Cynhadledd Undydd: 10 Mawrth 2021

Cynhelir cynhadledd gan Brifysgol Abertawe i ystyried sefyllfa’r Gymraeg yn sgil COVID-19 yng nghwmni Comisiynydd y Gymraeg, Aled Roberts. Nod y gynhadledd fydd bwrw golwg ar effaith y pandemig ar draws amrywiol agweddau o fywyd a gwaith yng nghyd-destun y Gymraeg, gan gynnwys addysg, technoleg, gwaith cymunedol a gweithleoedd. 

Ymhlith y siaradwyr eraill fydd:

  • Helen Mary Jones AS, Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu y Senedd
  • Helen Prosser a Dona Lewis, Canolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol
  • Dr Simon Brooks, Prifysgol Abertawe
  • Lisa Walters, Uned y Gymraeg, Llywodraeth Cymru
  • Dr Gwenllian Lansdown Davies, Mudiad Meithrin
  • Heini Gruffudd, Dyfodol yr Iaith
  • Lowri Jones, Mentrau Iaith Cymru
  • Euros Lewis, Prosiect Fory
  • Elin Maher, RHAG 

Y gobaith yw adnabod patrymau, datrysiadau neu arferion da all gyfrannu at gefnogi siaradwyr Cymraeg yn ystod y cyfnod heriol hwn, ond hefyd gymryd camau i warchod yr iaith yn yr hir dymor wrth i’r pandemig fynd rhagddo a’i effeithiau barhau.

Cynhelir y gynhadledd ar Zoom. Traddodir y papurau yn y Gymraeg gyda chyfieithu ar y pryd.