Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
 • 20 Hydref 2020
  Grantiau gwerth £2000 ar gyfer Darparwyr Interniaeth

  Ym Mhrifysgol Abertawe rydyn ni’n ymrwymedig i helpu’ch sefydliad i lwyddo yn yr hinsawdd economaidd fyd-eang bresennol. Rydyn ni eisiau eich cefnogi chi i ddod o hyd i’r dalent orau a chynnig porth i’n carfan o fwy na 20,000 o fyfyrwyr a graddedigion.

 • 11 Medi 2020
  Gweithgarwch Ymchwil ac Arloesedd yn cyflymu o ganlyniad i’r Pandemig Byd-eang

  Mae eleni wedi cyflwyno nifer o newidiadau a heriau i bob un ohonom ni ar ffurf BREXIT a dyddiad cau’r cyfnod pontio sy’n gyflym yn nesáu, heriau recriwtio myfyrwyr ar gyfer y sector cyfan a phandemig byd-eang i enwi rhai yn unig. Yma, bydd Ceri Jones, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi? (REIS) Prifysgol Abertawe yn trafod yr hyn y mae Prifysgol Abertawe wedi’i wneud yn sgil yr heriau hyn a sut gallant barhau i gefnogi busnesau yn ystod y misoedd i ddod.

 • 8 Medi 2020
  A allai interniaeth rithwir wella eich sefydliad?

  Ydych chi’n gyflogwr? Oes gennych brosiect amser llawn neu ran-amser a allai gael ei reoli'n rhithwir? Os oes, gallai Prifysgol Abertawe eich helpu.

  Mae Prifysgol Abertawe'n darparu mynediad at gronfa o dros 20,000 o fyfyrwyr a graddedigion dawnus iawn i lenwi swyddi rhan-amser, rolau i raddedigion a lleoliadau profiad gwaith.

  Gan ystyried yr amgylchiadau presennol, rydym wedi dechrau datblygu interniaethau rhithwir yn ddiweddar.

 • 7 Awst 2020
  Mae Llywodraeth Cymru yn gostwng costau Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth ar gyfer prosiectau sydd â BBaChau yng Nghymru.

  Mae Llywodraeth Cymru yn gostwng costau Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth ar gyfer prosiectau sydd â BBaChau yng Nghymru.

 • 11 Mai 2020
  ASTUTE 2020 - Dathlu 10 mlynedd o weithio ar y cyd â’r diwydiant gweithgynhyrchu

  Y mis yma, mae partneriaeth ASTUTE yn dathlu carreg filltir bwysig dros ben: roedd Mai 1af yn nodi 10 mlynedd o weithredu llwyddiannus, ymgysylltu â mwy na 500 o gwmnïau, a chefnogi dros 370 o fusnesau ledled Cymru er mwyn rhoi sylw i heriau gweithgynhyrchu.

 • 3 Chwefror 2020
  Beth yw ASTUTE 2020 a sut gall helpu gweithgynhyrchwyr Cymru?

  Mae Technolegau Gweithgynhyrchu i’r Dyfodol yn flaenoriaeth os yw’r sector gweithgynhyrchu i fod yn gystadleuol, ac mae hwn yn gyfnod hollbwysig ar gyfer canfod cyfleoedd a gwneud yn fawr ohonynt. Gyda hyn mewn golwg ASTUTE 2020, mae partneriaeth rhwng sawl prifysgol dan arweiniad Prifysgol Abertawe, yn gallu helpu gweithgynhyrchwyr yng Nghymru i roi hwb i’w harloesedd, eu gwaith ymchwil a’u llwyddiant.

 • 26 Tachwedd 2019
  Sut gall SPECIFIC helpu busnesau i arbed arian ac achub yr amgylchedd

  Un o'r heriau mwyaf sy'n wynebu busnesau heddiw yw dod o hyd i ffyrdd o weithio'n fwy cynaliadwy yn unol â phryderon byd-eang. Mae Prifysgol Abertawe ar flaen y gad ym maes datblygu technolegau cynaliadwy sy'n gallu helpu’ch busnes i gael mantais dros y gystadleuaeth, gan arbed arian ac achub yr amgylchedd.

