Mae ein gofynion iaith Saesneg wedi'u rhestru fel sgoriau IELTS, ond derbynnir y profion Saesneg canlynol hefyd os cymerir hwy o fewn y cyfnod a nodir cyn dechrau'r rhaglen yn Abertawe.

Os ydych wedi gwneud cais am raglen radd neu ôl-raddedig, byddwn yn derbyn IELTS (Academaidd) a gymerwyd mewn UNRHYW ganolfan, nid y rhai a gymeradwyir gan Fisâu a Mewnfudo y Deyrnas Unedig (UKVI) yn unig. Os ydych wedi gwneud cais, fodd bynnag, am raglen sy'n is na lefel gradd neu raglen Hyfforddiant Iaith Saesneg, efallai y bydd angen prawf a gymeradwyir gan UKVI, a elwir yn SELT (Prawf Iaith Saesneg Diogel).

**Gweler isod amlinelliad o’n gofynion ar gyfer 4 cydran Dysgu Iaith (Gwrando, Darllen, Siarad ac Ysgrifennu) ar gyfer IELTS, TOEFL ibt, PTE Saesneg Academaidd a Thystysgrif Caergrawnt.

 

Cymhwyster

Cyfwerth â IELTS 6.0

Cyfwerth â IELTS 6.5

Cyfwerth â IELTS 7.0

Cyfnod Dilysrwydd

IELTS Academaidd (UKVI a rhai nad ydynt yn UKVI)*
Ar gyfer lefel cwrs gradd ac uwch

6.0

6.5

7.0

2 flynedd a hanner

IELTS Academaidd (UKVI)*
Ar gyfer cyrsiau islaw lefel gradd

6.0

6.5

7.0

2 flynedd cyn cyflwyno CAS

Pearson PTE Cartref – B1
Ar gyfer cyrsiau Sylfaen a chyn-sesiynol perthnasol yn unig

Dd/B - CEFR B1 yn unig

Dd/B - CEFR B1 yn unig

Dd/B - CEFR B1 yn unig

2 flynedd cyn cyflwyno CAS 

Prawf Gwasanaethau Hyfforddiant Iaith Saesneg (ELTS) Abertawe (SWELT)

6.0

6.5

7

2 flynedd

Saesneg Caergrawnt: Cyntaf, Uwch a Rhuglder er 2015*

169

176

185

10 mlynedd

Caergrawnt: Tystysgrif Gyntaf mewn Saesneg cyn 2015

O leiaf 67 yn gyffredinol

O leiaf 75 yn gyffredinol

Amherthnasol

10 mlynedd

Caergrawnt: Tystysgrif Saesneg Uwch cyn 2015

O leiaf 52 yn gyffredinol

O leiaf 58 yn gyffredinol 

O leiaf 67 yn gyffredinol

10 mlynedd

Caergrawnt: Tystysgrif Rhuglder Saesneg cyn 2015

C

C

C

10 mlynedd

Prawf Saesneg Pearson (Cyffredinol)

Llwyddo lefel 4

Llwyddo lefel 4

Llwyddo lefel 5

2 flynedd a hanner

Prawf Saesneg Pearson (Academaidd)*

56

62

67

2 flynedd a hanner

TOEFL (IBT)*

79

88

96

2 flynedd a hanner

CaMLA: Tystysgrif Hyfedredd mewn Saesneg (ECPE)

650

650

650

2 flynedd a hanner

Euroexam @ lefel academaidd C1

Pasio

Pasio

Rhagoriaeth

2 flynedd a hanner

Prawf Saesneg Galwedigaethol (OET)**     

Ar gyfer ymgeiswyr sy'n cyflwyno ceisiadau am gyrsiau Meddygaeth neu weithwyr proffesiynol perthynol i iechyd, gan gynnwys Fferylliaeth

 **Sylwer bod y prawf hwn yn berthnasol i ddeiliaid fisa Haen 2 yn unig.

250  300  350  2 flynedd

 

