Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Ymgyrraedd yn Ehangach

Mae Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Orllewin Cymru yn gweithio gyda disgyblion ysgol, teuluoedd ac oedolion, gan gynnwys pobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal, a gofalwyr o ardaloedd yn nau chwintel isaf Mynegrif Amddifadedd Lluosog ar gyfer Cymru yn Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.

BLWYDDYN 12 – CAMU YMLAEN I BRIFYSGOL ABERTAWE

Medi 2020 - Yn unol â chanllawiau'r llywodraeth ynghylch coronafirws (COVID-19), rydym wedi canslo ein holl raglen ar y campws am y tro. Mae gweithgareddau wedi symud ar-lein - os ydych chi am ddarganfod mwy, e-bostiwch

Cyfres o ddigwyddiadau undydd a digwyddiad preswyl byr ym Mhrifysgol Abertawe yw’r rhaglen newydd Camu Ymlaen i Brifysgol Abertawe. Mae ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 12 sy’n cwblhau blwyddyn gyntaf cymhwyster lefel 3 mewn ysgol neu goleg yn ne-orllewin Cymru (Castell-nedd Port Talbot, Abertawe, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin) er mwyn iddynt gael profiad o fywyd mewn prifysgol. Ar ôl iddynt gwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn gallu hawlio gostyngiad ym mhwyntiau tariff os ydynt yn ymgeisio am gyrsiau israddedig penodol ym Mhrifysgol Abertawe.

Beth yw Camu Ymlaen i Brifysgol Abertawe?

Rhaid i fyfyrwyr unigol wneud cais am le ar Raglen Camu Ymlaen i Brifysgol Abertawe. Caiff ymgeiswyr llwyddiannus eu gwahodd i Ddigwyddiad Croeso ym Mhrifysgol Abertawe. Yna, bydd myfyrwyr yn gallu dod i gyfres o ddiwrnodau blas ar bwnc, diwrnod lles, a diwrnodau sgiliau astudio. Cynhelir y digwyddiadau hyn o fis Ionawr tan fis Mehefin yn ystod Blwyddyn 12 a’r uchafbwynt yw profiad preswyl a gynhelir ym mis Gorffennaf. Caiff gweithgareddau/digwyddiadau dewisol eu cynnig i fyfyrwyr pan fyddant ym Mlwyddyn 13, megis ffug gyfweliadau er enghraifft.

Pwy sy’n gallu dod?

Mae Camu Ymlaen i Brifysgol Abertawe ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 12 a myfyrwyr lefel 3 yn eu blwyddyn gyntaf mewn ysgolion a cholegau yn ne-orllewin Cymru sydd â’r gallu i lwyddo ond, oherwydd amgylchiadau teuluol, personol neu eraill, yn wynebu rhwystrau a allai eu hatal rhag symud ymlaen i addysg uwch (gweler y pecyn gwneud cais am fanylion pellach).

 Am ragor o wybodaeth:

Rhif ffôn: 01792 513637

Ebost

Mae Gweithgareddau estyn allan ar gyfer ysgolion a cholegau AB

Ar gael yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.  Mae cymhwysedd yn cael ei seilio ar gyfran y disgyblion o ddau gwintel isaf Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Cynigir diwrnodau rhagflas, dosbarthiadau meistr ar bynciau penodol, cyfarfodydd cwrdd ac addysgu a/neu gynadleddau staff chweched dosbarth, a chyfleoedd i ddisgyblion astudio’n annibynnol.

Rhif ffon: 01792 513637

 

 

Canllaw i ddarpar fyfyrwyr ynghylch cymorth a chefnogaeth ychwanegol

Tri myfyriwr ac athro yn gweithio gyda'i gilydd o gwmpas bwrdd


Rydym yn awyddus i'n holl fyfyrwyr wneud y gorau y gallant. Rydym yn cynnig llawer o gymorth a chefnogaeth os oes eu hangen ar fyfyrwyr. Darllenwch ein Canllaw ynghylch Cymorth a Chefnogaeth Ychwanegol am ragor o wybodaeth.