Cais am estyniadau wedi'u hariannu yn sgîl COVID-19

Y Gronfa Buddsoddi ac Adfer ar gyfer Addysg Uwch (HEIR) gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC)

Gallai myfyrwyr doethurol ofyn am estyniad i'w hymgeisyddiaeth wedi'u hariannu am gyfnod hyd at 12 wythnos.

Bydd estyniadau wedi'u hariannu'n amodol ar fodloni meini prawf cymhwysedd. Er mwyn cael eu hystyried am estyniad wedi'i ariannu, rhaid bod astudiaethau ymchwil y myfyrwyr doethurol wedi'u hamharu'n sylweddol, ac ni ellir lliniaru hyn drwy adolygu cynlluniau ymchwil, sy'n golygu bod ymchwilwyr doethurol mewn perygl o beidio â meddu ar ymchwil o safon er mwyn cwblhau eu traethawd ymchwil yn llwyddiannus. Caiff estyniadau wedi'u hariannu eu dyrannu ar sail blaenoriaeth-anghenion ar gyfer y sawl sydd ag anghenion cymorth parhaus. Mae ystyr anghenion cymorth parhaus yn cynnwys myfyrwyr anabl, y rhai sydd â salwch hirdymor, y rhai sy'n niwroamrywiol neu fyfyrwyr â chyfrifoldebau gofalu. 

Arweiniad

Ffurflen AR1PR-1-EN

Arweiniad

Pwy sy’n Gymwys? 

Myfyrwyr a ddechreuodd eu hastudiaethau doethurol cyn 31 Mawrth 2020.

Myfyrwyr sydd yn ystod isafswm cyfnod eu hymgeisyddiaeth ac sydd wedi'u hariannu 100% gan y Brifysgol neu'n rhannol ar drothwy o 50% (gan gynnwys ysgoloriaethau wedi'u hariannu gan Golegau). 

Myfyrwyr a chanddynt ddyddiad gorffen rhwng 1 Mawrth 2020 ac 1 Ionawr 2021, nad ydynt wedi cyflwyno eu traethawd ymchwil eto. 

Beth byddai'n fy ngwneud yn anghymwys?

Nid yw'r grwpiau canlynol yn gymwys am y cyllid hwn, myfyrwyr sy'n derbyn dyfarniad ffioedd yn unig, myfyrwyr wedi'u hariannu 100% gan drydydd parti allanol neu fyfyrwyr sy'n hunan-ariannu.

Roeddwn i'n gallu ymgeisio am gyllid am estyniad gan yr UKRI neu WEFO, ga i ymgeisio? 

Na chewch, nid yw myfyrwyr a oedd yn gymwys i ymgeisio am gyllid gan yr UKRI a WEFO na wnaethant ddewis gwneud hynny pan gawsant gyfle, neu'r rhai sydd wedi ymgeisio am estyniad wedi'i ariannu gan yr UKRI neu WEFO neu wedi derbyn estyniad felly, yn gymwys i ymgeisio. 

Sut i gyflwyno cais

Gallwch gyflwyno cais am estyniad drwy gwblhau'r ffurflen Ffurflen AR1PR-1-EN a Cynllun Gwaith, a thrwy gael eich cymeradwyo gan Gyfarwyddwr Ymchwil eich Coleg.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y Arweiniad ac wedi trafod y mater â'ch goruchwylydd cyn cyflwyno eich cais.

Mae gennych tan 12:00 (canol dydd) ddydd Llun 15 Mawrth i gyflwyno eich cais, drwy e-bostio'r dogfennau wedi'u cwblhau i pgrextensions@abertawe.ac.uk. Rhaid i'ch cais gael ei dderbyn erbyn yr amser hwn i gael ei ystyried. Ni chaiff cyflwyniadau a dderbynnir ar ôl yr amser a'r dyddiad terfyn eu hystyried.

Faint o amser bydd yn ei gymryd i gwblhau'r dogfennau a chyflwyno fy nghais?

Glynir yn dynn wrth y dyddiad cau, sef 12:00pm (canol dydd) ddydd Llun 15 Mawrth, felly i sicrhau eich bod yn gallu cyflwyno cais, bydd angen i chi ganiatáu digon o amser i ystyried:

  • Yr angen i ddarparu gwybodaeth fanwl i ategu eich cais
  • Amser i gysylltu â'ch goruchwylydd ac i'r ddau ohonoch gytuno ar ffordd o addasu eich ymchwil a chefnogaeth ar gyfer eich cais.
  • Amser i geisio cymeradwyaeth gan Gyfarwyddwr Ymchwil eich Coleg ar gyfer eich cais.

Ni fydd ceisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau, 12:00 (canol dydd) ddydd Llun 15 Mawrth, yn cael eu hystyried.

Dydw i ddim am rannu fy amgylchiadau gyda'm goruchwylydd

Yn yr achos hwn, eich dewis arall yw trafod eich amgylchiadau a'ch cais â Chyfarwyddwr Ymchwil Ôl-raddedig eich Coleg.

Sut bydd fy nghais yn cael ei werthuso?

Rydym yn rhoi proses werthuso â thri cham ar waith.

  • Cwblhau pob un o'r pedwar maen prawf yn y ffurflen.
  • Cyfarwyddwr Ymchwil y Coleg yn cymeradwyo'r cais.
  • Adolygiad annibynnol gan banel, gyda'r Athro Helen Griffiths, Dirprwy Is-ganghellor, Ymchwil ac Arloesi, yn y gadair.

Pryd byddaf yn cael fy hysbysu am y penderfyniad?

Ar ôl i Uwch-dîm Rheoli'r Brifysgol gymeradwyo'r penderfyniadau, rydym yn disgwyl y bydd myfyrwyr ymchwil yn cael eu hysbysu am y penderfyniad erbyn diwedd mis Ebrill 2021. Hysbysir myfyrwyr gan Wasanaethau Academaidd Myfyrwyr.

Sut byddaf yn derbyn y cyllid ychwanegol sy'n cael ei ddyrannu i mi?

Os caiff eich cais am estyniad ei gymeradwyo, bydd y Swyddfa Ymchwil Ôl-raddedig, ar y cyd â thimau gweinyddol yn y Colegau/Cyfadrannau, yn addasu bwrsariaethau er mwyn i arian allu cael ei ryddhau i fyfyrwyr ymchwil cyn gynted â phosibl. 

Beth os nad ydw i'n fodlon ar benderfyniad y panel?

Os bydd myfyriwr ymchwil am gyflwyno apêl ar ôl cael ei hysbysu am benderfyniad y panel, yr unig sail sydd ar gael i wneud hyn yw diffyg cydymffurfiaeth â'r gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer cyflwyno a gwerthuso ei gais am estyniad. Mae manylion llawn am y broses apelio ar gael yn y dogfennau canllaw.

Os oes gennych ymholiadau am y broses hon nad ydynt wedi'u hateb yn y Cwestiynau Cyffredin hyn, e-bostiwch pgrextensions@abertawe.ac.uk