BLWYDDYN 12 – CAMU YMLAEN I BRIFYSGOL ABERTAWE

Diweddariad 2021 – Yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth ynghylch pandemig Coronafeirws (COVID-19), rydyn ni wedi penderfynu cynnal rhaglen Camu Ymlaen ar-lein.  Cynhelir y gweithgareddau rhwng mis Mawrth a mis Gorffennaf 2021. Os hoffech chi ddysgu mwy, e-bostiwch ni 

Beth yw Camu Ymlaen i Brifysgol Abertawe?
Cyfres o ddigwyddiadau undydd a digwyddiad preswyl byr ym Mhrifysgol Abertawe yw’r rhaglen Camu Ymlaen i Brifysgol Abertawe. Mae ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 12 sy’n cwblhau blwyddyn gyntaf cymhwyster lefel 3 mewn ysgol neu goleg yn ne-orllewin Cymru (Castell-nedd Port Talbot, Abertawe, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin) er mwyn iddynt gael profiad o fywyd mewn prifysgol. Ar ôl iddynt gwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn gallu hawlio gostyngiad ym mhwyntiau tariff os ydynt yn ymgeisio am gyrsiau israddedig penodol ym Mhrifysgol Abertawe.

Pwy sy’n gallu dod?
Rhaid i fyfyrwyr unigol wneud cais am le ar Raglen Camu Ymlaen i Brifysgol Abertawe. Mae Camu Ymlaen i Brifysgol Abertawe ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 12 a myfyrwyr lefel 3 yn eu blwyddyn gyntaf mewn ysgolion a cholegau yn ne-orllewin Cymru sydd â’r gallu i lwyddo ond, oherwydd amgylchiadau teuluol, personol neu eraill, yn wynebu rhwystrau a allai eu hatal rhag symud ymlaen i addysg uwch (gweler y pecyn gwneud cais am fanylion pellach).

Caiff ymgeiswyr llwyddiannus eu gwahodd i Ddigwyddiad Croeso ym Mhrifysgol Abertawe. Yna, bydd myfyrwyr yn gallu dod i gyfres o ddiwrnodau blas ar bwnc, diwrnod lles, a diwrnodau sgiliau astudio. Cynhelir y digwyddiadau hyn o fis Ionawr tan fis Mehefin yn ystod Blwyddyn 12 a’r uchafbwynt yw profiad preswyl a gynhelir ym mis Gorffennaf. Caiff gweithgareddau/digwyddiadau dewisol eu cynnig i fyfyrwyr pan fyddant ym Mlwyddyn 13, megis ffug gyfweliadau er enghraifft.

Mynegiant o Ddiddordeb 
Mae’r broses cyflwyno cais ar gyfer Rhaglen Camwch i Brifysgol Abertawe yn agor ym mis Ionawr. I dderbyn hysbysiad pan fydd modd i chi gyflwyno cais, llenwch y ffurflen yn y ddolen.

I ddysgu mwy ynghylch sut mae Tîm Camu Ymlaen yn gofalu am yr wybodaeth y maent yn ei chasglu, sut y maent yn ei storio a sut y maent yn ymdrin â hi, cliciwch yma.  Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 01792 513637 neu Ebost

CYFLWYNIAD I GAMU I SWANSEA

Canllaw i ddarpar fyfyrwyr ynghylch cymorth a chefnogaeth ychwanegol

Tri myfyriwr ac athro yn gweithio gyda'i gilydd o gwmpas bwrdd

Rydym yn awyddus i'n holl fyfyrwyr wneud y gorau y gallant. Rydym yn cynnig llawer o gymorth a chefnogaeth os oes eu hangen ar fyfyrwyr. Darllenwch ein Canllaw i Gymorth a Chefnogaeth Ychwanegol am ragor o wybodaeth.

Mae Gweithgareddau estyn allan ar gyfer ysgolion a cholegau AB

Mae gweithgareddau ar gael yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.  Mae cymhwysedd yn cael ei seilio ar gyfran y disgyblion o ddau gwintel isaf Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Cynigir diwrnodau rhagflas, dosbarthiadau meistr ar bynciau penodol, cyfarfodydd cwrdd ac addysgu a/neu gynadleddau staff chweched dosbarth, a chyfleoedd i ddisgyblion astudio’n annibynnol.

Rhif ffon: 01792 513637

Ymgyrraedd yn Ehangach

Mae Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Orllewin Cymru yn gweithio gyda disgyblion ysgol, teuluoedd ac oedolion, gan gynnwys pobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal, a gofalwyr o ardaloedd yn nau chwintel isaf Mynegrif Amddifadedd Lluosog ar gyfer Cymru yn Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.