Cystadleuaeth ysgrifennu genedlaethol mawr ei bri ar gyfer ysgrifenwyr a anwyd neu sy’n byw yng Nghymru yw Cystadleuaeth Stori Fer Rhys Davies. Cafodd y gystadleuaeth ei chreu nôl ym 1991 ac rydyn ni’n falch iawn o allu i rheoli wobr hon y mae sôn mawr amdani ar ran Ymddiriedolaeth Rhys Davies ar y cyd â Parthian Books.

Ynglŷn â Rhys Davies

Rhys Davies

Roedd Rhys Davies, a anwyd ym Mlaenclydach ger Tonypandy yn y Rhondda ym 1901, gyda’r ysgrifenwyr rhyddiaith Cymreig mwyaf ymroddedig, toreithiog a medrus a oedd yn ysgrifennu’n Saesneg. Gan ymroi’n ddiwyro a heb fawr o barch tuag at lwyddiant masnachol, bu’n ymarfer crefft yr ysgrifennwr am ryw bum deg o flynyddoedd ar ffurf y stori fer a’r nofel gan gyhoeddi yn ystod ei oes gorff sylweddol o waith sydd bellach yn waddol i’w fri llenyddol. Rhwng popeth, ysgrifennodd fwy na chant o straeon, ugain nofel, tair nofel fer, dau lyfr topograffigol am Gymru, dwy ddrama a hunangofiant.

Gwobrau

  • Gwobr 1af - £1,000 o bunnoedd sterling a chaiff y cais buddugol ei gyhoeddi mewn antholeg o straeon byrion a gyhoeddir gan Parthian Books yn 2022.

  • 11 x Gwobr arall/Rownd derfynol gwobrau - £100 yr un a chaiff y ceisiadau eu cyhoeddi mewn antholeg o straeon byrion a gyhoeddir gan Parthian Books yn 2022.

Cyrhaeddwyr Rownd Derfynol 2022

Lindsay Gillespie

Mae Lindsay Gillespie, a anwyd yn ne Cymru, bellach yn byw yn y Twyni Deheuol yn Lloegr. Yn y cyfamser, bu'n gweithio yn India a Japan. Yn 2021, cyrhaeddodd rownd derfynol Gwobr Stori Fer Costa, rhestr fer gwobrau Fiction Factory ac Oxford Flash Fiction, a rhestr hir Gwobr Stori Fer Exeter. Cynhaliwyd cyfweliad â hi ar Storyradio ym mis Mawrth 2022 ac mae ei straeon hefyd wedi bod yn rhan o'r podlediad. Mae wrthi'n cwblhau ei chasgliad cyntaf o straeon byrion.

Twitter: @LindsGillesp14

Bethan James - Photo by Donna Jones

Mae Bethan James yn ysgrifennwr llawrydd ac yn gyn-swyddog cyhoeddusrwydd llyfrau o Fro Morgannwg. Yn 2021, fe'i dewiswyd i gynrychioli Cymru yn antholeg ailddychmygu straeon tylwyth teg ffeministaidd y Cenhedloedd Unedig, Awake Not Sleeping. Mae ei chyflawniadau eraill yn cynnwys: ennill cystadleuaeth Neil Gaiman a Word Factory, Fables for a Modern World; cyrraedd rhestr fer Bristol Short Story Prize; a chyhoeddi ei gwaith yn y cylchgrawn Litro, ymysg eraill.  Mae Bethan yn gweithio ar ei nofel gyntaf ac yn cael ei chynrychioli gan DHH Literary Agency.

Twitter: @thebethanjames
Instagram: @bethan_n_james 

Meredith Miller

Cafodd Meredith Miller ei magu yn Efrog Newydd, a symudodd i Brydain yn 1997. Mae hi wedi cyhoeddi dwy nofel gothig am ei chynefin wreiddiol, Little Wrecks (2017) and How We Learned to Lie (2018). Mae hi'n dwlu ar ddarllen ffuglen Gymraeg yn y ddwy iaith. Mae hi'n byw yn y Canolbarth a dysgu Ysgrifenni Creadigol gyda Phrifysgol Caerdydd.

