Cyfleusterau Campws

Cyfleusterau llety

 • WiFi diderfyn am ddim
 • Parcio (yn ddibynnol ar lety)
 • Ceginau â chyfarpar llawn
 • Dewis o ystafelloeddx ymolchi a rennir neu ensuite
 • Golchdai

Darganfyddwch fwy am gyfleusterau llety 

Llyfrgelloedd a gwasanaethau gwybodaeth

 • WiFi ar draws y campws
 • Dros 1,800 o gyfrifiaduron ar gael at ddefnydd myfyrwyr
 • Llyfrgelloedd
 • Cymorth TG a’r Cyfryngau
 • Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Rhagor o wybodaeth am Wasanaethau Gwybodaeth a Systemau

Cyfleusterau Chwaraeon

Canolfan Chwaraeon Traeth a Dwr 360

Mae Canolfan Chwaraeon Traeth a Dŵr 360 yn gyfleuster aml-chwaraeon unigryw wedi’i lleoli yng nghanol Bae Abertawe, adnodd naturiol anhygoel sy’n addas ar gyfer gweithgareddau ar y tir ac yn y dŵr. Agorodd y Ganolfan ym mis Medi 2012 trwy bartneriaeth rhwng Prifysgol Abertawe a Bay Leisure ac mae’n cynnig cyfleoedd i unigolion a grwpiau o bob oed, gallu a chefndir gymryd rhan mewn ystod o chwaraeon a gweithgareddau.

Canolfan 360 yw'r unig ganolfan chwaraeon traeth a dŵr wedi ei weithredu gan Brifysgol yn y DU a'r cyfleuster aml chwaraeon gyntaf o'i fath yn y wlad!

Os ydych am roi cynnig ar weithgaredd am y tro cyntaf, neu os ydych yn edrych i wella eich sgiliau a’ch galluoedd neu os ydych eisoes yn athletwr gwbl gymwys, mae gan 360 rhywbeth i chi.

Pwll Cenedlaethol Cymru

Mae Pwll Nofio Cenedlaethol Cymru Abertawe yn 50m o hyd ac mae'n cael lle blaenllaw yn y Pentref Chwaraeon, gan fod yn berffaith ar gyfer nofio i ymlacio neu am rywbeth ychydig yn fwy cystadleuol. Cafodd ei adeiladu i safonau corff llywodraethol nofio'r byd (FINA), mae hefyd yn gartref i un o Ganolfannau Nofio Perfformiad Uchel Prydain ac mae ganddo enw rhagorol ar gyfer hyfforddi nofio i bobl anabl.

Gall defnyddwyr gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau ffitrwydd gyda dosbarthiadau, gwersi a nofio am ddim ar gael ar adegau cyfleus drwy gydol y flwyddyn.

Mae'r uned nofio yn Abertawe am ddarparu llwybr i ragoriaeth, a darparu cefnogaeth o'r radd flaenaf i athletwyr talentog, a hynny drwy gyfleoedd hyfforddiant o ansawdd uchel a gwasanaethau cymorth. Nofio Cymru yw'r Corff Llywodraethu Cenedlaethol ar gyfer nofio yng Nghymru ac mae wedi ymrwymo i gynyddu ansawdd cyfranogiad ac ansawdd perfformiad ledled y wlad.

Caeau Chwarae

Manylion i'w cadarnhau

Pentref Chwaraeon

Mae ein Pentref Chwaraeon yn darparu'r cyfleusterau a'r strwythur sydd eu hangen i gefnogi anghenion yr holl fyfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe.

Wedi'i leoli oddeutu 5 munud ar droed o'r prif gampws, mae gan y safle 30 erw amrywiaeth eang o gyfleusterau, wedi'u datblygu i safonau NGB gan alluogi ymarfer a chystadlu ar y lefelau uchaf.

Mae’r cyfleusterau’n cynnwys:

Neuadd Chwaraeon Dan Do yn cynnwys

    
 • Cyrtiau Badminton
 •   
 • Cyrtiau pêl-fasged
 •   
 • Cyrtiau pêl foli
 •   
 • Cyrtiau pêl-rwyd
 •   
 • Piste cleddyfaeth
 •   
 • Wal ddringo
 •   
 • Rhwydi criced

Campfa pafiliwn wedi'i chyfarparu i gefnogi'r celfyddydau ymladd

3 chwrt sboncen

Nifer o gaeau chwarae awyr agored

Swît ymarfer corff â 48 gorsaf gardiofasgwlaidd,

39 gorsaf pwysau sefydlog a phwysau rhydd

Trac athletau wyth lôn awyr agored a chyfleusterau athletau

Stiwdio amlbwrpas

Canolfan hyfforddi dan do yn cynnwys trac 60m syth, cyfleusterau naid   uchel, naid hir a thaflu

Ystafell Easyline

2 gae pob tywydd dyfrsail

Ystafell Sbin

6 cwrt tenis

 

Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr

 • Swyddfa Cymorth a Chyngor Ariannol (MASO)
 • Swyddfa Anableddau

Darllen mwy: Adran Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr

Iechyd

Celfyddydau a Diwylliant

Canolfan y Celfyddydau Taliesin - sinema ddigidol, oriel a gofod perfformio byw

Canolfan Eifftaidd

Cyfleusterau crefyddol

 • Caplaniaeth
 • Mosg
 • Y Gymuned Iddewig

Darllen mwy: Darpariaeth Ffydd

Bwyd a diod

Café Blas - mae Blas yn cynnig amrywiaeth o ddiodydd oer a phoeth, brechdanau arbenigedd a'r opsiwn o gludfwyd

Costa Coffee

Starbucks

Ffreutur Venue - yn cynnig amrywiaeth o brydau bwyd oer a phoeth, saladau, brechdanau, pasta ag opsiynau llysfwytäol ar gyfer pryd o fwyd mwy traddodiadol.

Bar JC's - mae bar Undeb y Myfyrwyr yn cynnig amrywiaeth o ddiodydd alcoholaidd a di-alcohol, diodydd poeth a bwyd bar. Gallwch hefyd ddilyn holl chwaraeon y dydd ar y sgrin fawr.

Bar Taliesin - yn cynnig amrywiaeth eang o fyrbrydau, saladau a diodydd.

Siopau

Archfarchnad MyCostcutter

Swyddfa'r Post

Siop Deithio

Siop Lyfrau

Siop Ddillad Fulton

Bancio

Banc Lloyds TSB

Peiriannau arian parod wedi eu lleoli ar draws y campws

Cyfleusterau eraill

Datblygiadau Campws

Mae’r brifysgol wrthi ar hyn o bryd yn adeiladu campws mawr, newydd – Campws y Bae – sy’n ddatblygiad 65 erw wrth ddod i mewn i Abertawe o’r dwyrain, yn union ger y traeth!

Mae’r datblygiad hwn yn mynd law yn llaw â chynlluniau i drawsnewid Campws presennol Parc Singleton, gan wella’n sylweddol brofiadau myfyrwyr ar draws y ddau safle.

Mae adeiladu Campws y Bae wedi cychwyn a bydd wedi’i gwblhau erbyn Medi 2015. Am ragor o wybodaeth am Raglen Ddatblygu’r Campws, ewch i’n safle micro un pwrpas.