• 26 Tachwedd 2019
  Sut gall SPECIFIC helpu busnesau i arbed arian ac achub yr amgylchedd

  Un o'r heriau mwyaf sy'n wynebu busnesau heddiw yw dod o hyd i ffyrdd o weithio'n fwy cynaliadwy yn unol â phryderon byd-eang. Mae Prifysgol Abertawe ar flaen y gad ym maes datblygu technolegau cynaliadwy sy'n gallu helpu’ch busnes i gael mantais dros y gystadleuaeth, gan arbed arian ac achub yr amgylchedd.

 • 23 Hydref 2019
  Beth yw'r Economi Gylchol a beth mae'n ei olygu i'ch sefydliad?

  Wrth i’r byd symud tuag at ymagwedd fwy cynaliadwy i reoli adnoddau, cyfeirir yn aml at yr ‘economi gylchol’. Ond mae’r cysyniad yn meddwl pethau gwahanol i lawer o bobl felly yma Dr Gavin Bunting, Dirprwy Gyfarwyddwr Arloesi ac Ymgysylltu yn y Coleg Peirianneg, archwilio beth yw’r Economi Gylchol, beth yw rôl Prifysgol Abertawe wrth ddatblygu’r cysyniad yng Nghymru a sut gallwch roi egwyddorion yr Economi Gylchol ar waith yn eich sefydliad.

 • 15 Hydref 2019
  Prifysgol Abertawe i weithio gyda Sefydliad Gwyddoniaeth a Thechnoleg Ffrainc ym maes Technoleg Ewropeaidd ar gyfer Good pledge

  Yn ddiweddar, cyhoeddodd y Ganolfan Ymchwil i’r Economi Ddigidol ym Mhrifysgol Abertawe y Bartneriaeth hollbwysig gyda phartner ar draws y Sianel â Sefydliad Ymchwil Cyfrifiadureg ac Awtomeiddio Ffrainc (Inria), yn Grenoble, i hyrwyddo rhagoriaeth gwyddoniaeth ac arloesedd mewn technolegau sy’n canolbwyntio ar bobl.

 • 8 Hydref 2019
  Arweinyddiaeth ION - I ble’r aeth yr holl flynyddoedd?

  I ddathlu 10 mlynedd o ddatblygu arweinwyr eithriadol, dyma Ceri D. Jones, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi (REIS) yn rhannu ei feddyliau am y rhaglen y bu ef yn cynorthwyo i’w throsglwyddo i Gymru o Ogledd Orllewin Lloegr.

 • 17 Medi 2019
  Prifysgol Abertawe'n cydweithio â GE Healthcare i nodweddu a datblygu therapïau gwrth-ganser

  Mae pedair blynedd o gydweithio rhwng Prifysgol Abertawe a GE Healthcare wedi cynyddu triniaeth canser yr ofari drwy ganiatáu ar gyfer dadansoddi cyffuriau yn fanwl er mwyn targedu'r clefyd. Dechreuodd y cydweithio â GE Healthcare yn 2015, gan ddarparu offer dadansoddi uwch o'r enw BiacoreTM T200, sy'n mesur y rhyngweithiadau rhwymo rhwng moleciwlau, gan ganiatáu i ymchwilwyr ym Mhrifysgol Abertawe ddadansoddi ADC yn gyflym ac yn fanwl.

 • 15 Medi 2019
  Yn Rhoi Llwyfan i Wyddoniaeth yn y Gymuned

  Mae Prifysgol Abertawe yn arloesi dull newydd o greu cysylltiad â’r gymuned ar gyfer y Brifysgol a busnesau lleol drwy wyddoniaeth. Mae Oriel Science, canolfan wyddoniaeth gyntaf y DU sy’n cael ei rhedeg gan brifysgol, ac sy’n cael ei harwain gan ymchwil, wedi cael ei dylunio fel lleoliad y gall ymchwilwyr a’r gymuned gyfuno, a ble gall drigolion gael mynediad agos at yr ymchwil.

 • 5 Medi 2019
  Arloesi dur yn Abertawe'n rhoi hwb i ddiwydiant

  Ers bron can mlynedd, mae Prifysgol Abertawe'n defnyddio'i harbenigedd academaidd yn y diwydiannau metel. Dyma gyfnod newydd ar gyfer dur ac mae'n hymchwil a'n mewnbwn yn bwysicach nag erioed. Rydym yn gweithio law yn llaw â sefydliadau allweddol gan gynnwys Tata Steel, i fynd i'r afael â heriau diwydiant heddiw a darganfod cyfleoedd newydd.

 • 24 Gorffennaf 2019
  Deg awgrym ar gyfer digwyddiadau eco-gyfeillgar

  Mae Prifysgol Abertawe yn falch o fod yn 9 fed safle ‘Cynghrair Prifysgolion Gwyrdd’ ac rydym yn talu sylw agos i’n hallbynnau o ran hwyluso digwyddiadau. O leihau swm y papur yr ydym yn ei ddefnyddio, i arlwyo ystyriol ac annog teithio cynaliadwy, mae nifer o bethau y gallwn ni eu gwneud er mwyn sicrhau bod ein diwyddiadau’n cael eu cynnal mewn ffordd wyrddach. 

 • 16 Gorffennaf 2019
  Cynllun Newydd ym Mhrifysgol Abertawe yn ysbrydoli busnesau Cymru i arloesi

  Mae Ysgol Reolaeth Prifysgol Cymru yn cyflwyno prosiect ledled Cymru i gefnogi busnesau yn ystod y broses datblygu cynnyrch. Mae rhaglen ‘Developing Innovation Performance of Firms and Supply Chain Clusters’ (DIPFSCC) yn helpu busnesau o bob maint i ddatblygu cynnyrch neu wasanaethau newydd a gall hefyd gyflwyno busnesau i gronfeydd sy’n gallu cefnogi’r broses o ddatblygu eu cynnyrch neu eu gwasanaethau newydd, gan gynnwys profi, ymchwil ddiwydiannol a masnacheiddio.

 • 16 Gorffennaf 2019
  Prosiect technoleg gofal iechyd eisiau gweithio gyda busnesau i hybu syniadau ar

  Mae Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe ymhlith y 3 Ysgol Feddygol orau yn y DU ac mae'n ymrwymedig i sicrhau y defnyddir ymchwil, arloesedd ac arbenigedd yr Ysgol i atal salwch, datblygu triniaethau gwell a bod ar flaen technolegau newydd a ellir eu defnyddio i wella gofal y GIG. Mae Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe yn arwain prosiect technoleg a fydd yn helpu cyflymu arloesedd iechyd yng Nghymru ac anogir busnesau i fod yn rhan ohono.