Cyrsiau Is-raddedig yn dod yn fuan!

Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

Ydych chi'n chwilio am gwrs nad ydym yn ei gynnig ar hyn o bryd?

Tybio oeddem yr hoffech chi weld y rhaglenni gradd rydym yn eu datblygu wrth i ni yn barhaus geisio cynnig cyrsiau sy'n gweddu anghenion ein myfyrwyr a chyflogwyr ein graddedigion.

Er nad oes modd i chi ymgeisio am le ar y rhaglenni hyn hyd yma os oes gennych ddiddordeb mewn astudio ar un o'r rhaglenni gradd sy'n cael eu datblygu cwblhewch y ffurflen ar gyfer y rhaglen honno a'i hanfon atom yna byddwn yn rhoi manylion pellach i chi amdani (modiwlau, ffioedd ayyb) a phryd y bydd modd i chi wneud cais.

Sylwer efallai y bydd teitl y rhaglenni yn newid yn ystod y broses ddatblygu neu efallai na fyddant yn cael eu datblygu o gwbl.

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, FdSc

Disgrifiad

Mae'r radd sylfaen hon yn cynnwys dysgu academaidd ochr yn ochr â dysgu yn seiliedig ar waith. Mae'n addas ar gyfer myfyrwyr sy'n gweithio neu sydd â diddordeb mewn rolau yn y sector iechyd a gofal cymdeithas yng Nghymru a'r tu hwnt. Mae'n agored i bobl sydd eisoes yn gweithio mewn rolau o'r fath, ond darperir lleoliadau gwaith i'r rhai nad ydynt yn gweithio yn y sector er mwyn sicrhau bod modd cwblhau'r holl fodiwlau.

Gellir astudio'r cwrs dros ddwy flynedd ar sail amser llawn neu dros dair blynedd ar sail ran-amser.

Caiff ei addysgu yng Ngholeg Sir Benfro gan ddarlithwyr iechyd a gofal cymdeithasol profiadol, a bydd yn adlewyrchu Blynyddoedd 1 a 2 gradd BSc (Anrhydedd) mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol Prifysgol Abertawe.

Caiff graddedigion y cwrs hwn gyfle i wneud cais am Flwyddyn 3 y radd Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar Gampws Parc Singleton Prifysgol Abertawe er mwyn ceisio cyflawni BSc (Anrhydedd) mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Pynciau sy'n Debygol o Gael eu Trafod

• hybu Iechyd
• cymdeithaseg
• polisi cymdeithasol
• seicoleg
• moeseg
• cydraddoldeb ac amrywiaeth
• y gyfraith
• anatomi a ffisioleg

Dyddiad Cychwyn Bwriededig
Mis Medi 2018

Cwblhewch y ffurflen isod fel y gallwn yrru mwy o wybodaeth atoch am y rhaglen radd hon pan ddaw ar gael e.e. modiwlau, ffioedd, dyddiad dechrau ayyb.

Diogelu Data

Drwy anfon eich ymholiad rydych yn caniat'u i'ch data gael ei gadw gan Brifysgol Abertawe. Defnyddir eich data er dibenion delio â'ch ymholiad ac anfon y wybodaeth berthnasol atoch am Brifysgol Abertawe. Ni fydd Prifysgol Abertawe'n trosglwyddo'ch manylion i unrhyw drydydd parti. Os dymunwch dynnu'ch enw oddi ar gronfa ddata Prifysgol Abertawe, cysylltwch â'r Swyddfa Dderbyniadau, Prifysgol Abertawe, SA2 8PP neu e-bostiwch study@swansea.ac.uk

Blwyddyn Sylfaen y Dyniaethau, BA

Disgrifiad

Bydd Blwyddyn Sylfaen y Dyniaethau yn cynnig cyflwyniad cyffrous i addysg uwch ac i baratoi ar gyfer amrywiaeth o raddau israddedig yng Ngholeg y Celfyddydau a’r Dyniaethau a mynediad uniongyrchol atynt. Prif ffocws Blwyddyn Sylfaen y Dyniaethau fydd eich cefnogi i ddysgu'r wybodaeth hanfodol a'r sgiliau allweddol, gan gynnwys y wybodaeth bwnc eang sy'n ofynnol i ffynnu ac i lwyddo yn y Celfyddydau a'r Dyniaethau yn y brifysgol.

Gellir astudio'r flwyddyn sylfaen ar sail amser llawn neu ran-amser gan ddibynnu ar eich anghenion, ac mae'n briodol i'r holl fyfyrwyr sydd am astudio gradd israddedig yn y Celfyddydau a'r Dyniaethau. Bydd y flwyddyn sylfaen hon yn ddelfrydol i'r rhai y mae angen ychydig mwy o gefnogaeth arnynt ar ôl addysg bellach cyn astudio gradd israddedig, neu i'r rhai sy'n dychwelyd i addysg ar ôl bwlch.

