Mae Prifysgol Abertawe yn falch o ddal Dyfarniad Rhagoriaeth Ymchwil AD y Comisiwn Ewropeaidd mewn cydnabyddiaeth o'n hymrwymiad i gefnogi Datblygiad Gyrfa Staff Ymchwil. Dyfarnwyd hyn i'r Brifysgol am y tro cyntaf yn 2010, a’i adnewyddu ym mis Ionawr 2013, mis Ionawr 2015, mis Ionawr 2017 a mis Mehefin 2019.

Fel rhan o'n hymrwymiad i staff ymchwil, mae'r Concordat i Gefnogi Datblygiad Gyrfa Staff Ymchwil ar waith gennym. Mae hyn yn cynnwys meddu ar bolisi a chynllun gweithredu sy'n amlinellu ein hymrwymiadau a'n gwelliannau.

EIN CYFLWYNIAD AM Y DYFARNIAD RHAGORIAETH AD DIWEDDARAF

Abertawe'n llwyddo i gadw Dyfarniad Rhagoriaeth mewn Ymchwil Adnoddau Dynol yn dilyn ein hadolygiad 10 mlynedd Dirprwy Is-Ganghellor, Ymchwil ac Arloesi, Yr Athro Helen Griffiths:

‘Yn dilyn ei adolygiad 10 mlynedd, mae'n bleser mawr gennyf gyhoeddi bod ein hymrwymiad hirdymor i ddatblygu ymchwilwyr gyrfa gynnar wedi'i gydnabod drwy gadw Dyfarniad Rhagoriaeth mewn Ymchwil Adnoddau Dynol y Comisiwn Ewropeaidd.

Llongyfarchiadau mawr i bawb a gyfrannodd at y llwyddiant hwn ac, yn benodol, diolch yn fawr i aelodau'r Gweithgor Staff Ymchwil sy'n parhau i oruchwylio'r broses o gyflenwi Cynllun Gweithredu Concordat ar gyfer Staff Ymchwil.

Mae ein hymchwilwyr yn rhan hanfodol o ragoriaeth ein hymchwil. Wrth i ni edrych tua'r dyfodol, a thrwy ein hymrwymiadau a gyfathrebwyd drwy'r cynllun Concordat diweddaraf, rydym yn addo y byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar ein diwylliant ymchwil cefnogol a chynhwysol gan alluogi ein hymchwilwyr dawnus i ffynnu ymhellach.’

Fel rhan o'r broses asesu, cyflwynwyd y canlynol gennym:

 

RHAGORIAETH YMCHWIL AD – ADRODDIADAU BLAENOROL