Twitter: @meredithseven

Laura Morris

Mae Laura Morris yn dod o Gaerffili. Mae wedi ennill MA mewn Ysgrifennu Creadigol o Brifysgol Bangor. Mae ei gwaith wedi cael ei gyhoeddi gan wasg Honno a'i ddarlledu ar BBC Radio 4. Mae ei straeon byrion diweddar wedi ymddangos yn The Lonely Crowd a Banshee. Mae'n byw yng Nghaerdydd lle mae'n addysgu Saesneg mewn ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg.

Twitter: @Morris78L

Jonathan Page

Mae Jonathan Page yn byw ym Mronllys, ger y Mynyddoedd Duon. Mae'n gweithio fel awdur technegol ac yn ysgrifennu ffuglen lenyddol yn ei amser hamdden. Mae ei straeon byrion wedi ymddangos mewn chwe antholeg ers 2015, ac enillodd ei stori Sacrifice Wobr The Hay Writers yn 2018. Cyhoeddwyd ei nofel gyntaf, Blue Woman, stori bywyd artist ffuglennol o Gymru, ym mis Ebrill 2022 gan Weatherglass Books. Mae wedi ysgrifennu am Blue Woman ar gyfer Wales Arts Review a New Welsh Review.

Twitter: @JonPage30363996

Matthew G. Rees

Magwyd Matthew G. Rees yn y Gororau mewn teulu Cymreig â gwreiddiau yn y Gymru ddiwydiannol a'r Gymru wledig. Ymysg pethau eraill, mae wedi gweithio fel newyddiadurwr, athro a gyrrwr tacsis gyda'r nos. Cyhoeddwyd ei lyfr cyntaf, Keyhole, casgliad o straeon byrion a osodir yng Nghymru a'r Gororau, yn 2019. Ei lyfr diweddaraf yw The Snow Leopard of Moscow & Other Stories, casgliad o straeon a osodir ym Moscow yn ystod oes Putin lle bu Matthew yn byw ac yn gweithio am gyfnod cyn ymgymryd â PhD ac astudiaethau eraill ym Mhrifysgol Abertawe.

Twitter: @ReesMatthewG

Eryl Samuel

Mae Eryl Samuel yn byw ger Caerdydd lle cafodd ei eni a'i fagu. Ar hyn o bryd, mae'n gweithio fel partner gwella ysgolion yn Rhondda Cynon Taf, Caerdydd a Bro Morgannwg. Cyhoeddwyd ei gasgliad cyntaf o straeon byrion, Words are Like Birds, yn 2021. Mae hefyd wedi ysgrifennu nofel, Cat’s Eyes, a gyhoeddwyd yn 2020. Mae ail gyfrol o straeon byrion yn yr arfaeth i'w chyhoeddi erbyn diwedd y flwyddyn.

Twitter: @afoldintheworld

Matthew David Scott

Mae Matthew David Scott yn hanu o Fanceinion ond ymgartrefodd yng Nghymru ryw ugain mlynedd yn ôl. Ef yw awdur dwy nofel: Playing Mercy (Parthian 2005), a gyrhaeddodd restr hir Gwobr Dylan Thomas, a The Ground Remembers (Parthian 2009). Mae gwaith Matthew, sy'n un o sefydlwyr y cwmni theatr Swing Low, wedi cael ei berfformio mewn theatrau megis The Barbican, The Almeida, The Everyman, ac mewn caeau, meysydd parcio a chanol trefi ledled y DU. Mae'n byw yng Nghasnewydd.

Twitter: @scottyslunglow

Carys Shannon

Mae Carys Shannon yn hanu o ogledd Gŵyr yn Abertawe ac mae bellach yn gweithio o bell rhwng Sbaen a Chymru fel adroddwr straeon digidol ac ysgrifennwr cynnwys. Astudiodd Carys Ddrama ym Mhrifysgol Abertawe cyn gweithio fel cynhyrchydd ar gyfer National Theatre Wales, Cwmni Theatr Volcano a phrosiectau cymdeithasol eraill ym maes y celfyddydau. Yn 2017, graddiodd o Brifysgol De Cymru gydag MPhil mewn Ysgrifennu, ac mae ei straeon byrion wedi cael eu cyhoeddi gan wasg Honno, Parthian Books ac, yn fwyaf diweddar, y cylchgrawn Mslexia. Ar hyn o bryd, mae'n gorffen ei nofel gyntaf sydd wedi cyrraedd rhestr hir Cystadleuaeth Nofelau Mslexia a The Bath Novel Awards, a rhestr fer The Caledonia Novel Award. Mae Carys yn ymgyrchu'n frwd dros hawliau anifeiliaid, yn ogystal â bod yn fegan, ac mae'n credu bod gan ei straeon y pŵer i newid y byd.