 IELTSTOEFL iBT

PTE Saesneg
Academaidd

Thystysgrif
Caergrawnt

Gwrando 5.5 17 51 162
Darllen 5.5 18 51 162
Siarad 5.5 20 51 162
Ysgrifennu 5.5 17 51 162
         
Gwrando 6.0 19 56 169
Darllen 6.0 20 56 169
Siarad 6.0 22 56 169
Ysgrifennu 6.0 20 56 169
         
Gwrando 6.5 21 62 176
Darllen 6.5 22 62 176
Siarad 6.5 23 62 176
Ysgrifennu 6.5 22 62 176
         
Gwrando 7.0 22 67 185
Darllen 7.0 24 67 185
Siarad 7.0 25 67 185
Ysgrifennu 7.0 24 67 185

 

BETH OS YW FY MHRAWF NEU GYMHWYSTER Y TU HWNT I’R CYFNOD DILYSRWYDD?

Rhaid i’r holl brofion a chymwysterau fod wedi eu hennill o fewn nifer penodol o flynyddoedd cyn dechrau eich cwrs gyda ni. Os ydych yn meddu ar un o’r profion neu gymwysterau cymeradwy a restrir uchod sy’n bodloni gofynion safonol y rhaglen, ond enillwyd y tu hwnt i’r cyfnod dilysrwydd, gall fod yn bosib eich derbyn o hyd os ydych wedi parhau i astudio neu weithio drwy gyfrwng y Saesneg ers sefyll y prawf.

Er enghraifft:

  • Os ydych wedi cwblhau blwyddyn astudio 1 yn llwyddiannus ar lefel uwchradd, israddedig neu ôl-raddedig yn Saesneg yn ystod y 10 mlynedd ers dyddiad dechrau’r rhaglen – darparwch lythyr, trawsgrifiad neu dystysgrif gan yr ysgol neu goleg sy’n cadarnhau bod yr astudio drwy gyfrwng y Saesneg;
  • Os ydych wedi gweithio mewn Gwlad sy’n Siarad Saesneg yn Bennaf am gyfnod sylweddol o amser ers cwblhau eich prawf neu gymhwyster Saesneg cymeradwy – darparwch CV manwl sy’n nodi natur y gwaith;
  • Os ydych wedi gweithio drwy gyfrwng y Saesneg mewn unrhyw wlad arall am gryn dipyn o amser ers cwblhau eich cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy, efallai y bydd yn bosibl eich eithrio rhag sefyll prawf Saesneg.

    Rhowch eirda i ni gan eich cyflogwr yn cadarnhau eich bod wedi gweithio'n ffurfiol yn Saesneg. Rhaid i eirda roi enghreifftiau penodol o sut rydych chi'n defnyddio pedair elfen yr Iaith Saesneg (Darllen, Ysgrifennu, Gwrando a Siarad) yn eich gweithle bob dydd.Dylai eich canolwr fod yn  rheolwr llinell i chi neu'n gyfrifol am y cwmni/sefydliad. Ni allwn dderbyn geirdaon gan ffrindiau nac aelodau o'r teulu.  Os ydych wedi gweithio mewn sawl rôl ers cwblhau eich cymhwyster Iaith Saesneg derbyniol, efallai y gofynnir i chi ddarparu geirda gan bob un o'r sefydliadau lle rydych chi wedi gweithio.Dylai'r geirdaon gynnwys stamp cyflogwr a chyfeiriad e-bost swyddogol cyflogwr. Ni dderbynnir geirdaon o gyfrifon Hotmail neu Gmail y canolwr.

    Caiff geirdaon eu hasesu fesul achos.  Nid yw darparu geirda yn gwarantu eithriad o brawf Saesneg.

English-language-employer-reference-form-welsh (Ffurflen Adroddiad Canolwr Iaith Saesneg i Gyflogwyr)