PEIRIANNEG ARFORDIROL

COASTAL ENGINEERING

ASESIAD AMGYLCHEDDOL A DADANSODDIAD

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT AND ANALYSIS

ECOSYSTEMAU BENTHIG MOROL

ECOSYSTEMAU BENTHIG MOROL

ECOLEG DWR AGORED

ECOLEG DWR AGORED

ARDALOEDD YMCHWIL

 • Dynameg gwaddod a morffoleg, gan ganolbwyntio'n arbennig ar newid hinsawdd
 • Technegau arolygu arfordirol (UAVs ffotogrammetrig a Sganiwr Laser Daearol)
 • Peirianneg ecolegol i wella bioamrywiaeth arfordirol a gwydnwch
 • Arbenigedd arbenigol ar draws dau goleg, ESRI a Biowyddorau, i'r sector ynni morol ac arfordirol.

ARDALOEDD YMCHWIL

 • Llygredd dŵr
 • Iechyd a Rheolaeth Ecosystem
 • Ansawdd Dwr Arfordirol

ARDALOEDD YMCHWIL

 • Arolygon Arfordirol
 • Amgylcheddau Oddi ar y Glannau
 • Materion Cadwraeth

ARDALOEDD YMCHWIL

 • Monitro biocwstig
 • Effeithiau amgylcheddol dyfeisiau ynni adnewyddadwy morol ar famaliaid morol ac adar môr
 • Symud anifeiliaid, costau ynni i adar môr plymio
 • Effeithiau môrograffeg ar ymddygiad bwydo mamaliaid morol ac adar môr

Prosiectau Ymchwil a Datblygu

(Tan Awst 2019)

 
Prosiect
Partner Prosiect
Statws
Arwain SEACAMS
Tîm SEACAMS
1
Monitro Acwstig Glan yr Harbwr Porthcawl
Porthcawl Harbourside CIC
Cyflawn
Chiara Bertelli

Tîm ecoleg dwr agored

2
Datblygu meddalwedd dadansoddi data arolwg morol
Titan Environment Surveys
Cyflawn
Chris Lowe

Tîm asesu a dadansoddi amgylcheddol

3
Datblygu cynnyrch rhwystrau micro-swigen ar gyfer rheoli gwaddodion arfordirol a diogelu pysgod
Frog Environmental Ltd
Cyflawn
Ruth Callaway

Tîm ecoleg benthig morol

4
Dosbarthu ac adnabod pysgod o bwysigrwydd cadwraeth gan ddefnyddio hydro-acwsteg
Tidal Lagoon Power
Cyflawn
Chris Lowe

Tîm asesu a dadansoddi amgylcheddol

5
 
Peirianneg ecolegol i wella bioamrywiaeth a gwytnwch arfordirol
Tidal Lagoon Power
Cyflawn
John Griffin

Tîm asesu a dadansoddi amgylcheddol

6
Monitro morffodynameg rhynglanwol ym Mae Abertawe
Tidal Lagoon Power
Cyflawn
Iain Fairley

Tîm peirianneg arfordirol

7
Modelu cludiant gwaddod o amgylch Bae Abertawe a systemau banc tywod Sianel Bryste
Tidal Lagoon Power
Cyflawn
Jose Horillo-Caraballo

Tîm peirianneg arfordirol

8
Asesu dosbarthiad adar plymio mewn perthynas â chryfder cyfredol a dyfeisiau ynni adnewyddadwy
Marine Environmental Pembrokeshire
Cyflawn
Emily Shepard

Tîm ecoleg dwr agored

9
Defnyddio'r tanc tonnau arbrofol ar gyfer profi offer
WaveTricity
Cyflawn
Jose Horrillo-Caraballo
10
Adolygiad o ofynion data sylfaenol ar gyfer mamaliaid morol ar safle ynni llanw
Nova Innovations
Cyflawn
 
 
 