Twitter: @WriterCarys

Anthony Shapland

Magwyd Anthony Shapland ym Margoed yng Nghwm Rhymni. Mae ei waith, fel awdur, artist a gwneuthurwr ffilmiau, yn cyfuno elfennau dogfennol a ffuglennol, gan adeiladu ar ei ymdeimlad bod y byd yn debyg i set ffilm – dros dro ac yn newid yn barhaus. Roedd tirwedd ei blentyndod yn llawn cynnwrf a newid mawr. Ar yr un pryd, roedd dod allan yn gymhleth mewn byd a oedd newydd ddechrau newid ei agweddau moesol a chyfreithiol, gan wneud cyd-dynnu'n strategaeth ar gyfer goroesi.

Ochr yn ochr ag ysgrifennu ac arddangos, ef yw cyd-sylfaenydd g39, man a arweinir gan artistiaid yng Nghaerdydd, lle mae'n gweithio. Yn ddiweddar, bu ar y panel beirniadu ar gyfer Artes Mundi 8, bu'n un o ddewiswyr Survey II gan Jerwood Arts, a bu'n gwasanaethu ar bwyllgor Cymru yn Fenis. Ar hyn o bryd, mae'n rhan o garfan Cynrychioli Cymru 2022 ar raglen gymorth a gynhelir gan Lenyddiaeth Cymru.

Web: anthonyshapland.com
Twitter: @anthonyshapland 

Satterday Shaw

Mae gwaith Satterday Shaw wedi cael ei gyhoeddi yn Meniscus, Mslexia, The London Magazine, antholeg Chawton House, WasafiriThe Yellow Room a chyhoeddiadau eraill*, a bydd ei straeon yn cael eu cynnwys mewn rhifyn o Stand yn y dyfodol ac antholeg Fly on the Wall. Mae ei ffuglen fer wedi ennill Cystadleuaeth Stori Fer Gŵyl Ilkley a gwobr New Writing North. Mae Shaw yn byw yn Harlech, lle mae hi’n dysgu Cymraeg.

*(Dan yr enw Sarah Shaw)

Twitter: @satterday_shaw

Daniel Patrick Luke Strogen

Cafodd Daniel Patrick Luke Strogen ei eni yn Abertawe a'i fagu ym Mhort Talbot. Yn ddiweddar, mae wedi ennill gradd Baglor yn y Celfyddydau o Brifysgol Abertawe. Nawr, ar ôl graddio, mae'n dechrau cael hyfforddiant i fod yn athro ysgol. Fel myfyriwr ieithyddiaeth, enillodd Gystadleuaeth Llenorion Ifanc Babel yn 2021 am ei erthygl ar y defnydd o iaith yn y cyfryngau. Bu'n ysgrifennu ers ei blentyndod, ond Cracked/Duck yw ei stori fer gyntaf.

Twitter: @DanielStrogen

2022 Barnwr

Mae Rachel Trezise yn nofelydd ac yn ddramodydd o Gwm Rhondda. Enillodd ei nofel gyntaf In and Out of the Goldfish Bowl le ar yr Orange Futures List yn 2002. Yn 2006, enillodd ei chasgliad ffuglen fer cyntaf Fresh Apples Wobr Dylan Thomas. Enillodd ei hail gasgliad ffuglen fer Cosmic Latte ddyfarniad y darllenwyr yng Ngwobr Edge Hill yn 2014. Teithiodd ei drama ddiweddaraf 'Cotton Fingers' o gwmpas Iwerddon a Chymru ac enillodd Wobr Summerhall Lustrum yng Ngŵyl Ymylol Caeredin yn 2019. Rhyddhawyd ei nofel ddiweddaraf Easy Meat yn 2021.

Twitter: @RachelTresize

Rachel Trezise