Cyfeiriadau

Gyrru

Wrth deithio tua’r gorllewin ar yr M4, gadewch y draffordd yng Nghyffordd 42 a dilynwch yr arwyddion i Abertawe ar yr A483 (Ffordd Fabian).
Wrth groesi’r Afon Tawe, mae’r A483 yn newid i’r A4067. Parhewch ar hyd y ffordd hon tua’r gorllewin, gan fynd heibio i Archfarchnad Sainsbury’s ar ochr chwith y ffordd. Ar ôl oddeutu 1.5 milltir, y mae pompren dros y ffordd.
Mae prif fynedfa’r Brifysgol ychydig cyn y bompren, ac fe’i rheolir gan oleuadau traffig. Wrth i chi nesáu at y goleuadau, gwnewch yn siw ˆ r eich bod yn y lôn dde, a byddwch yn barod i droi i’r dde i mewn i’r Brifysgol. Y mae Maes Parcio i Ymwelwyr wrth droi i’r dde yn syth ar ôl mynd trwy’r brif fynedfa. Mae safleoedd Parcio-a-Theithio mawr ar Fford Fabian, ac ar yr A483 tua dwyrain Abertawe; yng Nglandw ˆ r, ar yr A4067 tua gogledd y ddinas. Mae pob safle ar agor rhwng 7.00 am a 7.00 pm, o Ddydd Llun tan Ddydd Sadwrn. Ar hyn o bryd, y gost i adael eich cerbyd trwy’r dydd yn y safleoedd diogel hyn, ac i deithio ar y bws i ganol y ddinas ac yn ôl, yw £2.50. O bryd i’w gilydd, bydd y Brifysgol yn argymell i bobl ddefnyddio’r safleoedd hyn pan fydd yn hysbys na fydd llawer o lefydd parcio ar gael, neu na fydd yr un lle parcio ar gael, naill ar ai Gampws Singleton neu ynteu ym maes parcio’r Tir Hamdden gerllaw. O dan y fath amgylchiadau, bydd y Brifysgol yn trefnu bysiau i ddarparu gwasanaeth gwennol uniongyrchol o’r safleoedd Parcio-a-Theithio i’r campws ac yn ôl.

Beicio a Cherdded (Teithio Llesol)

Mae Campws Parc Singleton a Champws y Bae wedi’u cysylltu gan y Llwybr Beicio Cenedlaethol (LlBC, llwybr 4). Mae cyfleusterau parcio ar y ddau safle. Os ydych yn teithio’n lleol neu’n beicio naill ai o orsafoedd rheilffordd Abertawe neu Bort Talbot, gallwch weld rhwydwaith Beicio Bae Abertawe yma: www.cycleswanseabay.org.uk/

BEICIAU SANTANDER
Beiciau Santander Abertawe yw cynllun rhannu beiciau y gall pawb ei defnyddio. Mae pum hyb gorsaf ddocio ar hyd Bae Abertawe, sy’n cysylltu’r ddau gampws. Am wybodaeth bellach lawrlwythwch ap Santander Cycles o’r App Store.

Ar y Bws

Yn ystod y tymor, mae bysiau’n rhedeg yn aml rhwng canol y ddinas, Campws Singleton, a Phentref Myfyrwyr Hendrefoelan. Am amserlenni a gwybodaeth bellach, cysylltwch â: Traveline: Ffôn: +44 (0)871 200 2233 www.traveline.org.uk

Ar y Trên

Mae trên cyflym InterCity yn rhedeg bob awr o Lundain (Paddington) i Abertawe. Mae’n cymryd oddeutu 2 awr 50 munud. Mae’r prif wasanaethau InterCity’n cynnwys cysylltiadau i Abertawe o Firmingham, Bryste Parkway, Caerdydd, a Llundain. Y mae gwasanaethau rhanbarthol hefyd, yn defnyddio trenau Sprinter, i orllewin Cymru, canolbarth Cymru, a gogledd Cymru. Y mae safleoedd tacsi y tu allan i Orsaf Stryd Fawr Abertawe ac y tu allan i Eglwys y Santes Fair (canol y ddinas).
Am fanylion llawn gwasanaethau rheilffordd:
Ffôn: +44 (0)3457 484950 www.nationalrail.co.uk

Hedfan

O FAES AWYR HEATHROW
Trên: Gellwch naill ai cymryd y bws cyswllt Rheilffordd-Awyr i Reading a’r trên o Reading i Abertawe, neu ynteu’r trên o Heathrow i Lundain (Paddington), a’r trên a Paddington i Abertawe.
Bws: Cymerwch fws 201 neu 202 o orsaf fysiau’r maes awyr i Abertawe.

O FAES AWYR GATWICK
Trên: Cymerwch y trên o Gatwick i Reading, a’r trên o Reading i Abertawe.
Bws: Cymerwch fws 201 neu 202 o orsaf fysiau’r maes awyr i Abertawe.

O FAES AWYR RHYNGWLADOL CAERDYDD
Cymerwch fws neu dacsi i ganol Caerdydd, ac wedyn bws Greyhound neu drên i Abertawe.

Cynllun Campws Parc Singleton