 • 23 Hydref 2019
  Beth yw'r Economi Gylchol a beth mae'n ei olygu i'ch sefydliad?

  Wrth i’r byd symud tuag at ymagwedd fwy cynaliadwy i reoli adnoddau, cyfeirir yn aml at yr ‘economi gylchol’. Ond mae’r cysyniad yn meddwl pethau gwahanol i lawer o bobl felly yma Dr Gavin Bunting, Dirprwy Gyfarwyddwr Arloesi ac Ymgysylltu yn y Coleg Peirianneg, archwilio beth yw’r Economi Gylchol, beth yw rôl Prifysgol Abertawe wrth ddatblygu’r cysyniad yng Nghymru a sut gallwch roi egwyddorion yr Economi Gylchol ar waith yn eich sefydliad.

 • 15 Hydref 2019
  Prifysgol Abertawe i weithio gyda Sefydliad Gwyddoniaeth a Thechnoleg Ffrainc ym maes Technoleg Ewropeaidd ar gyfer Good pledge

  Yn ddiweddar, cyhoeddodd y Ganolfan Ymchwil i’r Economi Ddigidol ym Mhrifysgol Abertawe y Bartneriaeth hollbwysig gyda phartner ar draws y Sianel â Sefydliad Ymchwil Cyfrifiadureg ac Awtomeiddio Ffrainc (Inria), yn Grenoble, i hyrwyddo rhagoriaeth gwyddoniaeth ac arloesedd mewn technolegau sy’n canolbwyntio ar bobl.

 • 8 Hydref 2019
  Arweinyddiaeth ION - I ble’r aeth yr holl flynyddoedd?

  I ddathlu 10 mlynedd o ddatblygu arweinwyr eithriadol, dyma Ceri D. Jones, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi (REIS) yn rhannu ei feddyliau am y rhaglen y bu ef yn cynorthwyo i’w throsglwyddo i Gymru o Ogledd Orllewin Lloegr.

 • 17 Medi 2019
  Prifysgol Abertawe'n cydweithio â GE Healthcare i nodweddu a datblygu therapïau gwrth-ganser

  Mae pedair blynedd o gydweithio rhwng Prifysgol Abertawe a GE Healthcare wedi cynyddu triniaeth canser yr ofari drwy ganiatáu ar gyfer dadansoddi cyffuriau yn fanwl er mwyn targedu'r clefyd. Dechreuodd y cydweithio â GE Healthcare yn 2015, gan ddarparu offer dadansoddi uwch o'r enw BiacoreTM T200, sy'n mesur y rhyngweithiadau rhwymo rhwng moleciwlau, gan ganiatáu i ymchwilwyr ym Mhrifysgol Abertawe ddadansoddi ADC yn gyflym ac yn fanwl.

 • 15 Medi 2019
  Yn Rhoi Llwyfan i Wyddoniaeth yn y Gymuned

  Mae Prifysgol Abertawe yn arloesi dull newydd o greu cysylltiad â’r gymuned ar gyfer y Brifysgol a busnesau lleol drwy wyddoniaeth. Mae Oriel Science, canolfan wyddoniaeth gyntaf y DU sy’n cael ei rhedeg gan brifysgol, ac sy’n cael ei harwain gan ymchwil, wedi cael ei dylunio fel lleoliad y gall ymchwilwyr a’r gymuned gyfuno, a ble gall drigolion gael mynediad agos at yr ymchwil.

 • 5 Medi 2019
  Arloesi dur yn Abertawe'n rhoi hwb i ddiwydiant

  Ers bron can mlynedd, mae Prifysgol Abertawe'n defnyddio'i harbenigedd academaidd yn y diwydiannau metel. Dyma gyfnod newydd ar gyfer dur ac mae'n hymchwil a'n mewnbwn yn bwysicach nag erioed. Rydym yn gweithio law yn llaw â sefydliadau allweddol gan gynnwys Tata Steel, i fynd i'r afael â heriau diwydiant heddiw a darganfod cyfleoedd newydd.

