Abaty Singleton

Mae’r Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau wedi’i gadeirio gan Gadeirydd y Cyngor ac mae’n cynnwys aelodau lleyg o’r Cyngor, yr Is-ganghellor, ac aelodau a benodwyd gan y Senedd. Mae’r pwyllgor yn gyfrifol am adolygu a chynghori’r Cyngor ynghylch trefniadau llywodraethu’r Brifysgol, sicrhau bod y Brifysgol yn dilyn arfer da ac yn cydymffurfio â gofynion llywodraethu allanol. Mae’r pwyllgor hefyd yn gyfrifol am roi argymhellion i’r Cyngor ynghylch penodi swyddogion lleyg ac aelodau lleyg i’r Cyngor.

Fel arfer, mae’r pwyllgor yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn. Yn ystod sesiwn academaidd 2019-20, cynhaliodd y pwyllgor bum cyfarfod gan gynnwys cyfarfod arbennig a ganolbwyntiodd ar weithredu argymhellion yr Adolygiad Effeithiolrwydd Allanol.