Rydym yn helpu i amddiffyn pobl sy'n agored i niwed

Mae rhaglenni Troseddeg yr Ysgol yn rhoi gwybodaeth a sgiliau i’r myfyrwyr i ddilyn amryw o yrfaoedd yn y system Cyfiawnder Troseddol a sefydliadau perthynol. Mae hyn yn cynnig cyfleoedd iddynt ymwneud â thrafodaethau a heriau troseddeg gyfoes. Mae’r gwaith addysgu’n cael ei seilio ar ymchwil ac arferion ac mae’n cael ei lywio gan brofiadau partneriaid cydweithredol mewn asiantaethau a sefydliadau, gyda phwyslais ar hybu egwyddorion cyfiawnder cymdeithasol er mwyn hyrwyddo cynhwysiant a grymuso dinasyddion.

Mae ymchwil y Ganolfan yn canolbwyntio’n bendant ar ddiogelu pobl fregus, gan gynnwys dioddefwyr troseddau a’r rhai sy’n wynebu cael eu hecsbloetio neu eu radicaleiddio. Yma, mae’n diddordebau ymchwil hefyd yn cynnwys troseddwyr ifanc ac atal troseddau ieuenctid, defnydd pobl ifanc o sylweddau, a pholisïau sy’n canolbwyntio ar y dioddefwr.

Ymagwedd bartneriaeth

Trwy fynd ati mewn partneriaeth ag asiantaethau fel Gwasanaeth Erlyn y Goron, sefydliadau’r Heddlu, arweinydd Llywodraeth Cymru ym maes Masnachu Pobl a grwpiau o randdeiliad lleol, mae ymchwilwyr y Ganolfan wedi gwneud astudiaethau arloesol ar y niwed sydd yn aml yn gysylltiedig â gweithwyr rhyw yng Nghymru, gan gynnwys trais a chamddefnyddio sylweddau. Mae gan y tîm enw da cynyddol yn rhyngwladol ar sail datblygu ymagweddau methodolegol moesegol wrth astudio gwaith rhyw, a’u dulliau arloesol wrth ehangu maes ac effaith eu hymchwil, megis y ffilm a enillodd wobr gan BAFTA Cymru, The Fog of Sex (2015).

Gwaith seiliedig ar dystiolaeth

Mae gan yr Ysgol enw da rhyngwladol am y gwaith seiliedig ar dystiolaeth mae’n gwneud wrth ddilyn ei arferion gwerthuso yn y gwasanaethau Cyfiawnder Troseddol. Mae gennym arbenigedd hefyd mewn:

  • Camymddygiad ac esgeulustra meddygol
  • Dedfrydu a’r llysoedd
  • Y rhan a chwaraeir gan fathau arbenigol o arbenigedd meddygol ac arbenigedd gofal iechyd wrth nodi a llywodraethu grwpiau cymdeithasol ‘trafferthus’ gan gynnwys y sâl, y gwyredig a'r troseddol wallgof.