Mae yna fannau Astudio/CP ar gael i'w harchebu yn Llyfrgell Parc Singleton a Llyfrgell y Bae.

Mannau Astudio/CP Cyffredinol: Mae'r rhain ar gael i'n holl fyfyrwyr fel y ganlyn:

Cewch archebu uchafswm o 8 cyfnod o 240 munud yr wythnos (cyfanswm o 32 awr). Rhaid archebu bob un cyfnod unigol o 240 munud.

Gallwch archebu hyd at bythefnos o flaen llaw.

Gellir archebu'r holl sesiynau yn un man os oes angen ac os ydynt ar gael. Os yr ydych yn archebu sesiynau ar draws lleoliadau gwahanol, caniatewch amser ar gyfer teithio rhwng safleoedd, a deithiwch rhwng safleoedd os yw'n angenrheidiol yn unig.

Mannau CP Ôl-raddedig (Ystafell 401D Llyfrgell Parc Singleton): Gall y mannau yn yr ystafell hon cael eu harchebu gan fyfyrwyr ôl-raddedig yn unig.

Gall myfyrwyr ôl-raddedig hefyd archebu uchafswm o 8 cyfnod o 240 munud yr wythnos (32 awr). Rhaid archebu bob un cyfnod unigol o 240 munud.

  • Mae'r mannau hyn ar gael i fyfyrwyr ar gyfer defnydd unigol yn unig.
  • Gallwch archebu man hyd at bythefnos o flaen llaw. Sicrhewch eich bod yn dewis yr holl amseroedd sydd angen arnoch os ydych yn archebu ar-lein. Byddwch yn derbyn e-bost i gadarnhau pan fydd eich archeb wedi’i gwblhau. Dylech gadw'r e-bost hwn fel prawf o'ch archeb. Bydd angen i chi dangos yr e-bost a'ch cerdyn adnabod myfyriwr i fynd i mewn i'r Llyfrgell.
  • Bydd yn ofynnol i chi ddefnyddio hylif diheintio a pharchu'r rheoliadau ymbellhau cymdeithasol ar bob adeg.
  • Mae toiledau ar gael yn y Llyfrgell ond dydy bwyd a diod ddim ar gael.

Mae’n rhaid i fyfyrwyr sy’n defnyddio’r ardaloedd astudio a archebir lynu wrth Reoliadau Iechyd a Diogelwch er mwyn diogelu eu hunain a phobl eraill rhag Covid-19: 

  • Gwisgo gorchudd wyneb ar bob adeg pan fyddwch chi yn y Llyfrgell 
  • Parchu’r rheol o gadw pellter cymdeithasol o 2 fetr 
  • Glanhau ardaloedd gwaith a chyfarpar cyn eu defnyddio ac ar ôl eu defnyddio 
  • Golchi eich dwylo a defnyddio hylif diheintio dwylo yn rheolaidd  

Croeso i chi gysylltu â'r Tîm Gwasanaeth Cwsmer os oes unrhyw ymholiadau gennych am archebu mannau astudio yn y llyfrgell. Os ydych angen siarad ag aelod staff yn y Llyfrgell, ewch i'r Ddesg Diogelwch ar bwys y fynedfa os gwelwch yn dda.

Mae'r adran Ystadau a Rheoli Cyfleusterau wedi darparu rhai lleoedd astudio anffurfiol ychwanegol mewn mannau eraill ar gampws. Cysylltwch â MyUniHub am gymorth defnyddio'r mannau hyn.