Pynciau sy'n Debygol o Gael eu Trafod
 • Ysgrifennu Academaidd a Sgiliau Astudio
 • Bod yn Ddynol mewn Byd Byd-eang
 • Modiwl penodol i’r pwnc e.e. Hanes, Saesneg, Astudiaethau Americanaidd
 • Ymchwil ac Ymholi
 • Sgiliau Cyflwyno a Chyfathrebu
 • Datblygiad Personol a Phroffesiynol
 • Prosiect Terfynol (mewn maes pwnc o'ch dewis)
Dyddiad Cychwyn Bwriededig
Medi 2018

Cwblhewch y ffurflen isod fel y gallwn yrru mwy o wybodaeth atoch am y rhaglen radd hon pan ddaw ar gael e.e. modiwlau, ffioedd, dyddiad dechrau ayyb.

Diogelu Data

Drwy anfon eich ymholiad rydych yn caniat'u i'ch data gael ei gadw gan Brifysgol Abertawe. Defnyddir eich data er dibenion delio â'ch ymholiad ac anfon y wybodaeth berthnasol atoch am Brifysgol Abertawe. Ni fydd Prifysgol Abertawe'n trosglwyddo'ch manylion i unrhyw drydydd parti. Os dymunwch dynnu'ch enw oddi ar gronfa ddata Prifysgol Abertawe, cysylltwch â'r Swyddfa Dderbyniadau, Prifysgol Abertawe, SA2 8PP neu e-bostiwch study@swansea.ac.uk

Astudiaethau Canoloesol, BA

Disgrifiad

Nod y rhaglen hon yw rhoi cyfle i fyfyrwyr astudio'r Canol Oesoedd (a ddiffinnir yn fras fel y cyfnod rhwng tua 500 a 1500) mewn modd dynamig a rhyngddisgyblaethol.  Bydd myfyrwyr ar y cwrs hwn yn dysgu am y Canol Oesoedd mewn modd sy'n cyfuno dulliau methodolegol a beirniadol gwahanol. Byddant yn gallu ymdrochi mewn astudiaeth ryngddisgyblaethol o'r oes hon, gan gynnwys themâu megis: y trawsnewidiad o hanes y cyfnod hynafol diweddar i'r Canol Oesoedd Cynnar; y Croesgadau; Ffurfio Lloegr Eingl-sacsonaidd; Tirweddau Canoloesol; Chaucer a'r Elfen Angenfilaidd mewn Llenyddiaeth Ganoloesol. Caiff myfyrwyr ddewis dilyn llwybrau sy'n paru cyrsiau craidd mewn Astudiaethau Canoloesol â modiwlau Hanes (Modern Cynnar a Modern), Hanes yr Henfyd, Gwareiddiad Clasurol, Llenyddiaeth Saesneg ac astudio iaith, Lladin yn bennaf.  Bydd y rhaglen yn paratoi myfyrwyr ar gyfer astudio ar lefel MA ym maes Astudiaethau Canoloesol (neu mewn meysydd mwy penodol, gan gynnwys hanes neu lenyddiaeth).

Pynciau sy'n Debygol o Gael eu Trafod

Ewrop Ganoloesol; y Croesgadau; Tirweddau Canoloesol; Meddygaeth yn y Canol Oesoedd; Llenyddiaeth Ganoloesol (Prydain a Chyfandir Ewrop); Lloegr yn Oes y Llychlynwyr a'r Eingl-sacsonaidd; Lloegr yn y cyfnod Normanaidd ac Angevin; Cymru yn y Canol Oesoedd a Hanes y Gororau; Agweddau ar y Canol Oesoedd; Chaucer, dadansoddiad testunol; beirniadaeth destunol; Astudio iaith (Lladin, Groeg ac amrywiaeth o ieithoedd modern gan gynnwys Ffrangeg ac Almaeneg).

Dyddiad Cychwyn Bwriededig
Medi 2019

Cwblhewch y ffurflen isod fel y gallwn yrru mwy o wybodaeth atoch am y rhaglen radd hon pan ddaw ar gael e.e. modiwlau, ffioedd, dyddiad dechrau ayyb.

Diogelu Data

Drwy anfon eich ymholiad rydych yn caniat'u i'ch data gael ei gadw gan Brifysgol Abertawe. Defnyddir eich data er dibenion delio â'ch ymholiad ac anfon y wybodaeth berthnasol atoch am Brifysgol Abertawe. Ni fydd Prifysgol Abertawe'n trosglwyddo'ch manylion i unrhyw drydydd parti. Os dymunwch dynnu'ch enw oddi ar gronfa ddata Prifysgol Abertawe, cysylltwch â'r Swyddfa Dderbyniadau, Prifysgol Abertawe, SA2 8PP neu e-bostiwch study@swansea.ac.uk

Ieithoedd Modern, BA

Disgrifiad

Mae'r rhaglen newydd hon yn cynnig cyfleoedd i astudio rhwng UN a THAIR iaith (o Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, Mandarin a Sbaeneg) ar dri 'llwybr' cydgysylltiol (Diwylliant, Addysgu neu Gyfieithu).

