  • creu cynnyrch newydd neu wella effeithlonrwydd a chysondeb dur presennol â gwerth uchel
  • dal a defnyddio’r Carbon Deuocsid (a rheoli allyriadau niweidiol eraill) a gynhyrchir yn ystod y broses o greu dur

SEFYDLIAD DUR A METELAU (SAMI)

Sefydliad dur a metelau (SAMI)

Mae Tata Steel a Phrifysgol Abertawe wedi sefydlu’r Sefydliad Dur a Metelau (SAMI), canolfan ragoriaeth newydd ar gyfer dur, ac un o’r lleoliadau profi mwyaf blaengar unrhyw le yn y byd.

Mae Tata Steel wedi llofnodi cytundeb cydweithredu hir dymor, gan ymroddi cyllid blynyddol er mwyn gweithredu’r Sefydliad, gyda’r Brifysgol yn darparu gwasanaethau ymchwil ac arloesi ar gyfer y cwmni, ac academyddion yn gweithio ar y cyd ag arbenigwyr Tata.

Hefyd mae Tata wedi rhoi ystod eang o offer ymchwil i’r Brifysgol, ac mae’n rhoi 45 o staff Ymchwil a Datblygu o fyd diwydiant i weithio ar y cyd ag 20 o staff ymchwil newydd gan y Brifysgol.

CANOLFAN ARLOESEDD DUR GENEDLAETHOL (NSIC)

CANOLFAN ARLOESEDD DUR GENEDLAETHOL (NSIC)

Gan adeiladu ar lwyddiant Sefydliad Dur a Metelau Prifysgol Abertawe a’r galluoedd diwydiannol yng ngweithfeydd dur Tata yn Port Talbot, bydd y prosiect Gwyddoniaeth Dur (partneriaeth rhwng Tata Steel a Phrifysgol Abertawe) yn creu canolfan ragoriaeth ranbarthol newydd, y Ganolfan Arloesedd Dur Genedlaethol (NSIC), yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Gan gynnwys ystod o ymchwil o’r radd flaenaf, cyfleusterau efelychu a phrofi, bydd yr NSIC yn darparu cyfleuster â mynediad agored ar gyfer y gadwyn cyflenwi dur a metal er mwyn hwyluso cyfnewid gwybodaeth di-dor rhwng byd diwydiant a’r byd academaidd a mynd i’r afael â’r heriau o ran cynnal y gallu sylfaenol i greu dur yn y rhanbarth.

PROTOTYPIO ALLOY RAPID PARTNERIAETH PROSPERITY EPSRC

PARTNERIAETH FFYNIANT DUR

Mae Tata Steel ynghŷd â Phrifysgol Abertawe a Grŵp Gweithgynhyrchu Warwick, wedi ymuno â'r Bartneriaeth Ffyniant Prototeipio Cyflym Alloy, a ariennir gan yr EPSRC.

Yn fyd-eang, mae datblygu aloion a haenau dur newydd yn broses araf ac ailadroddol iawn, sy'n cynnwys risgiau busnes sylweddol a threialon drud, felly gellir nodi ffyniant partneriaeth fel yr allwedd i gyflymu'r cylch arloesi ar gyfer y diwydiant dur.

Gan ddefnyddio dull trwybwn uchel tuag at dreialon, lle mae nifer sylweddol o samplau ar raddfa fach yn cael eu cynhyrchu, eu dadansoddi a'u profi, mae'r bartneriaeth yn anelu at uwchraddio, masnacheiddio a gweithredu aloion a chynhyrchion dur newydd yn gyflymach (hyd at 100 gwaith yn gyflymach).