Abaty Singleton

Mae’r Pwyllgor Cyllid a Strategaeth wedi’i gadeirio gan Drysorydd y Brifysgol ac mae’n cynnwys Cadeirydd y Cyngor, aelodau lleyg o’r Cyngor, aelodau lleyg cyfetholedig o’r Cyngor, ac aelodau o dîm rheoli’r Brifysgol. Mae’r pwyllgor yn gyfrifol am fonitro iechyd ariannol y Brifysgol ar ran y Cyngor.

Fel arfer, mae’r pwyllgor yn cyfarfod chwe gwaith y flwyddyn.Yn ystod sesiwn academaidd 2019-20, cynhaliodd y pwyllgor naw cyfarfod gan gynnwys tri chyfarfod arbennig a ganolbwyntiodd ar yr heriau ariannol y mae’r Brifysgol a’r sector yn eu hwynebu, a sefyllfa pandemig COVID-19.