Abaty Singleton

Ym mis Ebrill 2020, cynhaliodd y Cyngor adolygiad o’i Bwyllgorau, yn unol ag argymhelliad diweddaraf ei Adolygiad Effeithiolrwydd Allanol, mae gan y Cyngor bedwar pwyllgor llywodraethu lle yr ymdrinnir â’r mwyafrif o’i waith manwl i ddechrau ac maent wedi’u rhestru isod. Mae pob pwyllgor wedi’i gyfansoddi’n ffurfiol gan gynnwys cylch gorchwyl ac aelodaeth, sy’n cynnwys aelodau lleyg y Cyngor ac aelod lleyg y Cyngor fel Cadeirydd. Mae pob un o’r pwyllgorau hyn yn adrodd eu penderfyniadau i’r Cyngor.