 • 24 Gorffennaf 2019
  Deg awgrym ar gyfer digwyddiadau eco-gyfeillgar

  Mae Prifysgol Abertawe yn falch o fod yn 9 fed safle ‘Cynghrair Prifysgolion Gwyrdd’ ac rydym yn talu sylw agos i’n hallbynnau o ran hwyluso digwyddiadau. O leihau swm y papur yr ydym yn ei ddefnyddio, i arlwyo ystyriol ac annog teithio cynaliadwy, mae nifer o bethau y gallwn ni eu gwneud er mwyn sicrhau bod ein digwyddiadau’n cael eu cynnal mewn ffordd wyrddach. 

 • 16 Gorffennaf 2019
  Cynllun Newydd ym Mhrifysgol Abertawe yn ysbrydoli busnesau Cymru i arloesi

  Mae Ysgol Reolaeth Prifysgol Cymru yn cyflwyno prosiect ledled Cymru i gefnogi busnesau yn ystod y broses datblygu cynnyrch. Mae rhaglen ‘Developing Innovation Performance of Firms and Supply Chain Clusters’ (DIPFSCC) yn helpu busnesau o bob maint i ddatblygu cynnyrch neu wasanaethau newydd a gall hefyd gyflwyno busnesau i gronfeydd sy’n gallu cefnogi’r broses o ddatblygu eu cynnyrch neu eu gwasanaethau newydd, gan gynnwys profi, ymchwil ddiwydiannol a masnacheiddio.

 • 16 Gorffennaf 2019
  Prosiect technoleg gofal iechyd eisiau gweithio gyda busnesau i hybu syniadau ar

  Mae Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe ymhlith y 3 Ysgol Feddygol orau yn y DU ac mae'n ymrwymedig i sicrhau y defnyddir ymchwil, arloesedd ac arbenigedd yr Ysgol i atal salwch, datblygu triniaethau gwell a bod ar flaen technolegau newydd a ellir eu defnyddio i wella gofal y GIG. Mae Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe yn arwain prosiect technoleg a fydd yn helpu cyflymu arloesedd iechyd yng Nghymru ac anogir busnesau i fod yn rhan ohono.

 • 9 Gorffennaf 2019
  Annog y genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid

  Ym Mhrifysgol Abertawe rydym yn annog ein holl fyfyrwyr i weithredu ar eu dawn entrepreneuraidd i gyfoethogi eu profiad personol tra eu bod gyda ni ac i gynyddu eu cyfleoedd cyflogaeth pan fyddant yn graddio. Yn ddiweddar, bu i grŵp o fyfyrwyr gymryd rhan mewn Hacathon mewn cydweithrediad â Chlwb Pêl-droed Dinas Abertawe, gyda’r nod o ganfod arloesiad technolegol a all hybu refeniw newydd neu uwch.

 • 18 Mehefin 2019
  Adeiladu ar ein cryfderau ar gyfer y dyfodol

  Mae Ceri Jones, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi (REIS) Prifysgol Abertawe, yn siarad am gynlluniau'r Brifysgol yn sgil BREXIT, am y Brifysgol yn cyrraedd cerrig milltir newydd, ac yn dangos ymrwymiad y Brifysgol i'n partneriaid a'n rhanddeiliaid.

 • 27 Mai 2019
  LINC Prifysgol Abertawe: blwyddyn yn ddiweddarach

  Er mwyn hwyluso twf sefydliadol yn ne-orllewin Cymru a’r tu hwnt, lansiwyd rhwydwaith ymgysylltu newydd yn 2018: LINC. A hithau’n gyfrifol am drefnu cyfres amrywiol o ddigwyddiadau rhwydweithio addysgiadol a dosbarthu deunyddiau cyfathrebu, mae’r fenter hon eisoes wedi creu cryn gyfleoedd i gydweithio ac mae’n mynd o nerth i nerth. Yma mae James Pack, yn achub ar y cyfle i fyfyrio ar LINC blwyddyn yn ddiweddarach.