BLWYDDYN 12 – CAMU YMLAEN I BRIFYSGOL ABERTAWE

O ganlyniad i effaith barhaus pandemig Covid-19, rydyn ni wedi gorfod newid sut rydyn ni’n gweithio ac rydyn ni bellach yn cynnig mwy o weithgareddau ar-lein ac mewn ysgolion/colegau. Ar hyn o bryd, bydd rhaglen Camu i Fyny Blwyddyn 12 ar gyfer 2021/22 yn rhaglen ar-lein a chynigir gweithgareddau wyneb yn wyneb dewisol. Bydd y ffurflen gais ar-lein ar gyfer myfyrwyr yn agor ym mis Ionawr 2022. Rydyn ni hefyd yn gweithio gyda grwpiau Blwyddyn 12/13 yn ein hysgolion/colegau targed ar draws ardal de-orllewin Cymru – e-bostiwch ni os hoffech chi dderbyn rhagor o wybodaeth am hyn

Beth yw Camu Ymlaen i Brifysgol Abertawe?
Cyfres o ddigwyddiadau undydd a digwyddiad preswyl byr ym Mhrifysgol Abertawe yw’r rhaglen Camu Ymlaen i Brifysgol Abertawe. Mae ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 12 sy’n cwblhau blwyddyn gyntaf cymhwyster lefel 3 mewn ysgol neu goleg yn ne-orllewin Cymru (Castell-nedd Port Talbot, Abertawe, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin) er mwyn iddynt gael profiad o fywyd mewn prifysgol. Ar ôl iddynt gwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn gallu hawlio gostyngiad ym mhwyntiau tariff os ydynt yn ymgeisio am gyrsiau israddedig penodol ym Mhrifysgol Abertawe.

Pwy sy’n gallu dod?
Rhaid i fyfyrwyr unigol wneud cais am le ar Raglen Camu Ymlaen i Brifysgol Abertawe. Mae Camu Ymlaen i Brifysgol Abertawe ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 12 a myfyrwyr lefel 3 yn eu blwyddyn gyntaf mewn ysgolion a cholegau yn ne-orllewin Cymru sydd â’r gallu i lwyddo ond, oherwydd amgylchiadau teuluol, personol neu eraill, yn wynebu rhwystrau a allai eu hatal rhag symud ymlaen i addysg uwch (gweler y pecyn gwneud cais am fanylion pellach).

Caiff ymgeiswyr llwyddiannus eu gwahodd i Ddigwyddiad Croeso ym Mhrifysgol Abertawe. Yna, bydd myfyrwyr yn gallu dod i gyfres o ddiwrnodau blas ar bwnc, diwrnod lles, a diwrnodau sgiliau astudio. Cynhelir y digwyddiadau hyn o fis Ionawr tan fis Mehefin yn ystod Blwyddyn 12 a’r uchafbwynt yw profiad preswyl a gynhelir ym mis Gorffennaf. Caiff gweithgareddau/digwyddiadau dewisol eu cynnig i fyfyrwyr pan fyddant ym Mlwyddyn 13, megis ffug gyfweliadau er enghraifft.

Mynegiant o Ddiddordeb 
Mae’r broses cyflwyno cais ar gyfer Rhaglen Camwch i Brifysgol Abertawe yn agor ym mis Ionawr. I dderbyn hysbysiad pan fydd modd i chi gyflwyno cais, llenwch y ffurflen yn y ddolen. Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 07922 000415 neu Ebost.

I ddysgu mwy ynghylch sut mae Tîm Camu Ymlaen yn gofalu am yr wybodaeth y maent yn ei chasglu, sut y maent yn ei storio a sut y maent yn ymdrin â hi, cliciwch yma.  

CYFLWYNIAD I GAMU I SWANSEA

Mae Gweithgareddau estyn allan ar gyfer ysgolion a cholegau AB

Mae gweithgareddau ar gael yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.  Mae cymhwysedd yn cael ei seilio ar gyfran y disgyblion o ddau gwintel isaf Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Cynigir diwrnodau rhagflas, dosbarthiadau meistr ar bynciau penodol, cyfarfodydd cwrdd ac addysgu a/neu gynadleddau staff chweched dosbarth, a chyfleoedd i ddisgyblion astudio’n annibynnol.

Rhif ffon: 01792 513637

Dysgu a Newid

Am Ddim! Dydd Iau, 10am tan 12pm am bum wythnosMae'r cwrs hwn yn bersonol, digwydd yn y lleoliad mewn lleoliad grŵp bach. 

Sut gall meddwl agored a pharodrwydd i ddysgu ein helpu i wneud newidiadau yn ein bywydau?  Bydd y cwrs byr hwn yn eich helpu i feddwl am y camau cyntaf i’w cymryd a ble i fynd am wybodaeth a chyngor. 

Yn y cwrs hwn gallwch chi:

  • Dreulio amser yn archwilio eich sefyllfa bersonol chi. 
  • Dysgu nifer o ffeithiau a thechnegau.
  • Rhannu profiad a gwybodaeth ag eraill.

Gall pawb sy’n 21 oed ac yn hŷn a sydd heb astudio mewn Prifysgol gymryd rhan. 

Gweithdy Dove, Banwen, Castell-nedd, o 21 Medi 2021 am bum wythnos, 10am i 12pm

Canolfan Phoenix, Townhill, Abertawe, o 23 Medi 2021 am bum wythnos, 10am i 12pm

Llenwch y ffurflen ar-lein neu ffoniwch Claudia ar 07599 274561 i wneud yr archeb dros y ffôn.  

Canllaw i ddarpar fyfyrwyr ynghylch cymorth a chefnogaeth ychwanegol

Tri myfyriwr ac athro yn gweithio gyda'i gilydd o gwmpas bwrdd

Rydym yn awyddus i'n holl fyfyrwyr wneud y gorau y gallant. Rydym yn cynnig llawer o gymorth a chefnogaeth os oes eu hangen ar fyfyrwyr. Darllenwch ein Canllaw i Gymorth a Chefnogaeth Ychwanegol am ragor o wybodaeth.

Ymgyrraedd yn Ehangach

Mae Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Orllewin Cymru yn gweithio gyda disgyblion ysgol, teuluoedd ac oedolion, gan gynnwys pobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal, a gofalwyr o ardaloedd yn nau chwintel isaf Mynegrif Amddifadedd Lluosog ar gyfer Cymru yn Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.

ADNODDAU AR-LEIN

UNI4ME 

Dysgwch am y gweithgareddau ar-lein a gynigir gan brifysgol Abertawe ar blatfform Uni4Me. Mae Uni4Me yn blatfform ar-lein lle y gallwch chi gyrchu digwyddiadau ar-lein, gweithgareddau ac adnoddau gan sefydliadau addysg uwch yn y Deyrnas Unedig sy’n cefnogi dysgu ac sy’n galluogi pobl i ddysgu mwy am gyfleoedd yn y dyfodol. 

UNIVERSITY READY 

Casgliad o adnoddau gan bob prifysgol yng Nghymru i helpu pobl i gychwyn ym myd addysg uwch.