Two students using exercise testing equipment

Ein cartref ar Gampws y Bae

Mae Prifysgol Abertawe yn brifysgol campws deuol, gyda chartref yr adran Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff ar Gampws y Bae.

Mae'r prif gyfleusterau chwaraeon ar gyfer holl fyfyrwyr a staff Prifysgol Abertawe wedi'u lleoli ar safle Parc Chwaraeon Bae Abertawe wrth ymyl Campws Parc Singleton.

Mae Parc Chwaraeon Bae Abertawe y Brifysgol yn gartref i nifer o gyfleusterau chwaraeon, gan gynnwys pyllau nofio 50m a 25m, meysydd chwarae, cyfleusterau athletau dan do ac awyr agored, campfa amlbwrpas y Brifysgol, stiwdios ffitrwydd a chyrtiau sboncen a thennis.

Ewch ar Daith Rhithwir

Mae gennym sawl labordy arbenigol ar y campws, gan gynnwys y labordy Ffisioleg Ymarfer Corff, y labordy Biomecaneg, labordy Ymchwil gyda labordy Biocemeg, y labordy Fflebotomi, labordy DEXA, y Siambr Amgylcheddol, y labordy Gweithrediad Cyhyrau, yn ogystal â labordy Maeth a labordy Seicoleg.

Labordy ffisioleg ymarfer corff

Labordy Ffisioleg Ymarfer Corff

Defnyddir Labordy Ffisioleg Ymarfer Corff i fesur ym maes ffisioleg gymhwysol Mae'n darparu amgylchedd dysgu seiliedig ar brofiad o ansawdd uchel ar gyfer modiwlau sy'n ymwneud â ffisioleg.

Labordy Biomecaneg

Labordy Biomecaneg

Cartref i system dadansoddi symudiadau o'r radd flaenaf. Gan ddefnyddio cyfleusterau'r labordy, gallwn gynnal dadansoddiad cinematig llawn o amrywiaeth o symudiadau cymhleth.

Mae ein cyfleusterau'n cynnwys:

 • Amrywiaeth o ergomedrau ymarfer corff (e.e., melinau traed, beiciau, peiriannau rhwyfo, ergomedrau breichiau, offer isocinetig)
 • Amrywiaeth o dechnegau dadansoddi cyfansoddiad y corff, gan gynnwys dadansoddi rhwystriant biodrydanol a dadansoddiad is-goch agos
 • Ystod o dechnegau mesur anthropometrig
 • Dadansoddi nwy allanadledig wrth gerdded ac mewn labordy, a dadansoddi electrocardiograffig a haemodeinamig
 • Asesu a dadansoddi gweithrediad yr ysgyfaint
 • Profi gweithrediad cyhyrau gan ddefnyddio dynamometreg isocinetig amlgymal, llwyfannau grym a System Fesur Falistig
 • Ystod o gyfarpar dadansoddi gwaed ar gyfer mesur metabolion, proteinau penodol a hormonau

 

 • Sganiwr amsugniametreg pelydr x ynni deuol (DEXA) sy'n mesur cyfansoddiad y corff a dwysedd esgyrn
 • Systemau CPX Vyntus amrywiol (a ddefnyddir ar gyfer ymarfer corff cardio-pwlmonaidd a phrofi gweithrediad ysgyfeiniol) Gan gynnwys ECG Vyntus a Chanopi Vyntus.
 • Peiriannau uwchsain amrywiol
 • Llwyfannau cludadwy a grym sefydlog
 • Systemau GPS STATSport amrywiol
 • System monitro cyflymder y galon tîm FirstBeat
 • System olrhain y llygaid Tobii pro
 • Amrywiaeth o dechnoleg wisgadwy i ddadansoddi gweithgaredd symud a chorfforol
 • Siambr amgylcheddol sy'n gallu addasu tymheredd (0-45o) a lleithder (5-95%).

Cyfleusterau chwaraeon o'r radd flaenaf

Mae gan Brifysgol Abertawe bentref chwaraeon £20m ar safle Parc Chwaraeon Bae Abertawe, gerllaw Campws Parc Singleton, sy'n cynnwys y canlynol:

 • Canolfan Chwaraeon – campfa fodern ag 80 o beiriannau, neuadd chwaraeon, wal ddringo, cyrtiau sboncen
 • Canolfan Athletau Dan Do – trac rhedeg 60m â 6 lôn, pwll neidio, naid uchel, naid bolyn, cawell daflu a rhwyd gwaywffon
 • Pwll Cenedlaethol Cymru – pyllau nofio 50m a 25m
 • Cyfleusterau Awyr Agored – caeau rygbi a phêl-droed, cyrtiau tennis i'w defnyddio ym mhob tywydd, caeau pob tywydd sy'n cael eu dyfrio, trac rhedeg ag 8 lôn
 • Undeb Athletig Gweithgar – mwy na 40 o Dîmau Chwaraeon sy'n cystadlu ledled y DU

Dysgwch fwy ar wefan Parc Chwaraeon Bae Abertawe y Brifysgol.

Aerial image of Swansea Bay Sports Park

MAE YMCHWIL GYFREDOL YN CYNNWYS:

 • Profi gwaed ar gyfer effeithiau inswlin fferyllol arloesol wrth wneud ymarfer corff mewn pobl â diabetes math 1.
 • Cyn-gyflyru isgemig ar addasiadau ffisiolegol ymaddasu i wres yn y tymor byr, canolog a hir.
 • Ffactorau biomecanyddol sy'n gysylltiedig ag anafiadau ffêr a phen-glin a chanlyniadau hir dymor yr anafiadau hyn.
 • Profion isometrig cryfder y gwddf a dyfais hyfforddi sy'n benodol i rygbi a ddyluniwyd ac a ddatblygwyd yn Abertawe.
 • Synwyryddion gwisgadwy cymaradwy ar gyfer dal symudiad optegol i fesur cyfeiriadau segmentau dynol.
 • Effeithiau ffisiolegol atchwanegiadau algâu