Hanna Nuuttila

Tîm ecoleg dwr agored

11
Datblygu cynhyrchion newydd o wastraff pysgod cregyn - Gwastraff cregyn fel cyflyryddion pridd neu gyfryngau hidlo
Quay Fresh and Frozen Foods Ltd
Cyflawn
Kam Tang
Chiara Bertelli
Anouska Mendzil

Tîm asesu a dadansoddi amgylcheddol

12
Datblygu cynhyrchion newydd o wastraff pysgod cregyn - cregyn gwastraff fel microbeads newydd
Quay Fresh and Frozen Foods Ltd
Cyflawn
Kam Tang
Chiara Bertelli
Anouska Mendzil

Tîm asesu a dadansoddi amgylcheddol

13
Gwerthuso'r defnydd o gamerâu acwstig statig, Cerbydau Awyr Di-griw a chamerâu tanddwr i asesu ymarferoldeb safle llanw Enlli i forfilod
Nova Innovations
Cyflawn
Hanna Nuuttila
Anouska Mendzil

Tîm ecoleg dwr agored

14
Amcangyfrifon o hinsawdd tonnau ar safle prawf ynni tonnau posib o amgylch Aberdaugleddau
Bombora; Marine Energy Wales
Cyflawn
Iain Fairley

Tîm peirianneg arfordirol

15
Creigresi artiffisial arnofiol a sefydlog fel gwelliannau bioamrywiaeth mewn dyfroedd arfordirol
Tidal Lagoon Power
Cyflawn
Ruth Callaway

Tîm ecoleg benthig morol

16
Gwella bioamrywiaeth morlynnoedd llanw gan ddefnyddio adfer morwellt
Tidal Lagoon Power
Cyflawn
Richard Unsworth

Tîm ecoleg benthig morol

17
Asesu effaith dyfeisiau ynni llanw ar symudiadau morloi llwyd a gwariant ynni
Marine Environmental Wales
Yn barhaus
Luca Borger

Tîm ecoleg dwr agored

18
Asesiad cydraniad uchel o adnoddau ynni tonnau Sir Benfro
WaveHub
Yn barhaus
Iain Fairley

Tîm peirianneg arfordirol

19
Datblygu dulliau newydd ar gyfer adnabod silio penwaig ar wely'r môr; cynorthwyo gyda dewis safle ar gyfer treialon tyrbinau llanw yn Aberdaugleddau
Port of Milford Haven
Yn barhaus
David Clarke

Tîm ecoleg dwr agored

20
Treialu casglu data eDNA ar gyfer morfilod bach yn nyfroedd Cymru sy'n cael eu heffeithio gan ddatblygiadau MRE
Sea Watch Foundation;
Gower Coast Adventures; Sea Trust; Manx Whale and Dolphin
Yn barhaus
Chiara Bertelli
Anouska Mendzil

Tîm ecoleg dwr agored

21
Asesu dosbarthiad ac ymddygiad plymio adar y môr mewn perthynas ag amodau llanw a gosodiadau ynni morol
Marine Energy Wales
Yn barhaus
Emma-Louise Cole

Tîm ecoleg dwr agored

22
Cymuned biofouling ar ddyfais ynni tonnau
Bombora
Yn barhaus
Bettina Walter
Ruth Callaway

Tîm asesu a dadansoddi amgylcheddol

23
Effeithiolrwydd sgriniau swigen ar reoli dod i mewn pysgod a sain gwanhau
Pembroke Power Station; Frog Environmental
Yn barhaus
David Clarke
Nick Fleming

Tîm asesu a dadansoddi amgylcheddol

24
Defnyddio geneteg i wahaniaethu cydrannau dal penwaig wrth gymeriant PPS
Pembroke Power Station
Yn barhaus
David Clarke
Mike Gwilliam

