Mae'r Sefydliad Cyfraith Llongau a Masnach Ryngwladol (IISTL) wedi cymryd rhan weithredol wrth ymateb i oblygiadau refferendwm Brexit o ran cyfraith forwrol a masnachol, yn fwy diweddar gyda'i weminar ar 13 Ionawr 2021 ar y pwnc hwn a ddenodd dros 200 o gyfranogwyr.

Ym mis Ionawr 2017, cafodd dau aelod IISTL, yr Athro Baughen a’r Athro Tettenborn, eu gwahodd i fynychu gweithdy o randdeiliaid diwydiannol yn yr Adran Drafnidiaeth i drafod y newidiadau i gyfraith llongau (a chyfraith fasnachol gan ei bod yn effeithio ar longau) y byddai angen eu gwneud oherwydd Brexit ac ers hynny maent wedi darparu cyngor dilynol.

Ymhlith pethau eraill, argymhellodd y grŵp;

  • Y dylai'r DU gytuno â Chonfensiwn Hague 2005 ar Wrthdaro rhwng Cyfreithiau ynddo ei hun;
  • Y dylid cyfeirio at gyrff cyfatebol yn y DU yn hytrach nag at 'y Comisiwn';
  • Y dylai cyfeiriadau yn neddfwriaeth yr UE sydd i'w cadw fel cyfraith ddomestig y DU sicrhau bod cyfeiriadau at aelod-wladwriaeth yn cynnwys y DU,
  • a bod cyfeiriadau yn neddfwriaeth yr UE at ddiwygiadau yn y dyfodol i Reoliadau a Chyfarwyddebau y cyfeirir atynt yn y ddeddfwriaeth honno yn cael eu lleihau, gyda dyddiad penodol i beidio â'u defnyddio rhagor o'r diwrnod ymadael ymlaen, gan gyfeirio'n benodol at reoliad 3(1) Rheoliadau Difrod Amgylcheddol 2015

Pleser mawr yw nodi bod safle cyfreithiol y DU ers 1 Ionawr 2021 yn cyfateb i raddau helaeth â'r hyn a nodir yn y cyngor a ddarparwyd.

Rhannu'r stori