Abaty Singleton

Mae’r Cyngor yn cynnwys aelodau allanol, aelodau academaidd ac aelodau myfyrwyr a benodir yn unol â Statudau’r Brifysgol, a daw nifer fawr ohonynt o’r tu allan i’r Brifysgol (fe’u disgrifir yn aelodau lleyg). Nid yw’r aelodau lleyg yn derbyn unrhyw daliadau, ac eithrio treuliau, am y gwaith a gyflawnir ganddynt ar ran y Brifysgol. Wrth gael eu penodi, gofynnir i aelodau’r Cyngor lenwi ffurflen cofrestru Buddiannau. Cedwir y gofrestr fuddiannau ddiweddaraf gan yr Ysgrifennydd i’r Cyngor.

Mae gan bob aelod o’r Cyngor statws sy’n gydradd â’i gilydd ac maent yn meddu ar gyfrifoldeb cyfwerth dros y penderfyniadau a wneir ar y cyd gan y Cyngor.

Aelodaeth y Cyngor  

Role         Member
Canghellor  Athro Dame Jean Thomas 
Dirprwy Ganghellor a Chadeirydd y Cyngor  Mr Bleddyn Phillips
Dirprwy Drysorydd  Syr Roderick Evans
Treasurer Mr Goi Ashmore 
Is-ganghellor   Athro Paul Boyle
Dirprwy Is-gangellorion  

Athro Steve Wilks

Athro Martin Stringer

Aelodau Lleyg a Benodir gan Lys Prifysgol Abertawe 

Mr Gordon Anderson

Mrs Jill Burgess

Athro Edward David

Athro Kathryn Monk

Ms Elin Rhys

Aelodau Staff a benodwyd gan ac o’r Senedd  

Dr Ryan Murphy

Professor Joy Merrell

Professor Nuria Lorenzo-Dus

Dr Sian Rees

Aelodau Leyg Cyfetholedig 

Dr Kerry Beynon

Dr Angus Muirhead

Ms Anne Tutt

Mrs Marcia Sinfield

Professor Keshav Singhal

Cynrychiolwyr yr Undebau Llafur  

Mr Adrian Jenkins

Athro Sue Jordan

Llywydd Undeb y Myfyrwyr   Ms Ffion Davies
Swyddog Chwaraeon Undeb y Myfyrwyr