Tîm asesu a dadansoddi amgylcheddol

25
Adnoddau llanw ym META Aberdaugleddau
Marine Energy Wales
Yn barhaus
Jose Horrillo Caraballo
Iain Fairley

Tîm peirianneg arfordirol

26
Asesu priodweddau biocemegol a bioactif mewn cyfansoddion morol
Pembrokeshire Seaweeds
Yn barhaus
Bettina Walter
Kam Tang

Tîm asesu a dadansoddi amgylcheddol

27
Bioleg concretes morol
WaveTricity
Yn barhaus
John Griffin
Matt Perkins

Tîm asesu a dadansoddi amgylcheddol

28
Datblygu arae wedi'i thynnu ar gyfer olrhain pysgod acwstig; gwneud cais i Shad
Salar Environmental Services Ltd
Yn barhaus
David Clarke

Tîm ecoleg dwr agored

29
Defnyddio Cerbydau Awyr Di-griw i fapio maint grawn rhynglanwol
DMANDS
Yn barhaus
Iain Fairley

Tîm peirianneg arfordirol

30
Treialon dyfeisiau atal morfilod o amgylch gosodiadau MRE
Celtic Deep; Nova Innovations
Yn barhaus
Chiara Bertelli

Tîm ecoleg dwr agored

31
Ymchwilio i ymddygiad plymio adar môr mewn perthynas â chyflyrau llanw gan ddefnyddio technolegau cysylltiedig ag anifeiliaid
Royal Society for the Protection of Birds
Yn barhaus
Emily Shepard
Emma-Louise Cole

Tîm ecoleg dwr agored

32
O fformaldehyd i gyweiriad Thiel: Addasu dulliau o anatomeg ddynol
Coastal Assessment; Liaison; Monitoring (CALM) Ltd
 
Yn barhaus
Ruth Callaway

Tîm ecoleg benthig morol

33
Gwella dulliau adfer morol ar gyfer gwella'r glas
WWF; Project Seagrass
Yn barhaus
Richard Unsworth

Tîm ecoleg benthig morol

34
Cynorthwyo gyda dewis safle ar gyfer prosiect tyrbin llanw cymunedol: Asesu'r gyrwyr ar gyfer digonedd a dosbarthiad morfilod, morloi ac adar môr mewn safle ynni llanw
Transition Bro Gwaun
Yn barhaus
Hanna Nuuttila

Tîm ecoleg dwr agored

35
Gwella dulliau fideo abwyd ar gyfer asesu pysgod o amgylch strwythurau adnewyddadwy morol
Ocean Ecology;
Marine Energy Wales;
Bombora
Yn barhaus
Richard Unsworth

Tîm ecoleg benthig morol

36
Datblygu protocolau ar gyfer casglu, trin a dadansoddi protocolau ar gyfer monitro llinell sylfaen ar safle ynni llanw
Sea Trust
Yn barhaus
Hanna Nuuttila

Tîm ecoleg dwr agored

37
Defnyddio platfform ynni tonnau ar gyfer monitro amgylcheddol manteisgar
Marine Power Systems Ltd
Newydd
Bettina Walter
Hanna Nuuttila

Tîm ecoleg dwr agored

38
Ymchwilio i botensial rhywogaethau slefrod môr brodorol
Jellagen Pty Ltd
Newydd
Nick Fleming

Tîm ecoleg dwr agored

39
Dyluniad y system arolwg lleoli wedi'i dynnu
Titan Environmental Survey Ltd
Newydd
Chris Lowe
Iain Fairley
Ian Masters

Tîm peirianneg arfordirol

40
Olrhain acwstig o Frithyll y Môr ym Mae Abertawe. Astudiaeth beilot
Pontardawe and Swansea Angling Society Ltd
Newydd
David Clarke
Chris Lowe

Tîm ecoleg dwr agored

41
Mesur effeithiau aflonyddu Cerbydau Awyr Di-griw ar forloi llwyd
Pembrokeshire Coastal Forum
Yn barhaus
Chiara Bertelli
Anouska Mendzil

Tîm ecoleg dwr agored