Pennod 3: 'Can intervention prevent suicide in young people?'

Rhybudd: Mae'r bennod hon o'r podlediad yn cynnwys trafodaethau am hunanladdiad, a allai fod yn boenus i rai unigolion.Rydym yn annog disgresiwn a hunanofal i wrandawyr.Os ydych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod yn cael meddyliau am hunanladdiad neu broblemau iechyd meddwl, mynnwch gyngor ar unwaith.

Yn y bennod hon

Un o'r mythau mwyaf am hunanladdiad yw ei fod yn anochel, ond mae’n sicr yn bosibl atal hunanladdiad. Dros y deng mlynedd diwethaf, mae'r gyfradd hunanladdiad ymhlith plant a phobl ifanc wedi bod yn cynyddu ac mae ymchwil yn awgrymu y gall pob marwolaeth drwy hunanladdiad effeithio ar bron  135 o fywydau. Yn y bennod podlediad hon, mae'r Athro Gwyddor Data Iechyd, Ann John, yn archwilio hunanladdiad a sut i atal hunan-niweidio.

Mae ymchwil yr Athro John yn edrych ar gysylltu data dienw ar draws sectorau: o bresenoldeb ac absenoldebau ysgol, llwyddiant mewn arholiadau ac apwyntiadau meddygol gyda meddyg teulu neu mewn ysbytai, i'r cyfryngau cymdeithasol, Google Analytics a straeon yn y cyfryngau. Er na chaiff y data hwn byth ei gysylltu ag unigolyn a enwir, gall patrymau ymddygiad nifer o unigolion greu llun o sut gellir cynllunio ymyriadau, rhoi protocolau ar waith a datblygu polisïau i helpu i hysbysu a hyfforddi gweithwyr proffesiynol sy'n ymwneud â phobl sy'n niweidio eu hunain neu sydd â risg o hunanladdiad.

Am ein harbenigwr

Mae cadair gan yr Athro Ann John bersonol mewn Iechyd Cyhoeddus a Seiciatreg. Mae'n epidemiolegydd clinigol â chefndir mewn iechyd cyhoeddus ac ymarfer cyffredinol. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar atal hunanladdiad a hunan-niwed ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc. Hi yw Prif Ymchwilydd a Chyd-gyfarwyddwr DATAMIND, Hyb Data Iechyd Meddwl HDRUK a ariennir gan y Cyngor Ymchwil Meddygol. 

Mae'r Athro John yn arwain rhaglen ymchwil sy'n canolbwyntio ar wyddor data iechyd meddwl, gan gynnwys y Platfform Data Iechyd Meddwl Glasoed a ariennir gan MQ, Cronfa Ddata Gwybodaeth Hunanladdiad Cymru, y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl a Chanolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc. 

Gwrandewch ar eich hoff blatfform

Mae sawl ffordd y gallwch chi wrando ar, neu hyd yn oed gwylio, ein cyfres o bodlediadau. Cliciwch ar un o’r dolenni isod, a fydd yn mynd â chi i’ch hoff blatfform. Ewch i’n tudalen help gyda phodlediadau i gael rhagor o wybodaeth a sut i wrando.