Mae pwyslais y rhaglen ar ddysgu a datblygu'r pedair sgil (siarad, ysgrifennu, darllen a gwrando) ym mhob modiwl, ym mhob iaith sy'n cael ei hastudio, ac ar bob lefel. Mae'r system ar sail llwybr wedi'i chynllunio i roi cyfle i chi arbenigo yn un o'r tri maes, gan eich paratoi ym mhob achos ar gyfer gyrfaoedd lle mae angen sgiliau iaith a dealltwriaeth fanwl o ddiwylliant estron, ei ddefodau a'i hanes. Byddwch yn astudio cyfuniad o fodiwlau iaith benodol a modiwlau llwybr, gan lunio portffolio sy'n cyfateb i'ch anghenion unigol, eich diddordebau deallusol a'ch amcanion o ran gyrfa.
Mae pob un o'r bum iaith ar gael o lefel dechreuwyr. Mae modd astudio Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg ar lefel ôl Safon Uwch hefyd (neu lefel gyfatebol).

Pynciau sy'n Debygol o Gael eu Trafod

Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, Mandarin, Iaith Sbaeneg; Gweithdai Cyfieithu; Pynciau Diwylliannol sy'n cyd-fynd ag Iaith Benodol (e.e. Paris; Berlin; Barcelona/Buenos Aires); Addysgu ar gyfer Ieithoedd Modern; Cyfieithu ar y Pryd; Blwyddyn Dramor.

Dyddiad Cychwyn Bwriededig
Medi 2019

Cwblhewch y ffurflen isod fel y gallwn yrru mwy o wybodaeth atoch am y rhaglen radd hon pan ddaw ar gael e.e. modiwlau, ffioedd, dyddiad dechrau ayyb.

Diogelu Data

Drwy anfon eich ymholiad rydych yn caniat'u i'ch data gael ei gadw gan Brifysgol Abertawe. Defnyddir eich data er dibenion delio â'ch ymholiad ac anfon y wybodaeth berthnasol atoch am Brifysgol Abertawe. Ni fydd Prifysgol Abertawe'n trosglwyddo'ch manylion i unrhyw drydydd parti. Os dymunwch dynnu'ch enw oddi ar gronfa ddata Prifysgol Abertawe, cysylltwch â'r Swyddfa Dderbyniadau, Prifysgol Abertawe, SA2 8PP neu e-bostiwch study@swansea.ac.uk

Fferylliaeth, MPharm

Disgrifiad

Mae gan fferyllwyr gymysgedd unigryw o wybodaeth wyddonol a phroffesiynol sy'n golygu mai nhw yw'r arbenigwyr mewn meddyginiaethau ym maes gofal iechyd. Fferylliaeth yw'r trydydd proffesiwn mwyaf ym maes gofal iechyd ac maen nhw'n gweithio mewn amrywiaeth eang o rolau mewn fferylliaeth gofal cymunedol a sylfaenol, ysbytai a'r diwydiant fferyllol.

Bydd y radd MPharm newydd ym Mhrifysgol Abertawe yn eich galluogi i feithrin y sgiliau a'r wybodaeth y bydd eu hangen ar fferyllwyr yn y dyfodol. Bydd y radd yn cyfuno gwyddoniaeth ac ymarfer, ac yn rhoi pwyslais cryf ar ofal sy'n canolbwyntio ar y person.

Mae Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe'n gweithio i gael ei gradd MPharm newydd wedi'i hachredu gan y Cyngor Fferyllol Cyffredinol.

Pynciau sy'n Debygol o Gael eu Trafod
 • Datblygu a defnyddio meddyginiaethau
 • Y berthynas rhwng bioleg, cemeg, ffarmacoleg, a gwyddoniaeth fferyllol mewn ymarfer fferylliaeth
 • Diogelwch meddyginiaethau ac iechyd y cyhoedd
 • Gofal sy'n canolbwyntio ar y claf mewn lleoliadau gofal lluosog â phwyslais ar optimeiddio meddyginiaethau
 • Gofal yn y gymuned (drefol a gwledig) arweinyddiaeth 
 • Sgiliau ymchwil ar gyfer arloesi mewn fferylliaeth
Dyddiad Cychwyn Bwriededig
Hydref 2020

Cwblhewch y ffurflen isod fel y gallwn yrru mwy o wybodaeth atoch am y rhaglen radd hon pan ddaw ar gael e.e. modiwlau, ffioedd, dyddiad dechrau ayyb.

Diogelu Data

Drwy anfon eich ymholiad rydych yn caniat'u i'ch data gael ei gadw gan Brifysgol Abertawe. Defnyddir eich data er dibenion delio â'ch ymholiad ac anfon y wybodaeth berthnasol atoch am Brifysgol Abertawe. Ni fydd Prifysgol Abertawe'n trosglwyddo'ch manylion i unrhyw drydydd parti. Os dymunwch dynnu'ch enw oddi ar gronfa ddata Prifysgol Abertawe, cysylltwch â'r Swyddfa Dderbyniadau, Prifysgol Abertawe, SA2 8PP neu e-bostiwch study@swansea.ac.uk